05/2019 Uczeń z nie­peł­no­spraw­no­ścią

okladka_05-2019Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne to wy­zwa­nie dla ro­dzi­ców, ro­dzi­ny, służ­by zdro­wia, pla­có­wek oświa­to­wych. Ro­dzi­ce dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go mu­szą opa­no­wać wiel­ki wstrząs emo­cjo­nal­ny i za­jąć się cho­rym dziec­kiem. Mu­szą na­uczyć się żyć z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zdo­by­wać wia­do­mo­ści o dys­funk­cjach, o da­nym scho­rze­niu, o moż­li­wo­ściach le­cze­nia, re­ha­bi­li­ta­cji, o spe­cjal­nych for­mach kształ­ce­nia i za­bez­pie­cze­niu przy­szło­ści ta­kie­mu dziec­ku. Cho­re dziec­ko ma wpływ na re­la­cje mię­dzy ro­dzi­ca­mi i na ca­łą ro­dzi­nę. Od sa­me­go po­cząt­ku naj­waż­niej­sza jest współ­pra­ca ro­dzi­ców, zro­zu­mie­nie, po­moc, bo opie­ka i wy­cho­wa­nie nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka wy­czer­pu­je fi­zycz­nie, psy­chicz­nie, ge­ne­ru­je więk­sze wy­dat­ki fi­nan­so­we. Ta­kiej ro­dzi­nie po­trzeb­na jest po­moc spe­cja­li­stów, le­ka­rzy, re­ha­bi­li­tan­tów, te­ra­peu­tów, a tak­że przed­szko­la, szko­ły, przy­ja­ciół, naj­bliż­sze­go śro­do­wi­ska. Ko­niecz­ne jest zro­zu­mie­nie tych ro­dzi­ców oraz two­rze­nie grup wspar­cia dla ro­dzi­ny z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym.

Co­raz wię­cej się mó­wi i pi­sze o dzie­ciach nie­peł­no­spraw­nych. Ta­kich dzie­ci już się nie ukry­wa przed in­ny­mi, są obej­mo­wa­ne pro­gra­ma­mi po­mo­co­wy­mi. Ale w opi­nii ro­dzi­ców bra­ku­je zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu po­mo­cy i wspar­cia dla ro­dzin z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym. Na co dzień bra­ku­je spe­cja­li­sty, któ­ry do­ra­dza, ukła­da te­ra­pię, wy­bie­ra wspól­nie z ro­dzi­ca­mi od­po­wied­nią dla dziec­ka ścież­kę kształ­ce­nia.

Przed­szko­le, szko­ła jest miej­scem, gdzie dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne ba­wią się, uczą, na­wią­zu­ją kon­tak­ty z ró­wie­śni­ka­mi zdro­wy­mi. W pla­ców­kach oświa­to­wych na­le­ży wspie­rać funk­cjo­no­wa­nie ta­kie­go dziec­ka w gru­pie ró­wie­śni­ków, kształ­to­wać pra­wi­dło­we re­la­cje, mą­drze udzie­lać po­mo­cy, nie wy­rę­czać, po­ma­gać w zro­zu­mie­niu in­no­ści dru­gie­go. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne wy­ma­ga in­dy­wi­du­al­ne­go trak­to­wa­nia, spe­cja­li­stycz­ne­go od­dzia­ły­wa­nia re­wa­li­da­cyj­ne­go, dy­dak­tycz­ne­go, wy­cho­waw­cze­go – spe­cjal­nej or­ga­ni­za­cji pro­ce­su na­ucza­nia, spe­cjal­nych me­tod pra­cy. To jest wy­zwa­nie, szan­sa, by dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne czy­ni­ło po­stę­py w roz­wo­ju.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • S. M. Ur­szu­la Kłu­sek,
  Mi­łość, któ­ra wszyst­ko zmie­nia
 • Agniesz­ka i Mar­cin Susz­ko, Mar­ta Waw­rzy­niak,
  Edu­ka­cja dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak,
  Ra­zem da­my ra­dę
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak,
  Oswo­ić ta­bu
 • Bo­gna Kę­dzier­ska,
  Po­zwól mi być!
 • Mar­cin Ka­niew­ski,
  Nie da się być su­per­ma­nem
 • Wie­sław Pie­trzak,
  Dziec­ko od­kry­te na no­wo
 • Aga­ta Goł­da,
  Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne w szko­le
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk,
  Te­ra­pia za­ję­cio­wa
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk,
  Po­tra­fię ba­wić się z każ­dym. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy I–III
 • bp Piotr Tu­rzyń­ski,
  Być czy mieć? Oto jest py­ta­nie!
 • Da­nu­ta Ro­ga­ce­wicz,
  Warsz­ta­to­we bo­gac­two
 • Ma­ria Ko­wal,
  Chwal­cie z na­mi Pa­nią Świa­ta
 • Ma­ria Ko­wal,
  „Ma­jo­we” w Kra­ko­wie
 • ks. Adam So­ło­mie­wicz,
  In­spi­ra­cja na ma­jo­wą ka­te­che­zę
 • Bo­gna Bia­łec­ka,
  Czy twój smart­fon Cię tre­su­je?
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski,
  Te­ra­peu­tycz­na ran­ga in­for­ma­cji o uza­leż­nie­niach od me­diów
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski,
  Sa­vo­ir-vi­vre użyt­kow­ni­ka smart­fo­nu
 • Ro­ma­na Cynk,
  Kie­dy smu­tek prze­mie­nia się w zbrod­ni­czość?
 • Jo­an­na Łu­ka­sik,
  Sku­tecz­ne za­rzą­dza­nie cza­sem wol­nym – ma­try­ca Eisen­ho­we­ra. Go­dzi­na wy­cho­waw­cza dla uczniów gim­na­zjum oraz li­ceum
 • Okład­ka: fot. An­na Dę­bow­ska, debowscyfoto.pl

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.