11/2019 Roz­mo­wa z dziec­kiem o śmier­ci

okladka_11-2019 W uroczystość Wszystkich Świętych, w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Stojąc przy grobach modlimy się o wieczną szczęśliwość dla zmarłych, przywołujemy ich w naszej pamięci, zapalamy znicze, składamy kwiaty. Śmierć jest obecnie tematem tabu, a jest to temat ważny, bo wszyscy zmierzamy tą samą drogą, od narodzenia ku śmierci. To przemijanie ma sens, bowiem śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, ale nie jest unicestwieniem – jest przejściem z perspektywą życia wiecznego. Czytaj dalej

10/2019 Edu­ka­cja sper­so­na­li­zo­wa­na

okladka_10-2019 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jest najważniejszym celem edukacji. To uczeń, osoba ludzka rozumna, wolna, obdarzona godnością, jest podmiotem wszelkich działań pedagogicznych. Uczeń jest osobą nieskończenie wartościową, jednością niepowtarzalną, o ogromnych możliwościach rozwoju. Personalizm traktuje człowieka całościowo, podkreśla jego godność, pomaga mu ją zrozumieć i doświadczyć. W wychowaniu personalistycznym niezbędne jest poszanowanie wolności wychowanka, odpowiedzialność za niego i afirmacja jego osoby. Trzeba wiedzieć, kogo i po co wychowujemy. Człowiek to byt wieczny. W trakcie swego rozwoju staje się osoba dojrzała, samodzielna i odpowiedzialna, która wie, co jest dobrem i co jest podstawa jego wyborów. Czytaj dalej

09/2019 Za­gro­że­nia w in­ter­ne­cie

okladka_09-2019Media są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Nadmierne i bezrefleksyjne korzystanie z mediów oraz szukanie kryjówki w świecie wirtualnym jest niebezpieczne. Współczesnym wymogiem edukacyjnym jest prowadzenie edukacji medialnej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów oraz tworzenia i nadawania przekazów medialnych. Formy i technologie przekazu ustawicznie się rozwijają, umożliwiają postęp cywilizacyjny, ale są też zagrożeniem dla człowieka. Dzieci nie radzą sobie z nadmiarem bodźców generowanych przez świat wirtualny, stają się znerwicowane, agresywne, mają problemy z koncentracją uwagi, z pamięcią, z opanowaniem wiedzy, z myśleniem, z nawiązywaniem prawidłowych relacji z innymi. W świecie wirtualnym stykają się z nietolerancją, przemocą, agresją, z aspołecznymi zachowaniami, pornografią, prześladowaniem, wyśmiewaniem, zastraszaniem, z tzw. cyberprzemocą. Mają mniej czasu na wypoczynek, na sen, są znużeni, zmęczeni, pozbawieni ambitnych zainteresowań. Młodzi ludzie są stałymi uczestnikami rzeczywistości kreowanej, nieistniejącej, w której prawdziwość wierzą bardziej niż w realnie otaczający ich świat. Odbieranie i wysyłanie informacji towarzyszy dzieciom i młodzieży wszędzie i niemal zawsze. Powinni umieć odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła, unikać manipulacji, uzależnienia od mediów, rozsądnie korzystać z medialnej mnogości. Czytaj dalej

07-08/2019 Wa­ka­cyj­ny od­po­czy­nek

okladka_07-08-2019 Po trudnym roku szkolnym, wyczerpującej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej, strajkach nauczycieli, podziałach w zespołach nauczycielskich, zawirowaniu wokół egzaminów i matury, niepokoju uczniów i rodziców – nadeszły upragnione wakacje. Dużo wolnego czasu na regeneracje sił fizycznych i duchowych, na rozrywkę, na własny rozwój. Wakacje to pora odpoczynku, który jest koniecznie potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, dla zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego. Sens wypoczynku polega na odreagowaniu zmęczenia fizycznego i psychicznego, na wyrównywaniu w organizmie strat spowodowanych wysiłkiem, na podejmowaniu działań odmiennych od tych, które wywołały zmęczenie. Poznajemy nowe miejsca, osoby, środowiska, przeżywamy nowe doświadczenia, mamy czas na przemyślenia aktualnych wydarzeń, hierarchii wartości, relacji z innymi. Rodzice i nauczyciele winni zadbać, by dzieci i młodzież spędzili wakacje z pożytkiem dla siebie. Inspirujmy młodych, aby wypoczynek wakacyjny połączyli z samowychowaniem, samokształceniem, z własnym rozwojem. Chodzi o to, by dostrzegali piękno w sobie i radowali się pięknem otaczającego świata. Odpoczynek to nie „bezczynność”, „nicnierobienie”, bo taki stan znuży i zmęczy. Czytaj dalej

06/2019 Sek­su­ali­za­cja w szko­le

okladka_06-2019Zadaniem rodziny, szkoły jest wychowanie młodego pokolenia do pięknej, odpowiedzialnej miłości, do dojrzałości fizycznej, intelektualnej, duchowej, do kultury życia płciowego. Dojrzała osobowość łączy sferę cielesną z duchową, pozwala kontrolować pragnienia seksualne i kierować nimi, łączy seksualność z czystością. Należy uczyć młodych pięknej miłości, opartej na zaufaniu i odpowiedzialności za siebie i kochaną osobę, łączenia daru płodności z małżeństwem i rodziną. Propaganda środowisk homoseksualnych oraz standardy WHO zachęcają do rozwiązłości seksualnej. Takie postępowanie niszczy godność człowieka, jego poczucie wstydu, rozbudza pożądanie seksualne. Seksedukacja prowadzi do obniżenia wieku inicjacji seksualnej, przemocy seksualnej, niskiej samooceny, unicestwiania więzi społecznych, zaniku norm moralnych. Promowanie postaw homoseksualnych i ideologii gender jest sprzeczne z naturą i z moralnością chrześcijańską, prowadzi do demoralizacji młodego pokolenia. Człowiek dla człowieka staje się przedmiotem pożądania a nie osobą godną miłości i szacunku. Niszczy się świętość małżeństwa i rodziny. Czytaj dalej

05/2019 Uczeń z nie­peł­no­spraw­no­ścią

okladka_05-2019Dziecko niepełnosprawne to wyzwanie dla rodziców, rodziny, służby zdrowia, placówek oświatowych. Rodzice dziecka niepełnosprawnego muszą opanować wielki wstrząs emocjonalny i zająć się chorym dzieckiem. Muszą nauczyć się żyć z dzieckiem z niepełnosprawnością, zdobywać wiadomości o dysfunkcjach, o danym schorzeniu, o możliwościach leczenia, rehabilitacji, o specjalnych formach kształcenia i zabezpieczeniu przyszłości takiemu dziecku. Chore dziecko ma wpływ na relacje między rodzicami i na całą rodzinę. Od samego początku najważniejsza jest współpraca rodziców, zrozumienie, pomoc, bo opieka i wychowanie niepełnosprawnego dziecka wyczerpuje fizycznie, psychicznie, generuje większe wydatki finansowe. Takiej rodzinie potrzebna jest pomoc specjalistów, lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, a także przedszkola, szkoły, przyjaciół, najbliższego środowiska. Konieczne jest zrozumienie tych rodziców oraz tworzenie grup wsparcia dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.