07-08/2020 Edu­ka­cja do­mo­wa

okladka_07-08-2020

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Z po­wo­du zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia oraz po­de­szłe­go wie­ku, koń­czę mo­ją współ­pra­cę z mie­sięcz­ni­kiem „Wy­cho­waw­ca”. Wy­ra­żam wdzięcz­ność Pa­nu Bo­gu, ze­spo­ło­wi Re­dak­cji, Au­to­rom tek­stów, Czy­tel­ni­kom, za po­nad ćwierć­wie­cze uka­zy­wa­nia się mie­sięcz­ni­ka. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za życz­li­wość, za wsze­la­ką po­moc, za ofiar­ną współ­pra­cę. Mam świa­do­mość, iż za­wsze moż­na do­ko­nać wię­cej, wy­ko­nać le­piej, że nie speł­ni­łem wszyst­kich ocze­ki­wań. Prze­pra­szam za swo­je błę­dy, nie­do­sko­na­ło­ści. Wszyst­kim oso­bom, któ­rym mie­sięcz­nik „Wy­cho­waw­ca” jest bli­ski, ży­czę po­myśl­no­ści w je­go dal­szym re­da­go­wa­niu i wy­da­wa­niu.

dr Jó­zef Wi­niar­ski

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Za­pra­sza­jąc do lek­tu­ry ar­ty­ku­łów, chcia­ła­bym ser­decz­nie po­dzię­ko­wać wspa­nia­łym oso­bom, dzię­ki któ­rym „Wy­cho­waw­ca” po­wstał i był two­rzo­ny przez pra­wie 30 lat, a któ­re mia­łam za­szczyt po­znać i z ni­mi współ­pra­co­wać – dzię­ku­ję Pa­nu Jó­ze­fo­wi Wi­niar­skie­mu – za za­ufa­nie i sta­łą po­moc, Pa­ni Te­re­sie Król – za nie­ustan­ny en­tu­zjazm i do­bre sło­wa, Pa­ni Ma­rii To­cie – za in­spi­ra­cje, wpar­cie i dzie­le­nie się hi­sto­rią po­cząt­ków mie­sięcz­ni­ka. Dzię­ku­ję Oj­cu Paw­ło­wi My­na­rzo­wi za wni­kli­we stu­dio­wa­nie ar­ty­ku­łów, opie­kę du­cho­wą nad mie­sięcz­ni­kiem i Re­dak­cją oraz sta­łą go­to­wość po­mo­cy. Spo­tka­nie z Pań­stwem by­ło dla mnie bar­dzo waż­ne – wi­dząc ży­wą więź, któ­ra spa­ja Pań­stwa oraz en­tu­zjazm w szu­ka­niu dróg do zmian na lep­sze (za­rów­no w spra­wach drob­nych, jak i tych wiel­kiej wa­gi) – czu­ję się za­szczy­co­na tym, że bę­dę mo­gła kon­ty­nu­ować Pań­stwa dzie­ło, wpro­wa­dza­jąc w czyn wciąż ak­tu­al­ne „za­ło­że­nia ide­owe” z ro­ku 1993: pro­pa­go­wa­nie ka­to­lic­kiej idei wy­cho­wa­nia, któ­ra ma wy­ra­żać się w prak­ty­ce za­sa­dą cy­wi­li­za­cji mi­ło­ści (pry­ma­tu oso­by przed rze­czą; pry­ma­tu ety­ki przed tech­ni­ką; pry­ma­tu „wię­cej być” przed „wię­cej mieć”, pry­ma­tu mi­ło­ści przed spra­wie­dli­wo­ścią), a tak­że krze­wie­nia na­dziei i wia­ry w zwy­cię­stwo do­bra. Czy­tel­ni­ków pro­szę o mo­dli­twę o świa­tło Du­cha Świę­te­go dla mnie i wszyst­kich osób za­an­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wy­wa­nie ko­lej­nych nu­me­rów na­sze­go mie­sięcz­ni­ka.

Ma­ria Ko­wal

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

te­mat nu­me­ru

  • O istot­no­ściach współ­cze­snej edu­ka­cji do­mo­wej
  • Nie od­dać od­po­wie­dzial­no­ści
  • Edu­ka­cja do­mo­wa – jak to zro­bić?
  • Fak­ty i mi­ty o edu­ka­cji do­mo­wej
  • Edu­ka­cja do­mo­wa dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią

roz­mo­wy mie­sią­ca

  • Na­szym ce­lem jest nie­bo

kuź­nia cnót

  • Cno­ty kar­dy­nal­ne w wy­cho­wa­niu

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

  • O cu­dach, Wan­dzie Mal­czew­skiej i Ka­ro­lu Woj­ty­le

w cy­ber­świe­cie

  • De­toks cy­fro­wy

re­por­taż

  • Kam­pe­rem na pod­bój Pol­ski i Eu­ro­py

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.