02/2017 Dobre maniery

okladka_02-2017Dobre wy­cho­wa­nie oraz do­bre ma­niery wy­nie­sione z domu i ze szkoły sta­no­wią cenny po­sag na przy­szłość. Dziecko od naj­młod­szych lat ob­ser­wuje, po­znaje formy za­cho­wa­nia, uczy się i na­śla­duje naj­bliż­sze śro­do­wi­sko. Znajomość re­guł i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia się w da­nych sy­tu­acjach, wy­peł­nia­nie pew­nych obo­wiąz­ków jest waż­nym ob­sza­rem wy­cho­wa­nia ro­dzin­nego i szkol­nego. Zrozumienie za­sad, ich ak­cep­ta­cja i wdra­ża­nie w co­dzienne ży­cie, na­by­wa­nie do­brych ma­nier winno być usta­wiczną tro­ską ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. Savoir-vivre jest osa­dzony w ob­szer­nej wie­dzy hu­ma­ni­stycz­nej, w ak­tyw­nym udziale w ży­ciu kul­tu­ral­nym, w bo­ga­tej oso­bo­wo­ści czło­wieka. Kultura ży­cia co­dzien­nego uła­twia na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów, uprzej­mość i ogłada to­wa­rzy­ska po­pra­wia re­la­cje mię­dzy­ludz­kie.

Kultura ma­sowa lan­suje mity o ła­twym szczę­ściu bez prze­strze­ga­nia za­sad mo­ral­nych, po­stawę kon­sump­cyjną, ma­te­ria­lizm prak­tyczny, bier­ność, re­la­ty­wizm w świe­cie war­to­ści. Nie pro­po­nuje się mło­demu czło­wie­kowi pod­sta­wo­wych war­to­ści, aspi­ra­cji i ide­ałów, ja­kimi są mi­łość, uczci­wość, życz­li­wość, pra­co­wi­tość, od­po­wie­dzial­ność.

Dobre wy­cho­wa­nie to efekt na­uki od dzie­ciń­stwa za­sad savoir-vivre’u i wska­zań ety­kiety oraz stałe wdra­ża­nie się w do­bre ma­niery. W wielu szko­łach pro­wa­dzone są za­ję­cia z savoir-vivre’u. W pierw­szych kla­sach gim­na­zjum i li­ceum są one nie­zbędne, szcze­gól­nie na po­czątku roku szkol­nego, bo po­rząd­kują re­la­cje w spo­łecz­no­ści szkol­nej, przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia pro­ble­mów wy­cho­waw­czych. Takt, życz­li­wość, dys­kre­cja, wiel­ko­dusz­ność, pa­mię­ta­nie o dru­gim czło­wieku w każ­dej sy­tu­acji stwa­rzają wła­ściwy kli­mat wy­cho­waw­czy. Etykieta, do­bre ma­niery uła­twiają co­dzienne funk­cjo­no­wa­nie ucznia, na­uczy­ciela, po­ma­gają w bu­do­wa­niu wspól­noty i bu­do­wa­niu sie­bie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Stanisław Krajski
  Filozofia savoir-vivre’u
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Słowa uczą, przy­kłady po­cią­gają
 • Bożena Romanowska
  „Ada, to nie wy­pada”. Czy savoir-vivre jest dzi­siaj po­trzebny?
 • Joanna Szubstarska
  Ku wol­no­ści i praw­dzie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Toksyczny po­karm
 • Natalia Maria Ruman
  Budowanie wspól­noty
 • Katarzyna Sowa
  Stomatolog wy­cho­wawcą
 • Grzegorz Socha
  Twórcza re­so­cja­li­za­cja
 • Urszula Tokarska
  Temperament ucznia
 • Małgorzata Sasin
  Skakanka do nieba
 • Teresa Król
  Savoir-vivre czyli do­bre ma­niery. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów klasy VI lub I–III gim­na­zjum
 • Daniel Buchowiecki
  Jakie po­winny być re­la­cje mię­dzy uczniem a na­uczy­cie­lem? Konspekt na go­dzinę wy­cho­waw­czą w gim­na­zjum i w szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Jolanta Falkiewicz
  W kręgu ko­le­ża­nek i ko­le­gów. Konspekt za­jęć dla młod­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej oraz świe­tlicy szkol­nej
 • Jolanta Jędrzejczak
  Jestem kul­tu­ralny i jest mi z tym do­brze. Konkurs dla uczniów klas IV–VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Anna Kowal, Małgorzata Trajer
  Plotka i jej skutki. Scenariusz go­dziny wy­cho­waw­czej dla klas IV–VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Mariola Józefiak, Grażyna Siewieja
  Duch zło­ści – mój przy­ja­ciel. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej
 • Aleksandra Bałdyga
  Wychowanie w pi­gułce (list)
 • Elżbieta Trojan
  Dobre ma­niery – savoir-vivre (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.