01/2019 Ad­op­cja i ro­dzi­na za­stęp­cza

okladka_01-2019Dla pewnej grupy dzieci i młodzieży, których potrzeby nie są zaspokajane w domu rodzinnym, czyli w miejscu prawidłowego rozwoju i wychowania, potrzebna jest opieka zastępcza. Ta opieka powinna być uzupełnieniem pieczy rodzicielskiej, mając charakter tymczasowy, bo każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. W Polsce opieką zastępczą objęto ponad 20 tysięcy dzieci, z których tylko ok. 3% to sieroty naturalne (pozostałe to sieroty społeczne). Zdecydowana większość tych dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach dziecka. Mała liczba dzieci wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka. Rodziny adopcyjne i zastępcze negatywnie oceniają politykę finansową państwa na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dom dziecka, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, jest nienaturalnym środowiskiem wychowawczym. W tej formie opieki trudno zapewnić dziecku przygotowanie do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Wychowankowie nabywają wiele negatywnych nawyków: wszystko im się należy, a sztuka przeżycia polega na lawirowaniu. W wielu krajach Europy nie funkcjonują domy dziecka, w Polsce są rozwiązaniem faworyzowanym wśród form opieki nad osieroconymi i porzuconymi dziećmi. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.