09/2018 Zdro­wie uczniów

okladka_09-2018Przed nami kolejny rok szkolny 2018/2019, dziesięć miesięcy trudnej i odpowiedzialnej pracy. To czas wspomaga-nia rozwoju młodego człowieka, troski i rozlicznych działań o szeroko pojęte zdrowie dzieci i młodzieży. Zdrowie jest cennym dobrem. W naszym życiu ważny jest dobrostan fizyczny, psychiczny, duchowy, społeczny, ekonomiczny, śro-dowiskowy. To dobra sprawność fizyczna, dobre relacje z innymi, poczucie własnej wartości, odpowiednie warunki do życia, troska o samorozwój i kreatywność, to określone i realizowane cele życiowe. Aktywność fizyczna warunkuje sprawność osoby, poprawia samopoczucie, umożliwia nawiązywania właściwych relacji z innymi, jest zalecaną formą spędzania czasu wolnego. Nawyki i wzorce związane z kształtowaniem postaw wobec aktywności fizycznej tworzą się od wczesnego dzieciństwa. Aby aktywność fizyczna i sportowa była naturalnym zajęciem codziennego życia młodych ludzi, potrzebny jest dobry przykład w rodzinie, skuteczna promocja aktywności fizycznej i sportowej w szkole, dostępna infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz motywacja, aby wolny czas wypeł-nić ruchem na świeżym powietrzu. Czytaj dalej

07-08/2018 Edu­ka­cja szan­są dla dzie­ci Afry­ki

okladka_07-08-2018 Oddajemy do Państwa rąk niezwykły numer „Wychowawcy”. Przygotowaliśmy go wraz z Polską Fundacją dla Afryki. Dlaczego zdecydowaliśmy się na temat afrykański? Co ma on wspólnego z problemami polskiej szkoły i tematyką wychowania, które zwykle goszczą na naszych łamach? Żywimy głębokie przekonanie, że to od nas.– nauczycieli zależy, czy przyszłe pokolenia będą umiały i chciały pomagać potrzebującym. Trzeba uczyć młodych ludzi wrażliwości na potrzeby innych, zwłaszcza żyjących w skrajnym ubóstwie. W świecie nastawionym na indywidualny sukces łatwo zatracić empatię i zrozumienie czyjejś biedy. Jeśli zaniedbamy ten aspekt wychowania, młodzi ludzie nie zrozumieją potrzeby pomagania i będą chcieli realizować tylko swoje cele i pragnienia. Tematyka głodu czy chorób, tak boleśnie obecna w Afryce, jest czymś wstydliwym, co najlepiej ukryć i zlecić organizacjom do tego powołanym. Nie możemy pozwolić, by kolejne pokolenia zamykały oczy na fakt, że w naszych czasach, kilka – może kilkanaście godzin lotu stąd, ludzie umierają z głodu. Czytaj dalej

06/2018 Oce­nia­nie

okladka_06-2018Z głębokim żalem zawiadamiamy naszych Czytelników o śmierci współzałożyciela „Wychowawcy”, inż. Antoniego Zięby. Wspólnie z Duszpasterstwem Nauczycieli OSTOJA z Nowej Huty, 25 lat temu zainicjował On powstanie naszego czasopisma. Jego niezwykłe wieloletnie zaangażowanie w sprawę obrony życia człowieka zostało podkreślone w listach kondolencyjnych Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. Czytaj dalej

05/2018 Agre­sja wer­bal­na

okladka_05-2018Język polski jest naszym dobrem narodowym. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ochrony polszczyzny, do poprawnego używania i doskonalenia naszego języka. Słowa utrwalają i przekazują dziedzictwo kulturalne, historyczne, naukowe. Słowa zbliżają ludzi, przekazują nasze myśli, odczucia, pragnienia, tęsknoty, nasze wartości duchowe. Porozumienie się z drugim człowiekiem jest możliwe, gdy nasza wypowiedź jest szczera i autentyczna, gdy ujawniamy swoje przekonania, gdy słowa są adekwatne do naszych myśli. Zadaniem rodziny i szkoły jest uczenie kultury słowa, nauczanie poprawnego i komunikatywnego używania języka polskiego. Obserwujemy postępującą dewaluację słowa, agresję werbalną, dużo gniewu. Padają oskarżenia, wyzwiska, drwiny, często spotykamy się z poniżaniem drugiej osoby. Czytaj dalej

04/2018 Twór­czość w edu­ka­cji

okladka_04-2018 Twórcą może być każdy z nas. Potencjał twórczy dziecka jest naturalny i wręcz nieograniczony. Małe dzieci działają spontanicznie, niekonwencjonalnie. Zadają mnóstwo pytań, mają bujną wyobraźnię, oryginalne pomysły. W starszych klasach szkoły podstawowej spontaniczna twórczość maleje. Uczniowie stają się bardziej krytyczni wobec swoich pomysłów, obawiają się dezaprobaty ze strony kolegów i nauczycieli. Nauczyciele często nie doceniają pomysłów uczniów oraz ich twórczego podejścia do problemu. Nie zabiegają o oryginalne pomysły uczniów, czasem narzucają schematyczne rozwiązania, mało czasu poświęcają na rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych. Rozwijanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem szkoły. Trzeba tworzyć klimat do rozwijania własnej twórczości, dostarczać wiedzy, którą uczeń aktywnie i twórczo poznaje i interpretuje rzeczywistość. Pobudzajmy ciekawość poznawczą ucznia, twórzmy warunki, by aktywnie poznawał i interpretował rzeczywistość, doceniajmy jego kreatywność, innowacyjność, nowe pomysły. Czytaj dalej

03/2018 Ro­dzi­na a emi­gra­cja

okladka_03-2018 W marcu obchodzimy Dzień Świętości Życia, którego celem jest podkreślenie nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Większość społeczeństwa i wiele stowarzyszeń pragnie zapewnić ochronę życia każdego dziecka. Osoby stanowiące prawo powinny dbać o to, by stało ono na straży każdego ludzkiego istnienia. Celem inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” jest wykluczenie z polskiego prawa tzw. aborcji eugenicznej. Podczas dyskusji w Sejmie nad tym projektem słyszeliśmy, że dziecko na prenatalnym etapie rozwoju to „zlepek komórek”. Wypowiedź ta jest sprzeczna z ustaleniami naukowo-medycznymi. Inne ważne zagadnienie dotyczące współczesnych rodzin to migracja zarobkowa rodziców. Rozłąka rodziców z dziećmi ma istotny wpływ na ich rozwój. Zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny jest emigracja, szczególnie długo trwająca. Sytuacja dzieci pozbawionych bliskiego, fizycznego i psychicznego kontaktu z rodzicami nie sprzyja atmosferze wychowawczej domu rodzinnego. Dziecko potrzebuje bliskości z rodzicami, poczucia bezpieczeństwa, zainteresowania jego problemami, radościami. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.