01/2012 Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na

okladka_01-2012

Umie­jęt­ne łą­cze­nie uczuć z my­śla­mi, mo­wą i czy­na­mi wy­ma­ga dłu­go­trwa­łe­go pro­ce­su doj­rze­wa­nia emo­cjo­nal­ne­go. Emo­cje mo­gą nisz­czyć al­bo uszla­chet­niać na­sze ży­cie, po­win­ni­śmy więc uni­kać nie­kon­tro­lo­wa­nych, im­pul­syw­nych za­cho­wań emo­cjo­nal­nych oraz dy­stan­so­wać się do emo­cji ne­ga­tyw­nych, jak gniew, nie­na­wiść, nie­uf­ność, za­zdrość itp. Z ob­ser­wa­cji wy­ni­ka, że oso­by nie­doj­rza­łe emo­cjo­nal­nie są bar­dziej za­gro­żo­ne al­ko­ho­li­zmem, ni­ko­ty­ni­zmem, nar­ko­ma­nią, ry­zy­kow­ny­mi za­cho­wa­nia­mi sek­su­al­ny­mi. Na­le­ży kon­tro­lo­wać swo­je re­ak­cje, re­ago­wać ze spo­ko­jem i cier­pli­wo­ścią, sta­rać się o roz­wój uczuć wyż­szych, jak ko­le­żeń­stwo, przy­jaźń, mi­łość, życz­li­wość, opty­mizm itp. Trze­ba ła­go­dzić po­ja­wia­ją­ce się kon­flik­ty, nie pa­mię­tać zra­nień, umieć prze­ba­czać.

Sta­raj­my się zro­zu­mieć swo­je emo­cje, usta­lić skąd po­cho­dzą i do­kąd nas pro­wa­dzą, oraz prze­wi­dy­wać skut­ki swo­je­go po­stę­po­wa­nia. Ła­twiej i z lep­szym re­zul­ta­tem wy­ko­nu­je­my za­da­nie, gdy je­ste­śmy moc­no zmo­ty­wo­wa­ni i emo­cjo­nal­nie za­an­ga­żo­wa­ni w je­go re­ali­za­cję. Le­piej funk­cjo­nu­je­my spo­łecz­nie, gdy do­brze roz­po­zna­je­my po­trze­by i uczu­cia in­nych lu­dzi, umie­jęt­nie pro­wa­dzi­my roz­mo­wę, bu­du­je­my wię­zi mię­dzy­ludz­kie. Gdy otwar­cie wy­ra­ża­my swo­je emo­cje, po­sta­wy, swój sys­tem war­to­ści, gdy wie­rzy­my we wła­sne si­ły i po­tra­fi­my współ­pra­co­wać w ze­spo­le. Ser­ce i ro­zum mu­szą współ­pra­co­wać, do­peł­niać się, dla­te­go emo­cje pod­da­je­my re­flek­sji ro­zu­mu i si­le wo­li, aby ich prze­ży­wa­nie by­ło ade­kwat­ne do za­ist­nia­łej sy­tu­acji. Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na po­zwa­la le­piej kie­ro­wać sa­mym so­bą, efek­tyw­nie ko­rzy­stać z po­sia­da­nych zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści, ukła­dać do­bre re­la­cje z in­ny­mi. Umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia uczuć wła­snych i uczuć in­nych osób, ukształ­to­wa­na si­ła wo­li i sil­na mo­ty­wa­cja po­dej­mo­wa­nych za­dań ma istot­ny wpływ na na­sze co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. W pro­ce­sie wy­cho­waw­czym waż­ne jest do­strze­ga­nie emo­cji i ich ro­zu­mie­nie, wy­ko­rzy­sta­nie ich w pro­ce­sach po­znaw­czych oraz łą­cze­nie in­te­li­gen­cji ra­cjo­nal­nej z in­te­li­gen­cją emo­cjo­nal­ną. Roz­wi­ja­nie sfe­ry emo­cjo­nal­nej mło­de­go czło­wie­ka jest za­da­niem wy­jąt­ko­wo trud­nym i za­nie­dba­nym, dla­te­go ist­nie­je po­trze­ba więk­sze­go ukie­run­ko­wa­nia wy­cho­wa­nia szkol­ne­go na ten ob­szar oso­bo­wo­ści.

dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Pa­try­cja Woź­niak
  Wir emo­cji
 • Ma­ria Jan­kow­ska
  Ser­ce i ro­zum. O in­te­li­gen­cji ra­cjo­nal­nej i emo­cjo­nal­nej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Stre­fa emo­cjo­nal­na
 • Elż­bie­ta Uchma­no­wicz
  Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na a doj­rza­łość szkol­na
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Zro­zu­mieć emo­cje
 • Ka­ta­rzy­na Lam­pa, An­na Fu­ra
  Kom­pen­so­wa­nie nie­do­stat­ków dzie­ciń­stwa. Uza­leż­nie­nia emo­cjo­nal­ne
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Emo­cje
 • Da­nu­ta Bu­la
  Ar­te­te­ra­pia – po­moc w prze­ży­wa­niu i wy­ra­ża­niu emo­cji
 • Łu­kasz Ra­dwan
  Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na wy­cho­waw­cy
 • Bo­gu­sła­wa Bry­mo­ra
  Pies w ro­li te­ra­peu­ty
 • Anet­ta Śli­wiń­ska
  Za­ba­wa for­mą eks­pre­sji dziec­ka
 • ks. An­drzej Król
  Prze­strzeń dla mło­dych
 • Ma­ria Ru­daw­ska
  Dro­ga do dru­gie­go czło­wie­ka. 30 lat dzia­łal­no­ści kra­kow­skie­go SAL­TROM-u
 • Han­na Wa­rec­ka
  Mi­łość nie umie­ra (list)
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na czło­wie­ka. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne
 • Mo­ni­ka Ko­siń­ska
  Dzień wa­ga­ro­wi­cza. Sce­na­riusz prze­sta­wie­nia pro­fi­lak­tycz­ne­go dla szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej / gim­na­zjum
 • Ane­ta Szy­kut
  Bab­cia, ba­bu­nia, ba­bu­leń­ka. Kon­spekt lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy IV szko­ły pod­sta­wo­wej
 • An­na Da­nek
  Uczu­cia – jak je oka­zy­wać? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie IV-V szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Adam Dą­brow­ski, Kon­rad Stęp­nik
  Start w przy­szłość

Okład­ka: fot. iStock­Fo­to

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.