Ży­je­my, po­móż­cie nam spła­cić dług!

Ka­ta­rzy­na (31 lat) i Alex (38 lat) Vru­ble­vscy są od 5 lat szczę­śli­wym mał­żeń­stwem. Miesz­ka­ją w Grod­nie na Bia­ło­ru­si. Ich star­szy syn Sa­sza ma 4 lat­ka, a Alo­sza 2. Ka­sia ma Kar­tę Po­la­ka, co mia­ło zna­czą­cy wpływ na dal­szy los jej ja­ko mat­ki bliź­nia­czek, któ­re uro­dzi­ły się w 2014 ro­ku.

Anna, urodziny, waga 1130 g.

An­na, uro­dzi­ny, wa­ga 1130 g.

Jesz­cze przed ślu­bem obo­je ma­rzy­li o có­recz­kach – bliź­niacz­kach. Jed­nak ra­dość ich by­ła krót­ka, po­nie­waż od 4. mie­sią­ca cią­ży za­czę­ły się po­waż­ne kom­pli­ka­cje (cią­ża dwu­owo­dnio­wa, jed­no­ko­smów­ko­wa, ma­ło­wo­dzie, asy­me­trycz­na for­ma i po­waż­ne opóź­nie­nie roz­wo­ju jed­ne­go pło­du). Po­nad­to le­ka­rze, naj­pierw w Grod­nie, a póź­niej w kli­ni­ce w Miń­sku, stwier­dzi­li, że cią­ża za­gra­ża rów­nież ży­ciu mat­ki. Za­le­co­no więc jak naj­szyb­sze prze­rwa­nie cią­ży. Ar­gu­men­to­wa­no, że je­śli na­wet uda się utrzy­mać cią­żę, to w 90% dziew­czyn­ki bę­dą upo­śle­dzo­ne umy­sło­wo i z wa­da­mi fi­zycz­ny­mi.

Anastazja, urodziny, waga 1720 g.

Ana­sta­zja, uro­dzi­ny, wa­ga 1720 g.

Zde­cy­do­wa­na od­mo­wa Ka­ta­rzy­ny, że nie pod­da się abor­cji, i że zdro­wie oraz ży­cie dziew­czy­nek, a tak­że swo­je po­wie­rza Pa­nu Bo­gu, spo­tka­ła się z wiel­kim zdzi­wie­niem bia­ło­ru­skiej służ­by me­dycz­nej, a na­wet iro­nią: „To, w ja­kim Pa­ni jest sta­nie – to spraw­ka Bo­ga, a Pa­ni i tak do nas po­wró­ci”.

W wy­pi­sie ze szpi­ta­la za­zna­czo­no: „Je­śli Pa­ni Ka­ta­rzy­na Vru­ble­vska mia­ła­by sko­rzy­stać z opie­ki ja­kie­go­kol­wiek szpi­ta­la na Bia­ło­ru­si, mu­si wcze­śniej pod­dać się abor­cji”.

Po po­wro­cie do do­mu (na wła­sne żą­da­nie) za­czę­ło się szu­ka­nie po­mo­cy za gra­ni­cą. Ser­ce Ka­ta­rzy­ny pod­po­wia­da­ło, że mo­że w Pol­sce, po­nie­waż z przed­wo­jen­nych te­re­nów Pol­ski po­cho­dzi­ły jej bab­cia i ma­ma. Ma­jąc więc Kar­tę Po­la­ka Ka­ta­rzy­na mo­gła przy­je­chać do Pol­ski.

Pierw­sze kon­sul­ta­cje u na­szych le­ka­rzy tak­że nie da­wa­ły na­dziei. Do­pie­ro w 6. mie­sią­cu cią­ży mat­ka bliź­nia­czek tra­fi­ła do Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go w Bia­łym­sto­ku i po raz pierw­szy usły­sza­ła, że mo­że jed­nak uda się… Tu le­ka­rze za­opie­ko­wa­li się mat­ką i pod­ję­li się le­cze­nia dzie­ci.

Ania i Anastazja 2 miesiące i 3 tygodnie.

Ania i Ana­sta­zja 2 mie­sią­ce i 3 ty­go­dnie.

3 wrze­śnia 2014 ro­ku przy­szły na świat Ania (1130 g) – otrzy­ma­ła 8 punk­tów w ska­li Ap­gar i Ana­sta­zja (1720 g), któ­ra otrzy­ma­ła 9 punk­tów. Po­nie­waż uro­dzi­ły się w 34. ty­go­dniu cią­ży po­trze­bo­wa­ły dłu­giej i spe­cja­li­stycz­nej opie­ki na od­dzia­le in­ten­syw­nej te­ra­pii dla wcze­śnia­ków. Do­pie­ro po 50 dniach le­cze­nia wy­pi­sa­no je ze szpi­ta­la. Ro­dzi­ce wdzięcz­ni le­ka­rzom i ro­da­kom, któ­rzy po­mo­gli im w tej sy­tu­acji, a tak­że dum­ni z pol­skie­go po­cho­dze­nia, po­wró­ci­li na Bia­ło­ruś.

Przed narodzinami córek. Na tym zdjęciu Katya po 21 tygodniach ciąży, Alesza - 1 rok 1miesięc, Sasha – dokładnie 3 lata.

Przed na­ro­dzi­na­mi có­rek. Na tym zdję­ciu Ka­tya po 21 ty­go­dniach cią­ży, Ale­sza – 1 rok 1miesięc, Sa­sha – do­kład­nie 3 la­ta.

Ich ra­dość zo­sta­ła jed­nak szyb­ko zga­szo­na. Oto 8 grud­nia 2014 ro­ku Pań­stwo Vru­ble­vscy otrzy­ma­li ze szpi­ta­la w Bia­łym­sto­ku za le­cze­nie bliź­nia­czek ra­chu­nek w wy­so­ko­ści 41 137 zł (mat­kę Ka­ta­rzy­nę, po­sia­da­ją­cą Kar­tę Po­la­ka, zwol­nio­no z opłat).

Ro­dzi­na z czwor­giem dzie­ci nie jest w sta­nie uiścić po­wyż­szej na­leż­no­ści.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców zwra­ca się do Pań­stwa z proś­bą o po­moc. Na­wet nie­wiel­kie wpła­ty, je­śli wpły­ną od wie­lu lu­dzi do­brej wo­li, po­zwo­lą tej dziel­nej ro­dzi­nie spła­cić dług.

Ha­sło: „Broń­my ży­cia!” znaj­dzie swój rze­czy­wi­sty, kon­kret­ny wy­miar.

Wpła­ty moż­na prze­ka­zy­wać na kon­to:

70 1240 5240 1111 0010 4466 6487
Alex Vru­ble­vsky
Da­ro­wi­zna

Ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nie
za wiel­ko­dusz­ność!

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.