01/2007 Wychowanie prorodzinne

okladka_01-2007„Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie” ma po­prze­dzać re­ali­za­cję po­wo­ła­nia do mał­żeń­stwa, ma przy­go­to­wać do okre­ślo­nego spo­sobu ży­cia, do peł­nie­nia roli męża i ojca, żony i matki.

Pojmowanie swo­jego ży­cia, dą­że­nie do peł­nego czło­wie­czeń­stwa roz­po­czyna się w ro­dzi­nie, w tej wspól­no­cie ży­cia i mi­ło­ści, w któ­rej dziecko uczy się re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, sys­temu war­to­ści, po­znaje świat. Życie wśród bli­skich, w kli­ma­cie prawdy i mi­ło­ści, w po­czu­ciu bez­pie­czeń­stwa za­pew­nia szczę­ście i uczy od­po­wie­dzial­no­ści za dru­giego czło­wieka, uczy tro­ski o jego do­bro.

Każdy uczeń ma spo­strze­że­nia i do­świad­cze­nia wy­nie­sione z wła­snej ro­dziny, a także ob­raz mał­żeń­stwa i ro­dziny lan­so­wany przez środki spo­łecz­nego prze­kazu. Ta wie­dza, czer­pana z róż­nych źró­deł i śro­do­wisk, winna być uwzględ­niana w pla­no­wa­niu za­jęć edu­ka­cyj­nych „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie“.

Młodzi mał­żon­ko­wie i ro­dzice po­wie­lają na no­wej dro­dze ży­cia za­cho­wa­nia wy­nie­sione z domu ro­dzin­nego, i je­żeli mają wzory godne na­śla­do­wa­nia, ła­twiej im bu­do­wać wła­sne szczę­ście mał­żeń­skie i ro­dzinne. Jest jed­nak wiele do­mów, w któ­rych bra­kuje po­sza­no­wa­nia god­no­ści dru­giego czło­wieka, ła­mana jest przy­sięga mał­żeń­ska, zwy­cięża ego­izm – wtedy bra­kuje wzo­rów do na­śla­do­wa­nia przez do­ra­sta­jące dzieci.

W środ­kach spo­łecz­nego prze­kazu ro­dzina czę­sto jest ata­ko­wana i ośmie­szana, bra­kuje za­in­te­re­so­wa­nia mał­żeń­stwem i ro­dziną w uję­ciu tra­dy­cyj­nym, chrze­ści­jań­skim. Gloryfikuje się wolną mi­łość, wolne związki, mło­dzieży przy­znaje się prawo do seksu, wy­cho­wa­nie sek­su­alne spro­wa­dza się do na­uki o an­ty­kon­cep­cji, roz­po­wszech­nia się por­no­gra­fię, za­biega się o prawo do abor­cji.

W domu i szkole winno być pro­wa­dzone wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie – ro­dzi­nie jako war­to­ści naj­wyż­szej, ce­nio­nej i po­żą­da­nej. Dobry dom i szczę­śliwa ro­dzina w spo­sób na­tu­ralny przy­go­to­wuje do wy­peł­nia­nia tego ży­cio­wego po­wo­ła­nia po­przez roz­wój sfery emo­cjo­nal­nej dziecka, roz­wój du­chowy, kształ­to­wa­nie świa­to­po­glądu oraz sys­tem war­to­ści, który ma ogromne zna­cze­nie w ży­ciu małżeńsko-rodzinnym.

Założenie ro­dziny to wielki dar i zo­bo­wią­za­nie. Żeby to za­da­nie wy­peł­niać do­brze, trzeba być doj­rza­łym i od­po­wie­dzial­nym czło­wie­kiem, mieć czas dla ro­dziny i po­świę­cać swe siły dla jej ochrony i roz­woju.

W stycz­nio­wym nu­me­rze „Wychowawcy” za­miesz­czamy tek­sty o ro­dzi­nie, o wy­cho­wa­niu przy­go­to­wu­ją­cym do ży­cia w mał­żeń­stwie, ro­dzi­nie oraz w spo­łe­czeń­stwie.

dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

 

W nu­me­rze m.in.:
 • o. Paweł Mynarz O. Cist
  Przyczyny kry­zysu wy­cho­wa­nia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Rodzinna ro­dzina
 • Katarzyna Padło
  Wychować ro­dzinę
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Siła ro­dziny
 • Antoni Szymański
  Badania czy ma­ni­pu­la­cja?
 • Jadwiga Wronicz
  Koncepcja i anty-koncepcja
 • Aniela Sawulska
  Rodzina w oczach dziecka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Katecheza a wy­cho­wa­nie pro­ro­dzinne
 • Iwona Kokczyńska
  Narzeczeństwo (sce­na­riusz lek­cji „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie“ dla gim­na­zjum i szkół ponadgim-nazjalnych)
 • Barbara Wolińska-Łoś
  Sukces czy po­rażka?

Okładka: fot. Marianna Ośko

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.