04/2017 Cisza w wychowawniu

okladka_04-2017

Trwając w wy­ci­sze­niu, można od­kryć wiele prawd, wy­zbyć się na­pięć, po­pra­wić rów­no­wagę psy­chiczną. Cisza jest formą we­wnętrz­nego ob­co­wa­nia ze sobą i swo­imi emo­cjami. Dlatego pe­da­go­gika ci­szy jest po­trzebna w pro­gra­mie kształ­ce­nia na­uczy­cieli, a ci­sza jest nie­zbędna w na­ucza­niu i wy­cho­wa­niu mło­dego po­ko­le­nia. Pedagogika ci­szy to nie tylko „by­cie ci­cho”. Cisza w sfe­rze aku­stycz­nej oraz ci­sza prze­ja­wia­jąca się we­wnątrz czło­wieka wpły­wają na na­sze za­cho­wa­nie, na ko­mu­ni­ka­cję in­ter­per­so­nalną, na prze­ży­cia es­te­tyczne i du­chowe. Milczenie służy po­głę­bie­niu ży­cia we­wnętrz­nego, uczy by­cia opa­no­wa­nym, uważ­nym, po­maga w od­zy­ska­niu we­wnętrz­nej har­mo­nii. Milczenie mówi cza­sami wię­cej niż słowa.

Dla roz­woju du­cho­wego i psy­chicz­nego czło­wieka ład i har­mo­nia biorą się ze spo­koj­nego wnę­trza. Wtedy JA może spo­tkać się z trans­cen­den­cją. Jest bal­sa­mem dla du­szy, sprzyja re­flek­syj­nemu my­śle­niu. Dzięki niej do­strze­gamy piękno przy­rody, zbli­żamy się do Boga. Zaplanujmy w na­szej co­dzien­no­ści czas mil­cze­nia i sa­mot­no­ści, bo od­nowa ży­cia we­wnętrz­nego do­ko­nuje się w ci­szy.
Ustawicznie to­wa­rzy­szy nam ha­łas, szum in­for­ma­cyjny, po­śpiech, brak czasu na re­laks i od­po­czy­nek. Współczesny czło­wiek wy­po­wiada wiele zbęd­nych słów, słów bez tre­ści, nie po­trafi uważ­nie słu­chać. Młodzi lu­dzie nie do­ce­niają ci­szy, na­wet gdy się uczą lub wy­ko­nują do­mowe prace, słu­chają gło­śnej mu­zyki. Obserwujemy u nich przy­tę­pie­nie wraż­li­wo­ści słu­cho­wej i nie­rzadko słab­szą pa­mięć. Przybywa uczniów nad­po­bu­dli­wych, z za­bu­rzoną kon­cen­tra­cją uwagi. To efekt ży­cia w co­raz więk­szym ha­ła­sie i po­śpie­chu.

W szko­łach dziś szcze­gól­nie po­trzeba ci­szy, mil­cze­nia, sku­pie­nia. Potrzebna jest edu­ka­cja wy­ci­sza­jąca oto­cze­nie ze­wnętrzne oraz wnę­trze mło­dego czło­wieka. Doceniajmy zba­wienne dzia­ła­nia ci­szy i jej wa­lory wy­cho­waw­cze.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Teresa Olearczyk
  O kul­turę ci­szy w edu­ka­cji szkol­nej
 • Maria Fortuna-Sudor
  Balsam dla du­szy
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Miłość prze­ma­wia ci­szą
 • Aldona Rumińska-Szalska
  Osobliwość ci­szy w wy­cho­wa­niu, edu­ka­cji i te­ra­pii
 • ks. Dariusz Wilk CSMA
  Pedagogika na­dziei
 • Zbigniew Krajewski
  Szkoła (bez)wymagań
 • Katarzyna Padło
  Siódmy dzień ty­go­dnia
 • Grażyna Kałużna-Lis
  Życie za ży­cie
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie do wol­no­ści w ro­dzi­nie
 • Małgorzata Sasin
  O pra­dziadku i cha­rak­te­rze
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Zmieniam się na lep­sze. Scenariusz za­jęć dla klasy II i III szkoły pod­sta­wo­wej z wy­ko­rzy­sta­niem opo­wia­da­nia „O pra­dziadku i cha­rak­te­rze”
 • Wyniki kon­kursu „Nie chciej­cie oj­czy­zny, która was nic nie kosz­tuje”
 • Jolanta Sasin
  „A to Polska wła­śnie”. Lekcje wy­cho­waw­cze dla klas IV–VI o te­ma­tyce pa­trio­tycz­nej
 • Elżbieta Trojan
  Pedagogika ci­szy. Bibliografia w wy­bo­rze

Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.