03/2008 Ku Życiu

okladka_03-2008Dom ro­dzinny, który jest szkołą ży­cia we­dług przy­ka­za­nia mi­ło­ści, naj­le­piej przy­go­to­wuje młode po­ko­le­nie do funk­cjo­no­wa­nia w ro­lach mał­żeń­skich i ro­dzi­ciel­skich. Miłość, która wszystko znosi, wszyst­kiemu wie­rzy, we wszyst­kim po­kłada na­dzieję, też wszystko prze­trzyma. To mi­łość spra­wia, że druga osoba staje się dla mnie waż­niej­sza niż ja sam, ona za­pew­nia bez­pie­czeń­stwo, po­sza­no­wa­nie god­no­ści dru­giego czło­wieka, ro­dzi ży­cie. Życie ludz­kie trzeba ochra­niać, roz­wi­jać, uczyć żyć we­dług norm i za­sad mo­ral­nych. Atmosferę domu ro­dzin­nego, pa­nu­jące sto­sunki mię­dzy­oso­bowe, przy­jęty sys­tem war­to­ści prze­no­simy w przy­szło­ści na mał­żeń­stwo i ro­dzinę, jest na­szym wia­nem w do­ro­słe ży­cie.

Wiedzę „o ży­ciu w ro­dzi­nie” otrzy­mu­jemy z róż­nych źró­deł. Oddziaływania śro­do­wisk wy­cho­waw­czych w tym za­kre­sie po­winny być spójne i zmie­rzać do roz­woju emo­cjo­nal­nego, spo­łecz­nego, du­cho­wego i psy­cho­sek­su­al­nego mło­dego czło­wieka. Mają pro­wa­dzić do po­zna­nia i zro­zu­mie­nia sa­mego sie­bie, do wy­ro­bie­nia po­czu­cia wła­snej war­to­ści, do uka­za­nia po­zy­ty­wów ludz­kiej płcio­wo­ści, na­uczyć sza­cunku dla dru­giej osoby oraz po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za po­dej­mo­wane de­cy­zje i za­cho­wa­nia. Mają po­móc w udzie­le­niu od­po­wie­dzi m.in. na py­ta­nia: co dla mnie jest naj­waż­niej­sze?, czy po­tra­fię ko­chać bliź­nich?, ja­kie re­la­cje chcę bu­do­wać z in­nymi?, co ce­nię naj­bar­dziej u uko­cha­nej osoby? Niepokoi chaos w obec­nie lan­so­wa­nych sys­te­mach war­to­ści, oraz próby de­za­wu­owa­nia ta­kich war­to­ści, jak: mi­łość, mał­żeń­stwo, ży­cie ludz­kie, ro­dzina.

Uprzedmiotowienie więzi mię­dzy­ludz­kich, obo­jęt­ność człon­ków ro­dziny wo­bec sie­bie, prze­sy­ce­nie ero­tyką pro­gra­mów mass me­diów, ne­ga­tywne skutki edu­ka­cji sek­su­al­nej za­wę­żo­nej do tre­ści biologiczno−medycznych.

Trzeba pro­mo­wać ro­dzinę, zdro­wie, ludzką sek­su­al­ność uj­mo­wać in­te­gral­nie z całą oso­bo­wo­ścią, ży­cie mał­żeń­skie i ro­dzinne opie­rać na fun­da­men­cie uni­wer­sal­nych war­to­ści, wy­bie­rać mi­łość ro­dzącą ży­cie, a od­rzu­cać ego­izm, który za­bija.

Rodzina jest fun­da­men­tem spo­łe­czeń­stwa i wa­run­kiem jego trwa­nia. Odpowiedzialne i trudne „Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie” jest za­da­niem domu, szkoły, Kościoła, wszyst­kich lu­dzi za­tro­ska­nych o do­bro czło­wieka.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Marta Komorowska−Pudło
  Ważna dzie­dzina
 • Teresa Król
  10 lat wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego w pol­skiej szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Kocha, lubi, sza­nuje…
 • Alina Strzałkowska
  Różnorodność ini­cja­tyw
 • ks. Marek Dziewiecki
  Miłość jest za­wsze czy­sta
 • Bogdan Dobosz
  40 lat an­ty­kon­cep­cji
 • Lidia Tysnarzewska
  Opinie uczniów o WdŻwR (list)
 • Izabela Król
  Zajęcia pro­ro­dzinne w szkole (list)
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym (cz. II)
 • Sylwia Palka
  Uratować dziecko – roz­mowa z s. Cherubiną, na­za­re­tanką
 • Teresa Drewka
  Być matką Inscenizacja z oka­zji Narodowego Dnia Życia
 • ks. kard. Stanisław Nagy SCJ
  Poczucie za­dłu­że­nia wzglę­dem Was…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Nawracać się to szu­kać wiary cz. XIV
 • Jolanta Owczarek
  Misterium Zmartwychwstania Pana Jezusa
 • Monika Kulesza
  Uciekaj, zimo! (sce­na­riusz na „Dzień wio­sny” dla grup przed­szkol­nych i klas I−III szkoły pod­sta­wo­wej)
 • Urszula Pachana−Szpiech
  Dzień Wagarowicza… w szkole (pro­po­zy­cja za­jęć)
 • Małgorzata Pabis
  Już 500 nu­me­rów „Jasia”! – roz­mowa z Agnieszką Sochą, re­dak­tor na­czelną

Okładka: Chrystus Zmartwychwstały, po­lip­tyk Mateo di Giovanni, Sala św. Ambrożego, Apartamenty Papieskie

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.