02/2014 Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczniów

okladka_02-2014Dziec­ko ma wie­le po­trzeb, pra­gnień, ma­rzeń. Po­trze­by pod­sta­wo­we, ta­kie jak po­trze­ba po­ży­wie­nia, snu, bez­pie­czeń­stwa, mu­szą być za­spo­ko­jo­ne.

Pra­gnie­nia, ma­rze­nia mo­gą być zre­ali­zo­wa­ne. Bez­pie­czeń­stwo da­je pew­ność ist­nie­nia w da­nym śro­do­wi­sku, po­czu­cie opar­cia w dru­giej oso­bie, mo­ty­wu­je do ak­tyw­no­ści, umoż­li­wia roz­wój. Dla dziec­ka bez­pie­czeń­stwo to cie­pło do­mu ro­dzin­ne­go, spo­kój, ży­cie sta­ran­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne, w któ­rym na wszyst­ko przy­pa­da wła­ści­wy czas. To wzra­sta­nie w ta­kiej at­mos­fe­rze, w któ­rej dziec­ko wie, cze­go od nie­go się ocze­ku­je oraz zna kon­se­kwen­cje uchy­bień w je­go po­stę­po­wa­niu.

Obo­wiąz­kiem szko­ły jest za­pew­nie­nie uczniom bez­piecz­nych i hi­gie­nicz­nych wa­run­ków na­uki, stwo­rze­nie bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska ma­te­rial­no-tech­nicz­ne­go i mię­dzy­ludz­kie­go. Szko­ła trosz­czy się o bu­do­wa­nie po­zy­tyw­nych re­la­cji mię­dzy na­uczy­cie­la­mi a ucznia­mi oraz wła­ści­wych re­la­cji ró­wie­śni­czych, kształ­tu­je po­sta­wę po­ma­ga­nia in­nym, dia­lo­gu, współ­dzia­ła­nia, od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je dzia­ła­nia. Prze­pi­sy pra­wa oświa­to­we­go i usta­leń we­wnątrz­sz­kol­nych słu­żą za­pew­nie­niu bez­piecz­ne­go prze­by­wa­nia uczniów w szko­le. Usta­le­nia te do­ty­czą or­ga­ni­za­cji za­jęć dy­dak­tycz­nych, przerw i dy­żu­rów na­uczy­cie­li, ko­rzy­sta­nia z pra­cow­ni przed­mio­to­wych, bo­isk szkol­nych, or­ga­ni­zo­wa­nia uro­czy­sto­ści szkol­nych, wy­cie­czek, prze­by­wa­nia osób po­stron­nych na te­re­nie szko­ły, dróg ewa­ku­acyj­nych, za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa uczniów w In­ter­ne­cie itd. Szko­ła po­no­si peł­ną od­po­wie­dzial­ność za po­wie­rzo­ne jej dzie­ci i mło­dzież, dla­te­go na­uczy­ciel nie mo­że pod­czas za­jęć po­zo­sta­wić uczniów bez opie­ki.

Brak bez­pie­czeń­stwa wy­wo­łu­je u ucznia nie­po­kój, po­czu­cie za­gro­że­nia, za­chwia­nie rów­no­wa­gi we­wnętrz­nej. Agre­sja i prze­moc wśród ró­wie­śni­ków, za­gro­że­nia czy­ha­ją­ce w sie­ci, brak na­le­ży­tej tro­ski o wła­sne zdro­wie, uni­ka­nie ćwi­czeń fi­zycz­nych ma­ją wpływ na do­bro­stan ucznia. Dziec­ko po­win­no wzra­stać w prze­wi­dy­wal­nym, spra­wie­dli­wym i bez­piecz­nym świe­cie. Ta­kim śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym win­na być przede wszyst­kim szko­ła.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Da­nu­ta Jan­kow­ska
  Dziec­ko w szko­le – bez­piecz­ne i zdro­we
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Kim się sta­jesz?
 • Se­we­ryn Lesz­czyń­ski
  Edu­ka­cja zdro­wot­na uczniów
 • Iwo­na Ber­na­to­wicz
  Uwa­ga! Nar­ko­ty­ki!
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Nar­ko­ty­ki – stop! Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów gim­na­zjum
 • Bo­że­na No­wak, Mał­go­rza­ta Ła­ta
  Jak roz­po­znać, czy dziec­ko bie­rze nar­ko­ty­ki?
 • Agniesz­ka Wil­czew­ska
  Pre­fe­ren­cje ży­wie­nio­we dzie­ci
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Po­móż­my dzie­ciom!
 • Ane­ta Gol­ba
  Nie­wol­ni­cy pięk­ne­go cia­ła
 • An­to­ni Szy­mań­ski, Pa­weł Wo­sic­ki
  List otwar­ty ws. pro­jek­tu usta­wy w za­kre­sie rów­ne­go trak­to­wa­nia
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Ro­dzi­ce po­nu­me­ro­wa­ni
 • Mar­cin Misz­tal
  Sa­mo­oka­le­cze­nia
 • Łu­kasz Chrza­now­ski
  Krzyk roz­pa­czy
 • Ma­ria Du­biel
  Gdy ży­cie tra­ci sens
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Sa­mo­bój­stwa dzie­ci i mło­dzie­ży (bibl.)
 • Pa­try­cja Ko­ze­ra-Mi­ku­ła
  Dziec­ko cho­re na ast­mę
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Mój Krzyś
 • Ma­ria Stroń­ska
  ABC – Pro­gram pro­fi­lak­tycz­ny dla uczniów klas I–VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Agniesz­ka Gra­czyk
  Bez­pie­czeń­stwo uczniów w szko­le. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Mał­go­rza­ta Ku­pi­jaj
  Jak ra­dzić so­bie ze stre­sem? Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Iwo­na Ber­na­to­wicz
  Gdy­bym mo­gła cof­nąć czas… Sce­na­riusz spek­ta­klu pro­fi­lak­tycz­ne­go dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okład­ka: Fot. pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.