03/2019 Za­ko­cha­ny na­sto­la­tek

okladka_03-2019Okres dojrzewania to czas rodzenia się na nowo człowieka, czas buntu, wzlotów i upadków, zakochiwania się i rozstawania. Dziewczęta i chłopcy zakochują się szybko i bez pamięci, nie widząc świata poza swoją sympatią. Liczy się tylko czas spędzony z tą osobą lub czas poświęcony na myślenie o tej osobie. Pierwsza miłość buduje poczucie własnej wartości, testuje swoją atrakcyjność i pozycję w grupie. Atrakcyjność interpersonalna zależy od urody, chęci przebywania z daną osobą, od szczerości, życzliwości, od interesowania się drugą osobą. Nastolatek musi przeżyć młodzieńcze uniesienia, by przygotować się na jedyną, wielką i dojrzałą miłość. Od pozytywnych doświadczeń w tym okresie zależy, czy będzie nawiązywał prawidłowe relacje w dorosłości. Zauroczenie, zakochanie, przyjaźń to etapy nastoletniej miłości. Niekiedy trwają długo i kończą się udanym, szczęśliwym małżeństwem dorosłych osób. Temat zakochania, miłości, seksualności należy podejmować z nastolatkami. Miłość to najpiękniejsze i najważniejsze uczucie. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu” (1Kor). Czytaj dalej

02/2019 Stres

okladka_02-2019Stres pojawia się wtedy, gdy musimy przystosować się do nowej, trudnej sytuacji, gdy przeszkody utrudniają nam osiągnięcie zamierzonego celu. Bodźce wywołujące stres tkwią w świecie fizycznym, środowisku społecznym, w naszej psychice. Na te negatywne bodźce reagujemy zgodnie z naszą odpornością psychofizyczną. Różnice indywidualne powodują, że to samo wydarzenie dla jednej osoby będzie stresujące, a dla innej – nie. Silny i długotrwały stres paraliżuje, wyczerpuje energię niezbędną do odnalezienia się w niekorzystnej sytuacji, niszczy dobrostan człowieka. Z sytuacjami stresującymi spotykamy się w szkole. Codzienna troska nauczyciela o rozwój każdego ucznia jest dużym obciążeniem psychicznym. Czynniki stresogenne to ocenianie działań dydaktyczno-wychowawczych przez ucznia, rodzica, nadzór pedagogiczny, upadający autorytet nauczyciela, awans zawodowy, potrzeba ustawicznego dokształcania się, trudni uczniowie, wygórowane oczekiwania społeczne, niekorzystne relacje interpersonalne, praca w trudnych warunkach. Dla uczniów stresujące jest szkolne ocenianie, ciągłe sprawdziany, nadmiar obowiązków, stawianie wymagań przekraczających możliwości ucznia, trudne relacje z nauczycielami i rówieśnikami, brak czasu na wypoczynek. Czytaj dalej

01/2019 Ad­op­cja i ro­dzi­na za­stęp­cza

okladka_01-2019Dla pewnej grupy dzieci i młodzieży, których potrzeby nie są zaspokajane w domu rodzinnym, czyli w miejscu prawidłowego rozwoju i wychowania, potrzebna jest opieka zastępcza. Ta opieka powinna być uzupełnieniem pieczy rodzicielskiej, mając charakter tymczasowy, bo każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. W Polsce opieką zastępczą objęto ponad 20 tysięcy dzieci, z których tylko ok. 3% to sieroty naturalne (pozostałe to sieroty społeczne). Zdecydowana większość tych dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach dziecka. Mała liczba dzieci wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka. Rodziny adopcyjne i zastępcze negatywnie oceniają politykę finansową państwa na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dom dziecka, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, jest nienaturalnym środowiskiem wychowawczym. W tej formie opieki trudno zapewnić dziecku przygotowanie do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Wychowankowie nabywają wiele negatywnych nawyków: wszystko im się należy, a sztuka przeżycia polega na lawirowaniu. W wielu krajach Europy nie funkcjonują domy dziecka, w Polsce są rozwiązaniem faworyzowanym wśród form opieki nad osieroconymi i porzuconymi dziećmi. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.