06/2020 Jak chro­nić dziec­ko przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym?

okladka_06-2020 W czasie kryzysu wartości, załamania się społecznych norm seksualności, wprowadzania programowej edukacji seksualnej, szczególnym zadaniem jest budowanie bezpiecznych środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży. Lękamy się zagrożenia i przemocy seksualnej osób dorosłych oraz rówieśników. Wiemy, że uwodzenie nieletnich ma najczęściej następujący przebieg: sekretne kontakty, rozmowy, spotkania, które dziecko ma zachować w tajemnicy. Wmawianie dziecku, że jest kimś niezwykłym, że jest rozumiane, że może liczyć na współczucie, na pomoc. Rozluźnianie więzi z osobami bliskimi, podważanie autorytetu i zaufania do rodziców. Czytaj dalej

05/2020 Szan­se edu­ka­cyj­ne dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią

okladka_05-2020 Przybywa uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dziecku niepełnosprawnemu, od najwcześniejszego okresu, rodzina oraz placówki oświatowe winny zapewnić kompetentną pomoc i opiekę, wspomagać jego rozwój psychoruchowy i społeczny. Niezbędna jest diagnoza niepełnosprawności oraz dobry i rzetelnie realizowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dla dzieci z niepełnosprawnością mamy przedszkola specjalne, szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne. Czytaj dalej

04/2020 Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na

okladka_04-2020Edukacja zróżnicowana, osobne nauczanie dziewcząt i chłopców, prowadzone jest w oddzielnych szkołach lub w oddzielnych oddziałach klasowych. Ten system kształcenia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Są u nas takie szkoły i oddziały klasowe, a w szkołach koedukacyjnych edukacja zróżnicowana prowadzona jest na lekcjach wychowania fizycznego. Edukacja zróżnicowana to dobra przestrzeń kształcenia, bo dostosowuje proces dydaktyczny i wychowawczy do tempa rozwoju dziewcząt i chłopców. Umożliwia i ułatwia poszanowanie naturalnych różnic i rozwijanie szacunku do płci własnej i przeciwnej. Inne są potrzeby i możliwości oraz zainteresowania dziewcząt i chłopców. Metodyka nauczania i wychowania, techniki pracy dostosowane do płci zwiększają efektywność w nauce, ułatwiają wyrażanie własnego zdania w swoim towarzystwie oraz sprzyjają rozwojowi cech specyficznych dla danej płci. Czytaj dalej

03/2020 Edu­ka­cja czy­tel­ni­cza

okladka_03-2020Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem domu rodzinnego, szkoły, bibliotek, instytucji kultury. Czytelnictwo odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości młodego człowieka, wprowadza w świat wartości, kształtuje kulturę literacką, poczucie piękna. Czytanie umożliwia kontakt z kulturą i sztuką, wzbogaca słownictwo, pobudza intelekt, wyobraźnię, emocje, inspiruje estetycznie i etycznie. Poszerza wiedzę o otaczającym świecie, pozwala śledzić rozwój myśli ludzkiej, dostarcza także relaksu, rozrywki. Zmieniają się upodobania czytelnicze. Czytający szuka w książkach odpowiedzi na interesujące go pytania. Czytaj dalej

02/2020 Kom­pe­ten­cje współ­cze­sne­go na­uczy­cie­la

okladka_02-2020 Macierzyństwo jest najpiękniejszym i najtrudniejszym powołaniem, jest wielką wartością. Dzięki macierzyństwu człowiek przychodzi na świat. Dla rodziców dziecko jest skarbem największym, jest dobrem nadrzędnym. Doznając uczucia miłości ze strony matki, dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne, szczęśliwe, rozwija się prawidłowo. Matka jest najważniejszą osobą w życiu dziecka, tworzy klimat bezpieczeństwa i serdeczności, emanuje bezinteresowną miłością. Intymna więź między matką a dzieckiem pozwala pokonywać wszelkie przeszkody i cierpliwie znosić wszelkie trudy. Bycie matką jest powodem do dumy. Czytaj dalej

01/2020 Ma­cie­rzyń­stwo

okladka_01-2020Macierzyństwo jest najpiękniejszym i najtrudniejszym powołaniem, jest wielką wartością. Dzięki macierzyństwu człowiek przychodzi na świat. Dla rodziców dziecko jest skarbem największym, jest dobrem nadrzędnym. Doznając uczucia miłości ze strony matki, dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne, szczęśliwe, rozwija się prawidłowo. Matka jest najważniejszą osobą w życiu dziecka, tworzy klimat bezpieczeństwa i serdeczności, emanuje bezinteresowną miłością. Intymna więź między matką a dzieckiem pozwala pokonywać wszelkie przeszkody i cierpliwie znosić wszelkie trudy. Bycie matką jest powodem do dumy. Dziś brakuje odpowiedniego czasu na macierzyństwo. Studia, praca zawodowa, robienie kariery, gromadzenie dóbr materialnych utrudniają połączenie roli matki i aktywnej zawodowo kobiety. Brakuje pozytywnego nastawienia i troski o założenie własnej szczęśliwej rodziny, brakuje szacunku dla macierzyństwa, uznania dla pracy w domu dla rodziny. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.