04/2016 Wycieczki szkolne

okladka_04-2016
Któż z nas nie pa­mięta emo­cji zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem się do szkol­nej wy­cieczki. Wcale nie­rzadko wy­cho­wawcy „roz­da­wali role”, dzie­ląc uczniów na ze­społy, z któ­rych np. je­den miał przy­go­to­wać trasę, inny – do­kładny plan po­szcze­gól­nych dni, jesz­cze inny miał ze­brać jak naj­wię­cej cie­ka­wych in­for­ma­cji o za­pla­no­wa­nych do zwie­dza­nia obiek­tach. Był też ze­spół go­spo­dar­czy – od­po­wie­dzialny za apro­wi­za­cję i po­siłki, a także fi­nan­sowy do do­kład­nego za­pla­no­wa­nia kosz­tów wy­cieczki. Takie do­świad­cze­nie uczy pla­no­wa­nia, kształ­tuje wy­obraź­nię i mo­bi­li­zuje do od­po­wie­dzial­no­ści. Trzeba się prze­cież wy­ka­zać, spraw­dzić, by nie za­wieść wy­cho­wawcy i ko­le­gów.

Już na wstęp­nym eta­pie to­wa­rzy­szy więc uczniom do­świad­cze­nie współ­pracy, cza­sem spo­rów i dys­ku­sji. Następuje uści­śle­nie re­la­cji i bliż­szego po­zna­nia swo­ich pre­dys­po­zy­cji, a także wza­jem­nych po­trzeb i ocze­ki­wań.

Wycieczki, zie­lone i białe szkoły wspo­ma­gają kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie do­mowe i szkolne, są do­sko­na­łym środ­kiem dy­dak­tycz­nym. Realizacja za­pla­no­wa­nego pro­gramu służy roz­wo­jowi fi­zycz­nemu, in­te­lek­tu­al­nemu, emo­cjo­nal­nemu i spo­łecz­nemu mło­dego czło­wieka. Zajęcia te mogą być też cie­kawą al­ter­na­tywą po­zna­wa­nia śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego, świata ro­ślin, drzew, pta­ków, zwie­rząt, po­sze­rza­nia wie­dzy z za­kresu geo­gra­fii, hi­sto­rii, kul­tury. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne są do­sko­nałą szkołą ży­cia, roz­wi­jają sa­mo­dziel­ność i ak­tyw­ność, wy­zwa­lają ini­cja­tywę, uczą współ­pracy w gru­pie, po­zwa­lają na bliż­sze po­zna­nie ko­le­ża­nek i ko­le­gów, na­wią­za­nie re­la­cji przy­ja­ciel­skich, a na­wet pierw­szych sym­pa­tii… Zachęcają do ak­tyw­nego uczest­nic­twa w ży­ciu kul­tu­ral­nym i spo­łecz­nym.

W pro­ce­sie dy­dak­tycz­nym wy­stę­puje prze­waga in­for­ma­cji elek­tro­nicz­nych o ota­cza­ją­cym świe­cie kosz­tem bez­po­śred­niego kon­taktu z przy­rodą i re­alną rze­czy­wi­sto­ścią. Wielość ma­te­riału i cią­gły brak czasu spra­wiają, że za­ję­cia w te­re­nie są czę­sto po­mi­jane. Aby mieć wła­ściwe po­ję­cie mo­rza, nie wy­star­czą zdję­cia, filmy, ale trzeba zo­ba­czyć fale, po­cho­dzić boso po brzegu, po­czuć za­pach i smak wody. Warto po­zna­wać rze­czy­wi­sty, na­tu­ralny świat. Korzystajmy z ak­tyw­nych me­tod na­ucza­nia, pro­wadźmy ob­ser­wa­cje, zwie­dzajmy z mło­dzieżą cie­kawe miej­sca, wy­stawy, za­bytki. Wzbudzajmy za­cie­ka­wie­nie uczniów ota­cza­ją­cym świa­tem. To uczyni ich bar­dziej wraż­li­wymi, wy­czu­lo­nymi na piękno sztuki i hi­sto­rię na­szych dzie­jów. A sza­cu­nek do przy­rody naj­bar­dziej się wy­zwoli, gdy wy­bie­rzemy się z na­szymi wy­cho­wan­kami do pusz­czy czy na wy­cieczkę w góry.

Wiosna sprzyja wy­jaz­dom na wy­cieczki i zie­lone szkoły. To do­bry czas na re­ge­ne­ra­cję sił, wy­rwa­nie się ze szkol­nych ław, aby po­czuć za­pach ziemi, za­ob­ser­wo­wać pę­dzące po nie­bie chmury i cie­szyć się mło­dym ży­ciem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ewa Kosińska
  Wycieczki szkolne – ra­dość czy zmora?
 • Ilona Gołębiewska
  Wartość do­dana
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Tajemnica Tomka
 • Aneta Baranowska
  Edukacyjne wa­lory za­jęć pro­wa­dzo­nych w le­sie
 • Małgorzata Mróz
  Znaczenie wy­cie­czek w roz­woju dzieci w wieku przed­szkol­nym
 • Ewelina Czajkowska
  Wycieczki szkolne – (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Zielone szkoły – na­uka i wy­po­czy­nek
  (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Edmund Juśko
  Nauczanie hi­sto­rii re­gio­nal­nej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Motywować do roz­woju
 • Jolanta Synowiec
  Tajemnica ori­gami
 • Przemysław Józefczyk
  Jak zor­ga­ni­zo­wać atrak­cyjną wy­cieczkę?
 • Ewelina Krzymowska
  Wyjazdy piel­grzym­kowe przed ma­turą
 • Maria Fortuna-Sudor
  Nie jest ła­two
 • Joanna Żelazny
  Mord w Katyniu
 • Agata Korzeń
  Zbrodnia nie­zmierna. Wieczornica z oka­zji Rocznicy Katyńskiej dla uczniów gim­na­zjum
 • Elżbieta Trojan
  Wycieczka, która uczy i wy­cho­wuje. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Elżbieta Bulik
  Operacja woj­skowa Anioł Stróż. Scenariusz spek­ta­klu dla uczniów gim­na­zjum
 • Anna Wodzińska
  Czy moje za­cho­wa­nie za­wsze jest pra­wi­dłowe? Scenariusz za­jęć pod­czas „zie­lo­nej szkoły” (kl. III–IV SP)
 • Joanna Wójcik
  Wypłyń na głę­bię. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej, za­jęć w świe­tlicy, in­ter­na­cie
 • Anna Górecka
  A ja ko­cham moją mamę! Scenariusz lek­cji otwar­tej dla klas IV-VI
 • Ewa Rowicka
  Czuła, do­bra, ko­cha­jąca. Scenariusz uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Matki (szkoła pod­sta­wowa)
 • Sylwia Błażejczak
  Rozwiązywanie kon­flik­tów

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.