01/2020 Ma­cie­rzyń­stwo

okladka_01-2020Ma­cie­rzyń­stwo jest naj­pięk­niej­szym i naj­trud­niej­szym po­wo­ła­niem, jest wiel­ką war­to­ścią. Dzię­ki ma­cie­rzyń­stwu czło­wiek przy­cho­dzi na świat. Dla ro­dzi­ców dziec­ko jest skar­bem naj­więk­szym, jest do­brem nad­rzęd­nym. Do­zna­jąc uczu­cia mi­ło­ści ze stro­ny mat­ki, dziec­ko czu­je się ak­cep­to­wa­ne, bez­piecz­ne, szczę­śli­we, roz­wi­ja się pra­wi­dło­wo. Mat­ka jest naj­waż­niej­szą oso­bą w ży­ciu dziec­ka, two­rzy kli­mat bez­pie­czeń­stwa i ser­decz­no­ści, ema­nu­je bez­in­te­re­sow­ną mi­ło­ścią. In­tym­na więź mię­dzy mat­ką a dziec­kiem po­zwa­la po­ko­ny­wać wszel­kie prze­szko­dy i cier­pli­wie zno­sić wszel­kie tru­dy. By­cie mat­ką jest po­wo­dem do du­my.

Dziś bra­ku­je od­po­wied­nie­go cza­su na ma­cie­rzyń­stwo. Stu­dia, pra­ca za­wo­do­wa, ro­bie­nie ka­rie­ry, gro­ma­dze­nie dóbr ma­te­rial­nych utrud­nia­ją po­łą­cze­nie ro­li mat­ki i ak­tyw­nej za­wo­do­wo ko­bie­ty. Bra­ku­je po­zy­tyw­ne­go na­sta­wie­nia i tro­ski o za­ło­że­nie wła­snej szczę­śli­wej ro­dzi­ny, bra­ku­je sza­cun­ku dla ma­cie­rzyń­stwa, uzna­nia dla pra­cy w do­mu dla ro­dzi­ny. Tra­dy­cyj­ne war­to­ści zwią­za­ne z ro­dzi­ciel­stwem prze­sta­ją cie­szyć się po­pu­lar­no­ścią. De­za­wu­owa­na jest war­tość mał­żeń­stwa, ma­cie­rzyń­stwa, ro­dzi­ny. To pro­wa­dzi do ka­ta­stro­fy de­mo­gra­ficz­nej.

Pro­wa­dze­nie do­mu i wy­cho­wy­wa­nie dzie­ci jest trud­nym, od­po­wie­dzial­nym za­da­niem. Aby ko­bie­ta mo­gła do­brze wy­peł­niać obo­wiąz­ki ma­cie­rzyń­skie, po­win­na być prze­ko­na­na, że jest ko­cha­na i do­ce­nia­na przez mę­ża i dzie­ci. Jej mi­łość i tro­ska wspo­ma­ga­ją roz­wój dziec­ka w każ­dej sy­tu­acji i za każ­dą ce­nę. Ten co­dzien­ny trud i po­świę­ce­nie mat­ki po­wi­nien być oto­czo­ny spo­łecz­nym sza­cun­kiem i wdzięcz­no­ścią. Uzna­nie i kon­kret­na po­moc są nie­zbęd­ne, by ko­bie­ta mo­gła cie­szyć się ma­cie­rzyń­stwem i być do­brą mat­ką oraz szczę­śli­wą oso­bą.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

te­mat nu­me­ru

 • Ma­cie­rzyń­stwo nie­jed­no ma ob­li­cze
 • Oso­bo­wy wy­miar ma­cie­rzyń­stwa w świe­tle na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II
 • Ma­cie­rzyń­stwo ja­ko źró­dło ży­cia i roz­wo­ju ko­biet
 • Peł­nia ży­cia
 • Ta­ka sa­ma jak in­ne? Ma­ma z nie­peł­no­spraw­no­ścią
 • Mat­ka też czło­wiek
 • Ma­cie­rzyń­stwo du­cho­we

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

 • O splą­ta­nym ży­ciu, dzie­ciach, Wszech­mo­cy Bo­żej i Ma­ryi

wo­kół ko­mu­ni­ka­cji

 • Ko­mu­ni­ka­cyj­ne puz­zle

w cy­ber­świe­cie

 • Cy­fro­wa pę­po­wi­na

okiem psy­cho­lo­ga

 • Je­śli ro­dzic za­ufa – za­ufa dziec­ko
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.