07-08/2016 Od­po­wie­dzial­ność w wy­cho­wa­niu

okladka_07-08-2016Czło­wiek od­po­wie­dzial­ny jest prze­wi­dy­wal­ny i wia­ry­god­ny, ma świa­do­mość te­go, kim jest i ja­ką ma ro­lę do speł­nie­nia. Od­po­wie­dzial­ność jest fun­da­men­tem po­stę­po­wa­nia etycz­ne­go, wol­no­ści, mi­ło­ści. Po­sta­wa od­po­wie­dzial­na prze­ja­wia się w tym, że czło­wiek wie, co ro­bi, zna cel dzia­ła­nia i prze­wi­du­je je­go na­stęp­stwa, przyj­mu­je i po­no­si kon­se­kwen­cje tych dzia­łań.

W świe­cie szu­mu me­dial­ne­go, glo­ry­fi­ka­cji kon­sump­cji, ży­cia dla wła­snej ko­rzy­ści i wy­go­dy za­ni­ka po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści. Brak od­po­wie­dzial­no­ści po­cią­ga da­le­ko idą­ce skut­ki spo­łecz­ne. Spo­łe­czeń­stwo nie mo­że się skła­dać z jed­no­stek, ego­istów, ale z oby­wa­te­li świa­do­mych swych obo­wiąz­ków wo­bec in­nych lu­dzi i wzglę­dem sa­mych sie­bie, trosz­czą­cych się o do­bro wspól­ne, chęt­nych do po­dej­mo­wa­nia obo­wiąz­ków, któ­rych wy­peł­nia­nie jest wy­ra­zem tro­ski o ko­goś in­ne­go.

Wy­cho­wa­nie do od­po­wie­dzial­no­ści do­ko­nu­je się w ro­dzi­nie, szko­le, gru­pie ró­wie­śni­czej po­przez co­dzien­ne do­ko­ny­wa­nie wy­bo­rów, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, po­szu­ki­wa­nie dróg po­ro­zu­mie­nia. Dziec­ko roz­wi­ja się dzię­ki re­la­cjom z in­ny­mi oso­ba­mi i stop­nio­we­mu po­sze­rza­niu prze­strze­ni do dzia­ła­nia i po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści. W tym pro­ce­sie wy­cho­waw­czym nie­zbęd­na jest kon­se­kwen­cja i do­bre wzo­ry.

Dziec­ko, któ­re wzra­sta w świe­cie wir­tu­al­nym i ma ma­ły kon­takt z re­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią, nie do­świad­cza wy­sił­ku, zmę­cze­nia, bó­lu, nie po­ma­ga in­nym, czę­sto re­agu­je ir­ra­cjo­nal­nie, nie po­tra­fi so­bie po­ra­dzić z ja­kim­kol­wiek tru­dem. Nie ma moż­li­wo­ści i szan­sy sta­wa­nia się oso­bą od­po­wie­dzial­ną, nie po­tra­fi roz­sąd­nie po­stę­po­wać.

W dzia­ła­niach ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li po­trze­ba upo­ru wy­cho­waw­cze­go i kon­se­kwen­cji, aby wy­cho­wy­wać mło­de po­ko­le­nie do od­po­wie­dzial­no­ści, któ­ra za­pew­nia ład w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

 

Przed na­mi dwa mie­sią­ce wa­ka­cji. Ży­czy­my Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, od­po­czyn­ku od zgieł­ku szkol­nych ko­ry­ta­rzy, nie­sfor­nych uczniów i mnó­stwa do­ku­men­tów. Niech pięk­no przy­ro­dy ła­go­dzi tro­ski i za­mie­nia zmę­cze­nie w ra­dość.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mi­łosz Stu­dziń­ski
  Wy­cho­wa­nie do od­po­wie­dzial­no­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mała–Dorosła
 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  Ma­jąc w my­ślach świat
 • Łu­kasz Mró­zek
  Być kon­se­kwent­nym
 • Grze­gorz Jur­czyń­ski
  Afek­tyw­ni ro­dzi­ce
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Au­to­ry­tet w wy­cho­wa­niu
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Mów­my po­praw­nie! (list)
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Na­ucza­nie wy­cho­wu­ją­ce
 • Da­nu­ta Bu­la
  Jak po­znać sie­bie?
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Mię­dzy pe­da­go­gi­ką a an­ty­pe­da­go­gi­ką
 • Han­na Po­su­dzie­jew­ska
  Lek­cja słu­cha­nia
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Sub­kul­tu­ry mło­dzie­żo­we
 • Da­nu­ta Bu­la
  Spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem
 • Bar­ba­ra Ka­li­ściak
  Wszyst­kie dzie­ci są na­sze…
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Czy wol­ność to ro­bie­nie te­go, co chcę?
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Jak uczyć dziec­ko ra­dze­nia so­bie z pro­ble­ma­mi?
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Syn mar­no­traw­ny XXI wie­ku
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Oj­czym
 • Aga­ta Pła­tek
  Biz­nes i od­po­wie­dzial­ność
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do od­po­wie­dzial­no­ści (bibl.)
 • Jan Si­ko­ra
  Po­da­ruj ko­muś dru­gie ży­cie!
 • To­masz Mi­nor­czyk
  Do­brze mó­wić o dru­gim czło­wie­ku…
 • ks. Adam Kiersz­ka
  Pro­jekt Baj­ko­laż
 • Te­re­sa Sło­wi­kow­ska
  Kształ­to­wa­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Sce­na­riu­sze za­jęć
 • An­to­ni Zię­ba, Pa­weł Wło­sic­ki
  Ko­cha­my każ­de dziec­ko
 • An­to­ni Zię­ba, Pa­weł Wło­sic­ki
  Apel do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o pra­wo do ży­cia dla każ­de­go po­czę­te­go dziec­ka i ochro­nę ma­cie­rzyń­stwa
 • Ce­li­na Le­wan­dow­ska
  Kon­spek­ty za­jęć świe­tli­co­wych
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Cza­so­pi­sma dla dzie­ci i mło­dzie­ży
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.