09/2015 Pro­gra­my wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne

okladka_09-2015 Szkol­ne pro­gra­my wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne za­do­mo­wi­ły się w pol­skiej edu­ka­cji. W każ­dej pla­ców­ce oświa­to­wej po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne za­ję­cia z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie, któ­re speł­nia­ją nie tyl­ko cel – jak daw­niej na­zy­wa­no – uświa­da­mia­nia sek­su­al­ne­go, ale tak­że wspie­ra­ją ro­dzi­ców w ich dzie­le wy­cho­waw­czym.

Lek­tu­ra ce­lów kształ­ce­nia i tre­ści na­ucza­nia w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej tych za­jęć mi­le za­sko­czy czy­ta­ją­ce­go – „to jest to”, wła­śnie ta­ka pro­ble­ma­ty­ka da­je szan­sę na har­mo­nij­ny roz­wój mło­de­go czło­wie­ka. Tre­ści pro­gra­mo­we te­go przed­mio­tu mo­gą sta­no­wić fun­da­ment dla re­ali­za­cji pro­gra­mu wy­cho­waw­cze­go i pro­fi­lak­tycz­ne­go.

Nie­trud­no za­uwa­żyć kom­pa­ty­bil­ność i kom­ple­men­tar­ność tych trzech pro­gra­mów. Je­śli ka­dra szkol­na do­ło­ży sta­rań, moż­na spo­dzie­wać się po­zy­tyw­nych efek­tów na płasz­czyź­nie wy­cho­waw­czej, pro­fi­lak­tycz­nej i pro­ro­dzin­nej.

Sa­mo prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy nie jest sku­tecz­ną me­to­dą pro­fi­lak­ty­ki, bo­wiem po­sia­da­nie wie­dzy lub jej nie­po­sia­da­nie nie wią­że się z po­dej­mo­wa­niem lub nie­podej­mo­wa­niem za­cho­wań ry­zy­kow­nych. Dla zmia­ny po­staw i za­cho­wań mło­dych lu­dzi istot­na jest mo­ty­wa­cja i wią­żą­ca się z nią hie­rar­chia war­to­ści.

Tę opty­mi­stycz­ną wi­zję pol­skiej szko­ły bez­pow­rot­nie chce ze­psuć or­gan, któ­re­mu naj­bar­dziej po­win­no za­le­żeć na sku­tecz­nym wy­cho­wa­niu i sku­tecz­nej pro­fi­lak­ty­ce – Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej. Do­bra oce­na od kil­ku­na­stu lat re­ali­zo­wa­nych za­jęć WdŻ, któ­rą wy­sta­wia­ją za­rów­no przed­mio­to­wi, jak i na­uczy­cie­lom ucznio­wie i ro­dzi­ce (patrz: ra­port IBE, do­stęp­ny na men.gov.pl), nie skła­nia Pa­ni Mi­ni­ster do sa­tys­fak­cji. Pa­ni Mi­ni­ster zda­je się nie do­strze­gać tru­du na­uczy­cie­li i wy­ra­ża zdzi­wie­nie, że ucznio­wie już na II miej­scu ty­pu­ją za­ję­cia szkol­ne WdŻ ja­ko źró­dło wie­dzy o sek­su­al­no­ści czło­wie­ka (I miej­sce zaj­mu­ją ró­wie­śni­cy). Tym­cza­sem sze­fo­wa re­sor­tu edu­ka­cji by­ła prze­ko­na­na, że mło­dzież czer­pie tę wie­dzę głów­nie z In­ter­ne­tu. I mi­mo że pol­ska szko­ła cał­kiem do­brze so­bie ra­dzi z wy­cho­wa­niem sek­su­al­nym, w MEN za­pa­da de­cy­zja o po­wo­ła­niu eki­py „eks­per­tów”, któ­ra opra­cu­je no­we pod­sta­wy pro­gra­mo­we. Ja­kie? Moż­na się do­my­ślać. Ro­dzi­ce z wie­lu kra­jów (Włoch, Nie­miec, Fran­cji) już wal­czą z pro­gra­ma­mi edu­ka­cji sek­su­al­nej, któ­re zo­sta­ły na­rzu­co­ne przez ide­olo­gów wy­wo­dzą­cych się z LGB­TQ (śro­do­wi­ska ge­jów i les­bi­jek), gen­der i skraj­ne­go fe­mi­ni­zmu. Czy przy­szedł więc czas i na na­szych ro­dzi­ców?


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

W no­wym ro­ku szkol­nym ży­czy­my na­szym Czy­tel­ni­kom, aby mo­cą swe­go au­to­ry­te­tu i kom­pe­ten­cji roz­wi­ja­li moż­li­wo­ści po­znaw­cze uczniów i kształ­to­wa­li w nich wia­rę w po­ży­tecz­ność do­bra i praw­dy.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Apel z 78. Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców na Ja­sną Gó­rę
 • dr Sta­ni­sław Sła­wiń­ski
  Edu­ka­cja sek­su­al­na czy wy­cho­wa­nie?
 • s. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pró­ba eli­mi­na­cji WdŻ z pol­skich szkół
 • Ro­ma­na Cynk
  Quo va­dis, Do­mi­ne?
 • dr Kry­sty­na Klu­zo­wa
  Pod­sta­wy pro­gra­mo­we „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” – czy do zmia­ny?
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie, pro­fi­lak­ty­ka, WdŻ. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Łu­kasz Mró­zek
  Idea chrze­ści­jań­skie­go wy­cho­wa­nia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Jak wy­cho­wy­wać?
 • Ewa Jan­czak
  Sys­tem pre­wen­cyj­ny św. Ja­na Bo­sko
 • Da­nu­ta Bu­la
  Okru­cień­stwo ro­dzi się ze sła­bo­ści
 • Pa­weł Bo­ro­wiec­ki
  Zdro­wy styl ży­cia. Pro­gram pro­fi­lak­tycz­ny dla pierw­szych klas szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ma­ria An­to­niuk
  Ja i mo­ja ro­dzi­na we wspól­nej po­dró­ży. Pro­gram wy­cho­waw­czy dla uczniów kla­sy IV szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.