02/2018 W tro­sce o dziec­ko

okladka_02-2018

Roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży wy­ma­ga tru­du wy­cho­wa­nia ze stro­ny do­ro­słych i za­an­ga­żo­wa­nia wy­cho­wan­ków. Ro­dzi­na jest pierw­szą szko­łą ży­cia, a po­sta­wa ro­dzi­ców sta­no­wi naj­bar­dziej zna­czą­cy wzór po­stę­po­wa­nia w każ­dej sfe­rze ży­cia. Przej­mo­wa­ne wzo­ry za­cho­wań i nor­my mo­ral­ne przy­go­to­wu­ją do sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, do ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Wy­cho­wa­nie po­win­no pro­wa­dzić do roz­wo­ju ra­cjo­nal­ne­go my­śle­nia, wol­nej wo­li, od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, uczyć po­dej­mo­wa­nia mą­drych de­cy­zji, od­naj­dy­wa­nia się w re­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Sta­wa­nie się doj­rza­łym czło­wie­kiem wy­ma­ga tru­du. Mło­dzież pra­gnie po­zna­wać i ro­zu­mieć świat, ale naj­czę­ściej wi­dzi tyl­ko ma­te­ria­li­stycz­ną wi­zję wszech­świa­ta i naj­le­piej czu­je się w świe­cie wir­tu­al­nym. Na­sto­lat­ko­wie bun­tu­ją się, za­czy­na­ją cho­dzić wła­sny­mi ścież­ka­mi, po­szu­ku­ją wła­snej toż­sa­mo­ści. Mło­dzi lu­dzie po­trze­bu­ją co­raz do­kład­niej­szych wy­ja­śnień, ocze­ku­ją po­waż­ne­go trak­to­wa­nia ich po­trzeb i uczuć, do­ce­nia­nia ich zdol­no­ści, ta­len­tów i za­let. Nie lu­bią nad­mier­ne­go po­ucza­nia i mo­ra­li­zo­wa­nia. Ob­da­rzaj­my ich za­ufa­niem i ta­kim za­kre­sem wol­no­ści, z ja­kie­go mło­dy czło­wiek jest w sta­nie mą­drze sko­rzy­stać. Trze­ba ja­sno po­sta­wić gra­ni­ce i kon­se­kwent­nie prze­strze­gać wspól­nie usta­lo­nych re­guł. Na­le­ży mó­wić zde­cy­do­wa­nie „nie”, je­że­li mło­dy czło­wiek ła­mie okre­ślo­ne nor­my. Nad­mier­ny ry­gor mo­że pro­wa­dzić do bun­tu, ale nad­mier­na li­be­ra­li­za­cja skut­ku­je nie­zdy­scy­pli­no­wa­niem, źle po­ję­tą „do­ro­sło­ścią”, np. ko­rzy­sta­niem z uży­wek. Trze­ba mieć czas dla dziec­ka, roz­ma­wiać, stwa­rzać moż­li­wość do na­by­wa­nia do­świad­cze­nia w sa­mo­dziel­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji. Mą­dra wol­ność i od­po­wie­dzial­ność to zdol­ność do czy­nie­nia do­bra, to od­no­sze­nie się do sie­bie i do in­nych lu­dzi z życz­li­wo­ścią i mi­ło­ścią.

W wy­cho­wa­niu mło­dych po­trzeb­na jest at­mos­fe­ra prze­po­jo­na mi­ło­ścią do Bo­ga i sza­cun­kiem do lu­dzi. Po­trzeb­na jest też cier­pli­wość, mą­drość i takt pe­da­go­gicz­ny.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ana­sta­zja Sor­ko­wicz
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne w ro­dzi­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pra­wa dziec­ka. Ana­li­za an­tro­po­lo­gicz­na i psy­cho­lo­gicz­na
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Ro­la za­ba­wy w ak­tyw­no­ści po­znaw­czej dziec­ka w I kla­sie
 • Ma­ria Wil­czek
  O kształ­ce­niu wy­cho­waw­ców ma­łe­go dziec­ka
 • Aga­ta Kry­siak
  Dziec­ko bez­piecz­ne na dro­dze
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Do­ce­nić dziec­ko
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Do­bre imię. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O do­brym imie­niu
 • Ro­ma­na Cynk
  Cho­in­ka
 • To­masz Li­cak
  Spra­wie­dli­wość i ety­ka w kon­tek­ście cy­wi­li­za­cyj­nym
 • dr Agniesz­ka Sła­wiń­ska
  Dziew­czy­ny wy­klę­te. Sce­na­riusz te­atral­ny

Okład­ka i zdję­cia: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.