12/2018 Ety­ka a spra­wie­dli­wość

okladka_12-2018 Etyka, przestrzeganie zasad moralnych, jest fundamentem klimatu wychowawczego szkoły. Nauczanie wartości i nauka dokonywania ocen etycznych to priorytet w oddziaływaniach dydaktyczno-wychowawczych. Wzorce i zasady postępowania przekazywane przez szkołę stają się podstawą odniesień aksjologicznych, którymi człowiek kieruje się w swoim postępowaniu. Akceptowane wzory osobowe i przyjęty system wartości są punktem odniesienia i światem duchowym, w którym człowiek odnajduje sens życia. Wzór wychowawczy ma stałe i rozpoznawalne cechy, jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, wiarygodność, szacunek dla drugiego człowieka. Sprawiedliwość to jedno z najsilniejszych uczuć moralnych młodych ludzi. W opinii uczniów jest wartością bardzo istotną. Uczniowie są wyczuleni na sprawiedliwe ich traktowanie i ocenianie, na sprawiedliwość w środowisku rówieśniczym. Czytaj dalej

11/2018 Mło­dzi a hi­sto­ria

okladka_11-2018W kontekście tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości widoczne jest większe zainteresowanie przeszłością, szczególnie najnowszą historią Polski. W szkołach, w życiu publicznym bardzo często spotykamy się z tematyką historyczną, w środkach społecznego przekazu więcej czasu poświęca się na programy dotyczące historii Polski. Jest to czas edukacji historycznej całego społeczeństwa, budowania naszej tożsamości. Powinniśmy doceniać wiedzę historyczną, bo historia ma wpływ na nasze życie, na politykę wewnętrzną i zewnętrzną, na wybór przyszłości. Znajomość historii Polski wiąże się z poznaniem ceny wolności, niepodległości, bohaterów narodowych, służby dla Ojczyzny. Historia uczy wdzięczności dla naszych przodków, szacunku do tradycji, poszanowania najwyższych wartości. Młodemu pokoleniu niezbędna jest wiedza i myślenie o przeszłości jako o korzeniach, z których wyrasta. Spora grupa młodzieży szczególnie interesuje się niektórymi wątkami dziejów Polski, zwłaszcza związanymi z odzyskaniem niepodległości, wydarzeniami II wojny światowej, okresu powojennego. Trzeba jednak pamiętać, że dzieci i młodzież coraz mniej wiedzą o tradycjach narodowych, obce są im realia PRL-u, stanu wojennego oraz historyczne zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach. Budzi niepokój to, że młodzi ludzie w coraz mniejszym stopniu czują się związani z Ojczyzną, tracą zakorzenienie. Czytaj dalej

10/2018 100 lat nie­pod­le­gło­ści Pol­ski

okladka_10-2018Uczestniczymy w całorocznych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, w uroczystościach ogólnonarodowych, lokalnych, szkolnych. Ten rok jest okazją do przybliżenia nam ludzi, którzy tworzyli fundamenty pod rozwój naszego kraju, odkrywania lokalnych bohaterów niepodległości i wolności, osób zasłużonych dla „Małych Ojczyzn”. 100-lecie odzyskania niepodległości skłania do refleksji o polskiej historii – skomplikowanej, trudnej, pełnej emocji – nad losami Polski po 1918 roku oraz nad kondycją naszego patriotyzmu w XXI wieku. Doceniając to ważne wydarzenie historyczne, w okresie międzywojennym ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski mają różne formy, m.in. konferencje naukowe, msze dziękczynne, konkursy ogólnokrajowe i regionalne, imprezy sportowe, spotkania, akademie. W szkołach podejmowane są różnorodne działania dydaktyczno-wychowawcze związane z tym wydarzeniem. Czytaj dalej

09/2018 Zdro­wie uczniów

okladka_09-2018Przed nami kolejny rok szkolny 2018/2019, dziesięć miesięcy trudnej i odpowiedzialnej pracy. To czas wspomaga-nia rozwoju młodego człowieka, troski i rozlicznych działań o szeroko pojęte zdrowie dzieci i młodzieży. Zdrowie jest cennym dobrem. W naszym życiu ważny jest dobrostan fizyczny, psychiczny, duchowy, społeczny, ekonomiczny, śro-dowiskowy. To dobra sprawność fizyczna, dobre relacje z innymi, poczucie własnej wartości, odpowiednie warunki do życia, troska o samorozwój i kreatywność, to określone i realizowane cele życiowe. Aktywność fizyczna warunkuje sprawność osoby, poprawia samopoczucie, umożliwia nawiązywania właściwych relacji z innymi, jest zalecaną formą spędzania czasu wolnego. Nawyki i wzorce związane z kształtowaniem postaw wobec aktywności fizycznej tworzą się od wczesnego dzieciństwa. Aby aktywność fizyczna i sportowa była naturalnym zajęciem codziennego życia młodych ludzi, potrzebny jest dobry przykład w rodzinie, skuteczna promocja aktywności fizycznej i sportowej w szkole, dostępna infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz motywacja, aby wolny czas wypeł-nić ruchem na świeżym powietrzu. Czytaj dalej

07-08/2018 Edu­ka­cja szan­są dla dzie­ci Afry­ki

okladka_07-08-2018 Oddajemy do Państwa rąk niezwykły numer „Wychowawcy”. Przygotowaliśmy go wraz z Polską Fundacją dla Afryki. Dlaczego zdecydowaliśmy się na temat afrykański? Co ma on wspólnego z problemami polskiej szkoły i tematyką wychowania, które zwykle goszczą na naszych łamach? Żywimy głębokie przekonanie, że to od nas.– nauczycieli zależy, czy przyszłe pokolenia będą umiały i chciały pomagać potrzebującym. Trzeba uczyć młodych ludzi wrażliwości na potrzeby innych, zwłaszcza żyjących w skrajnym ubóstwie. W świecie nastawionym na indywidualny sukces łatwo zatracić empatię i zrozumienie czyjejś biedy. Jeśli zaniedbamy ten aspekt wychowania, młodzi ludzie nie zrozumieją potrzeby pomagania i będą chcieli realizować tylko swoje cele i pragnienia. Tematyka głodu czy chorób, tak boleśnie obecna w Afryce, jest czymś wstydliwym, co najlepiej ukryć i zlecić organizacjom do tego powołanym. Nie możemy pozwolić, by kolejne pokolenia zamykały oczy na fakt, że w naszych czasach, kilka – może kilkanaście godzin lotu stąd, ludzie umierają z głodu. Czytaj dalej

06/2018 Oce­nia­nie

okladka_06-2018Z głębokim żalem zawiadamiamy naszych Czytelników o śmierci współzałożyciela „Wychowawcy”, inż. Antoniego Zięby. Wspólnie z Duszpasterstwem Nauczycieli OSTOJA z Nowej Huty, 25 lat temu zainicjował On powstanie naszego czasopisma. Jego niezwykłe wieloletnie zaangażowanie w sprawę obrony życia człowieka zostało podkreślone w listach kondolencyjnych Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.