01/2016 Rola rodziny w wychowaniu

okladka_01-2016Konkretne dzia­ła­nia i za­cho­wa­nia ro­dzi­ców oraz człon­ków ro­dziny sta­no­wią dla dzieci swo­isty ko­deks po­stę­po­wa­nia: co wolno czy­nić, a czego nie wolno, co jest do­bre, a co złe. Bezpieczeństwo, bli­skość i więź emo­cjo­nalna mię­dzy człon­kami ro­dziny umoż­li­wia na­tu­ralne, pro­ste wy­cho­wa­nie. Dziecko uczy się współ­pracy i współ­dzia­ła­nia, po­sza­no­wa­nia praw dru­gich, wy­rze­cze­nia i ofiar­no­ści. Poznaje i przyj­muje war­to­ści spo­łeczne, tra­dy­cje, oby­czaje, przej­muje ro­dzinne pre­fe­ren­cje kul­tu­rowe, war­to­ści re­li­gijne, du­chowe. To ro­dzinne od­dzia­ły­wa­nie na sferę psychiczno-uczuciową dziecka, w at­mos­fe­rze mi­ło­ści i życz­li­wo­ści, kształ­tuje jego oso­bo­wość.

Niebezpieczne jest wy­co­fy­wa­nie się ro­dzi­ców z wy­cho­wy­wa­nia dzieci, ak­cep­ta­cja bez­stre­so­wego wy­cho­wa­nia, za­spo­ka­ja­nie wszel­kich za­chcia­nek i co­raz licz­niej­szych po­trzeb. Należy wy­ty­czać gra­nice za­cho­wa­nia dziecka, być sta­now­czym i kon­se­kwent­nym, a po­dej­mo­wane dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze nie mogą być po­strze­gane jako prze­moc wo­bec dziecka.

W wy­cho­wa­niu ro­dzin­nym trzeba do­sko­na­lić pro­ces od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych. Niedostatek mi­ło­ści, sa­mot­ność, sie­roc­two du­chowe, sie­roc­two emi­gra­cyjne mają ne­ga­tywny wpływ na roz­wój dziecka. Niezbędnych spo­tkań z naj­bliż­szymi w dzie­ciń­stwie nie da się od­być w in­nym ter­mi­nie – po­wtórki z dzie­ciń­stwa nie bę­dzie. Spotkania ro­dzinne i wspólny wy­po­czy­nek mogą mieć różne formy, cho­dzi o to, by two­rzyć sy­tu­acje roz­wi­ja­jące dzieci i in­te­gru­jące ro­dzinę.

Żadna in­sty­tu­cja nie jest w sta­nie za­stą­pić peł­nej ro­dziny w od­dzia­ły­wa­niach na dziecko. O ro­dzinę, która jest wspól­notą ży­cia i mi­ło­ści, na­leży dbać oraz wspo­ma­gać ją w wy­peł­nia­niu za­dań opiekuńczo-wychowawczych.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Barbara Trzos
  Moje miej­sce na ziemi
 • Patrycja Woźniak
  Rodzina w roz­woju spo­łecz­nym
 • Urszula Tokarska
  Rola matki i ojca w wy­cho­wa­niu
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Rodziców nikt nie za­stąpi!
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Słuchanie ze zro­zu­mie­niem
 • ks. Marek Dziewiecki
  Małżeństwo – więź wy­jąt­kowa
 • ks. Piotr Mazur
  Obdarzanie czło­wie­czeń­stwem
 • Ilona Gołębiewska
  Komunikacja w ro­dzi­nie
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Trudne te­maty na lek­cjach WDŻ – roz­mowa z Igą Grzybowską
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w ro­dzi­nie (wy­bór bi­blio­gra­fii)
 • Paulina Szachniuk-Albowicz
  Inna strona kon­fliktu
 • Małgorzata Nowotka
  Rodzina nie­wy­dolna wy­cho­waw­czo
 • Elżbieta Wójcik
  Rozumieć sie­bie, ro­zu­mieć in­nych
 • Joanna Baranowska
  „Najważniejsza droga”. Jan Paweł II o ro­dzi­nie – sce­na­riusz
 • Joanna Maraszek
  Rodzina, ale jaka? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub WDŻ dla VI klasy szkoły pod­sta­wo­wej
 • Ewa Wojciechowska
  Amor vin­cit omnia – mi­łość wszystko zwy­cięża. Scenariusz lek­cji WDŻ dla uczniów gim­na­zjów lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Zdjęcia na okładce i w ca­łym nu­me­rze: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.