07-08/2017 Wychowanie seksualne

okladka_07-08-2017

Rodzina jest naj­waż­niej­szą grupą ży­cia spo­łecz­nego. W ro­dzi­nie dziecko znaj­duje zro­zu­mie­nie i wspar­cie, jest wpro­wa­dzane w świat war­to­ści, uczy się wzo­rów spo­łecz­nego po­stę­po­wa­nia. Tylko po­przez oso­bi­ste do­świad­cze­nie mi­ło­ści dziecko wie, czym jest mi­łość i uczy się mi­ło­ści, uczy się oka­zy­wać ją in­nym.

Szkoła wspiera ro­dzi­ców po­przez re­ali­za­cję za­jęć „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, prze­ka­zu­jąc rze­telną in­for­ma­cję o sek­su­al­no­ści czło­wieka, o pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści. Szkoła jest zo­bli­go­wana pod­stawą pro­gra­mową, by uczeń znał ar­gu­menty bio­me­dyczne, psy­cho­lo­giczne, spo­łeczne i mo­ralne za ini­cja­cją sek­su­alną do­piero w mał­żeń­stwie.

Współczesne środki prze­kazu nie dają do­brych wzor­ców za­cho­wań sek­su­al­nych. Środowiska LGBT i ośrodki pro­mu­jące abor­cję i edu­ka­cję sek­su­alną w uję­ciu per­mi­syw­nym, sku­piają się głów­nie na fi­zycz­nej stro­nie sek­su­al­no­ści, po­mi­ja­jąc mi­łość, od­po­wie­dzial­ność i etyczny aspekt tych za­gad­nień.

Istnieje wiele fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, or­ga­ni­za­cji, pro­gra­mów, wy­daw­nictw, które po­ma­gają w roz­wi­ja­niu doj­rza­łej ludz­kiej mi­ło­ści, w har­mo­nij­nym łą­cze­niu po­trzeb i za­cho­wań sek­su­al­nych z uczci­wo­ścią, od­po­wie­dzial­no­ścią i sys­te­mem war­to­ści.

Panowanie nad po­pę­dem sek­su­al­nym jest wa­run­kiem szczę­ścia, bu­duje trwałe więzi, gwa­ran­tuje wier­ność mał­żeń­ską. Sfera sek­su­alna wy­maga we­wnętrz­nej dys­cy­pliny i prze­strze­ga­nia za­sad gwa­ran­tu­ją­cych szczę­ście.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Urszula Dudziak
  Jak wy­cho­wy­wać do ży­cia w ro­dzi­nie?
 • Marta Komorowska-Pudło
  Wychowanie sek­su­alne w szkole – któ­rym uczniom bar­dziej po­trzebne?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szesnaście lat i trudne de­cy­zje
 • Barbara Charczuk
  Istota wy­cho­wa­nia sek­su­al­nego
 • Alina Strzałkowska
  Edukacja sek­su­alna typu A w pol­skiej szkole
 • ks. Jacek Bąk
  Wychowanie do mi­ło­ści i czy­sto­ści sek­su­al­nej
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie sek­su­alne w ro­dzi­nie w uję­ciu ks. prof. dra hab. Józefa Wilka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Zakochanie czy mi­łość?
 • Monika Stachowiak
  Dojrzałość do mał­żeń­stwa
 • Fundacje, sto­wa­rzy­sze­nia
  i or­ga­ni­za­cje, na które można li­czyć
 • Łukasz Mrózek
  Przemoc sek­su­alna wśród mło­dzieży
 • Aneta Paszkiewicz
  Odkrywanie ta­jem­nic al­kowy
 • Małgorzata Żmuda
  Moja przy­szłość w mo­ich rę­kach. Konspekt lek­cji wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów III klasy gim­na­zjum
 • Maria Fortuna-Sudor
  To może być de­ska ra­tunku
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  Moje serce czy­nię pięk­nym. Scenariusz za­jęć dydaktyczno–wychowawczych dla klasy II i III SP
 • Małgorzata Sasin
  O pie­le­niu nie tylko ogródka
 • Magdalena Pichlak
  Budująca siła mi­ło­ści. Konspekt za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klas V-VI SP
 • Marta Olszewska
  Baba pol­ska i pa­trio­tyzm. Scenariusz te­atralny

Okładka fot. 123.rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.