01/2018 Alkohol – profilaktyka

okladka_01-2018 Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Ofiarami nadużywania alkoholu i choroby alkoholowej stają się nie tylko osoby uzależnione, ale całe rodziny, w których najbardziej cierpią dzieci. Picie alkoholu prowadzi do zubożenia duchowego i materialnego, do przemocy i agresji, do nieszczęśliwych wypadków, do dramatów. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież powoduje szybie uzależnienie i zaburzenie ich osobowego rozwoju. Ważnym elementem wychowania w szkole jest zapobieganie uzależnieniom. Wychowanie obejmuje sferę emocjonalną, intelektualną, duchową. Czynnikami ochronnymi przed uzależnieniem jest silna więź z rodzicami, powodzenia szkolne, zaangażowanie we własny rozwój, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów bez ucieczki w alkohol, właściwe gospodarowanie czasem wolnym. Trzeba ograniczać liczbę punktów sprzedaży alkoholu, walczyć z jego agresywną promocją, z akceptacją pijaństwa, przekazywać wiedzę o szkodliwości alkoholu. Potrzebne są trzeźwościowe środowiska wychowawcze oraz programy profilaktyczne obejmujące dzieci, rodziców i nauczycieli. Niezbędna jest nauka sztuki życia i radzenia sobie z problemami bez potrzeby sięgania po różnego rodzaju używki. Czytaj dalej
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.