09/2020 Mo­ty­wa­cja i mo­ty­wo­wa­nie

okladka_09-2020 O motywacji i motywowaniu napisano i powiedziano już wiele. Książki, poradniki, podcasty o tym, jak sprawić „żeby nam się chciało tak bardzo, jak nam się nie chce” możemy znaleźć w bogatym wyborze zarówno w Internecie, jak i na półkach księgarni. Samo słowa „motywacja” wywodzi się z języka łacińskiego. Moveo, movere oznacza wprawianie w ruch, poruszanie czy dźwiganie czegoś. Warto, szczególnie na początku nowego roku szkolnego, zadać sobie pytanie – co mnie wprawia w ruch, co jest głównym motywem pobudzającym mnie do działania? Czy są to zewnętrzne czynniki, takie jak oceny, nagrody, pieniądze, czy wewnętrzne – zdobywanie wiedzy, osobista satysfakcja? A może głównie jest to motywacja transcendentna – chcę i mogę zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, dla społeczności? Czytaj dalej

07-08/2020 Edu­ka­cja do­mo­wa

okladka_07-08-2020 Drodzy Czytelnicy, Z powodu zmiany miejsca zamieszkania oraz podeszłego wieku, kończę moją współpracę z miesięcznikiem „Wychowawca”. Wyrażam wdzięczność Panu Bogu, zespołowi Redakcji, Autorom tekstów, Czytelnikom, za ponad ćwierćwiecze ukazywania się miesięcznika. Serdecznie dziękuję wszystkim za życzliwość, za wszelaką pomoc, za ofiarną współpracę. Mam świadomość, iż zawsze można dokonać więcej, wykonać lepiej, że nie spełniłem wszystkich oczekiwań. Przepraszam za swoje błędy, niedoskonałości. Wszystkim osobom, którym miesięcznik „Wychowawca” jest bliski, życzę pomyślności w jego dalszym redagowaniu i wydawaniu. Czytaj dalej

06/2020 Jak chro­nić dziec­ko przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym?

okladka_06-2020 W czasie kryzysu wartości, załamania się społecznych norm seksualności, wprowadzania programowej edukacji seksualnej, szczególnym zadaniem jest budowanie bezpiecznych środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży. Lękamy się zagrożenia i przemocy seksualnej osób dorosłych oraz rówieśników. Wiemy, że uwodzenie nieletnich ma najczęściej następujący przebieg: sekretne kontakty, rozmowy, spotkania, które dziecko ma zachować w tajemnicy. Wmawianie dziecku, że jest kimś niezwykłym, że jest rozumiane, że może liczyć na współczucie, na pomoc. Rozluźnianie więzi z osobami bliskimi, podważanie autorytetu i zaufania do rodziców. Czytaj dalej

05/2020 Szan­se edu­ka­cyj­ne dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią

okladka_05-2020 Przybywa uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dziecku niepełnosprawnemu, od najwcześniejszego okresu, rodzina oraz placówki oświatowe winny zapewnić kompetentną pomoc i opiekę, wspomagać jego rozwój psychoruchowy i społeczny. Niezbędna jest diagnoza niepełnosprawności oraz dobry i rzetelnie realizowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dla dzieci z niepełnosprawnością mamy przedszkola specjalne, szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne. Czytaj dalej

04/2020 Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na

okladka_04-2020Edukacja zróżnicowana, osobne nauczanie dziewcząt i chłopców, prowadzone jest w oddzielnych szkołach lub w oddzielnych oddziałach klasowych. Ten system kształcenia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Są u nas takie szkoły i oddziały klasowe, a w szkołach koedukacyjnych edukacja zróżnicowana prowadzona jest na lekcjach wychowania fizycznego. Edukacja zróżnicowana to dobra przestrzeń kształcenia, bo dostosowuje proces dydaktyczny i wychowawczy do tempa rozwoju dziewcząt i chłopców. Umożliwia i ułatwia poszanowanie naturalnych różnic i rozwijanie szacunku do płci własnej i przeciwnej. Inne są potrzeby i możliwości oraz zainteresowania dziewcząt i chłopców. Metodyka nauczania i wychowania, techniki pracy dostosowane do płci zwiększają efektywność w nauce, ułatwiają wyrażanie własnego zdania w swoim towarzystwie oraz sprzyjają rozwojowi cech specyficznych dla danej płci. Czytaj dalej

03/2020 Edu­ka­cja czy­tel­ni­cza

okladka_03-2020Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem domu rodzinnego, szkoły, bibliotek, instytucji kultury. Czytelnictwo odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości młodego człowieka, wprowadza w świat wartości, kształtuje kulturę literacką, poczucie piękna. Czytanie umożliwia kontakt z kulturą i sztuką, wzbogaca słownictwo, pobudza intelekt, wyobraźnię, emocje, inspiruje estetycznie i etycznie. Poszerza wiedzę o otaczającym świecie, pozwala śledzić rozwój myśli ludzkiej, dostarcza także relaksu, rozrywki. Zmieniają się upodobania czytelnicze. Czytający szuka w książkach odpowiedzi na interesujące go pytania. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.