03/2009 O godność dziecka

okladka_03-2009Małżeństwo, ro­dzina, ochrona ży­cia od chwili po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci to war­to­ści naj­istot­niej­sze dla przy­szło­ści świata. Chrońmy mał­żeń­stwo, wier­ność mał­żeń­ską, która jest fun­da­men­tem ro­dziny. Młodym trzeba po­ma­gać w od­kry­wa­niu piękna i wiel­ko­ści po­wo­ła­nia do mał­żeń­stwa, do mi­ło­ści i służby ży­ciu, do ży­cia z in­nymi.

Dziecko winno się ro­dzić w mał­żeń­stwie, w kli­ma­cie mi­ło­ści, w jed­no­ści du­cho­wej, psy­chicz­nej i fi­zycz­nej. Tylko w do­brej ro­dzi­nie, w na­tu­ral­nej wspól­no­cie mi­ło­ści i ży­cia dziecko może mieć opty­malne wa­runki pra­wi­dło­wego roz­woju. Wspomaganie roz­woju każ­dego dziecka, w każ­dym miej­scu i cza­sie za­leży od bez­wa­run­ko­wej i bez­in­te­re­sow­nej doj­rza­łej mi­ło­ści ro­dzi­ciel­skiej. A od prze­biegu dzie­ciń­stwa i okresu mło­do­ści, od tego, w ja­kim wzra­stało kli­ma­cie, ja­kie otrzy­mało wy­kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie, za­leży jego los w do­ro­sło­ści.

Coraz wię­cej mał­żeństw się roz­pada, po­wstaje wiele związ­ków nie­for­mal­nych, mamy bar­dzo mały przy­rost na­tu­ralny, po­dej­mo­wane są próby in­ge­ro­wa­nia w me­cha­ni­zmy rzą­dzące ży­ciem, po­ja­wiają się głosy li­be­ra­li­za­cji prawa chro­nią­cego ży­cie nie­na­ro­dzo­nych. Pamiętajmy, że dziecko to osoba, a nie pro­dukt na rynku. Sprzeciw wo­bec abor­cji wy­nika z prawa do ży­cia, z ochrony in­stynktu ro­dzi­ciel­skiego, z bu­do­wa­nia pra­wi­dło­wych re­la­cji spo­łecz­nych.

Życie ludz­kie jest da­rem Stwórcy – otoczmy je tro­ską. Chrońmy ro­dzinę, po­ma­gajmy nie tylko naj­bied­niej­szym i wie­lo­dziet­nym, ale także ro­dzi­nom śred­nio­za­moż­nym, któ­rych jest naj­wię­cej.

Rodzice mają nie­zby­walne prawo do za­pew­nie­nia opieki, wy­cho­wa­nia i wy­kształ­ce­nia dziecka, ale w wy­peł­nie­niu tej fun­da­men­tal­nej po­win­no­ści mu­szą mieć wspar­cie ze strony spo­łecz­no­ści lo­kal­nej, sa­mo­rządu, pań­stwa.

Potrzebny jest spraw­niej­szy sys­tem opieki zdro­wot­nej, edu­ka­cja na miarę po­trzeb XXI wieku i nowe miej­sca pracy dla ab­sol­wen­tów.

Niech młode po­ko­le­nie wi­dzi swoją przy­szłość w kraju, a ro­dzice nie mar­twią się o przy­szłość swo­ich dzieci. Niech wa­runki ży­cia spo­łecz­nego za­bez­pie­czają god­ność osoby i za­pew­niają sa­mo­re­ali­za­cję czło­wieka.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. kard. Zenon Grocholewski
  Prawa dziecka a do­bro dziecka
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Być osobą
 • Franciszek Adamski
  Personalizm i god­ność czło­wieka
 • „Otoczmy tro­ską ży­cie”
 • Jarosław Kleban
  Natura nie wy­ba­cza
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dziecko: osoba czy pro­dukt?
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Godność prze­ka­zy­wa­nia ży­cia – roz­mowa z dok­to­rem Maciejem Barczentewiczem
 • Teresa Król
  Dobry po­czą­tek. Debata z uczest­ni­kami kursu NaProTechnology
 • Bożena Wojtala
  Etyczne aspekty prze­ka­zy­wa­nia ży­cia
 • Maria Mojzesowicz
  Dar ży­cia
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Uratuj je!
 • Piotr Chorobik
  Miłość w pię­ciu ję­zy­kach
 • Teresa Król i Bożena Litwa
  Jest ży­cie! Scenariusz z oka­zji Narodowego Dnia Życia (24 marca)
 • Paweł Janicki
  Żebraczka. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla klas gim­na­zjal­nych i star­szych
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Powitanie wio­sny. Scenariusz słowno−muzyczny

Okładka: Foto–Słoń, Justyna i Joanna Słoń

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.