09/2013 Nowe uzależnienia

okladka_09-2013Rozpoczynamy ko­lejny rok szkolny, czas trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pracy. W pracy wy­cho­waw­czej pa­mię­tajmy o za­gro­że­niach, z któ­rymi może się spo­tkać lub styka się młody czło­wiek. Należy ochra­niać dzieci i mło­dzież przed ni­ko­tyną, al­ko­ho­lem, nar­ko­ty­kami, ha­zar­dem, ano­rek­sją, na­tręt­nymi za­ku­pami, por­no­gra­fią, uza­leż­nie­niem od świata wir­tu­al­nego.

Trzeba mieć dla nich czas, in­te­re­so­wać się ich spra­wami, słu­chać ich z uwagą i mi­ło­ścią. Młody czło­wiek, wy­cho­wy­wany w ko­cha­ją­cej się ro­dzi­nie, w do­brej szkole, w wie­rze, w po­sza­no­wa­niu wła­snej god­no­ści, w wol­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści, nie się­gnie po środki uza­leż­nia­jące.

Mamy wielu uczniów spra­wia­ją­cych pro­blemy wy­cho­waw­cze, nie­ak­cep­tu­ją­cych sie­bie, nie­szczę­śli­wych. Ich ry­zy­kowne po­stę­po­wa­nie ma przy­czynę w wa­dli­wie funk­cjo­nu­ją­cym śro­do­wi­sku wy­cho­waw­czym: brak ja­snych re­guł po­stę­po­wa­nia, kon­se­kwen­cji w re­ali­za­cji przy­ję­tych usta­leń, prze­strze­ga­nia praw i obo­wiąz­ków, wła­ści­wych re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, po­sza­no­wa­nia god­no­ści osoby. W cha­osie ak­sjo­lo­gicz­nym mło­dzi lu­dzie czują się osa­mot­nieni emo­cjo­nal­nie i mo­ral­nie, nie wi­dzą swo­jej war­to­ści i sensu ży­cia. Dla nich uza­leż­nie­nie staje się środ­kiem „znie­czu­la­ją­cym”, le­kiem na sa­mot­ność, pustkę we­wnętrzną, na pro­ble­mowe sy­tu­acje w ży­ciu.

Rodzice mają nie­zby­walne prawo i obo­wią­zek wy­cho­wa­nia dziecka do wol­no­ści od uza­leż­nień. Inne in­sty­tu­cje mają w tym za­da­niu wspo­ma­gać ro­dzinę. Niezbędne są wspólne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne oraz wspólne wpro­wa­dza­nie mło­dych w świat war­to­ści, które naj­sku­tecz­niej chro­nią przed uza­leż­nie­niami.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Budować na Skale. Rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem, prze­wod­ni­czą­cym Komisji Wychowania Katolickiego
 • Barbara Trzos
  Człowiek wo­bec war­to­ści
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  W kra­inie za­po­mnia­nych war­to­ści
 • Natalia Maria Ruman
  Profilaktyka w dzia­łal­no­ści wy­cho­waw­czej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Zagrożenie wol­no­ści
 • Magdalena Opyrchał
  Czym jest uza­leż­nie­nie?
 • Magdalena Kozica
  Internetowe im­pe­rium seksu
 • Magdalena Gołek
  Młodzież pali nie tylko pa­pie­rosy
 • Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
  Motylki, czyli Anorexia ne­rvosa
 • Lidia Kowalczyk
  Dziecko pra­co­ho­lika
 • Marzena Tomera
  Prezent. Scenariusz dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elżbieta Trojan
  Uzależnienie od kom­pu­tera i Internetu (wy­bór bi­blio­gra­fii)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.