03/2016 Godność człowieka

okladka_03-2017Człowiek został obdarzony przez Stwórcę wielką godnością. To wartość wrodzona, trwała, powszechna i zobowiązująca wszystkich do szacunku dla każdej osoby. Świadomość godności wiąże się z jej uznaniem, z troską o jej rozwój oraz pomocą innym w rozwijaniu jej. Człowiek wolny, rozumny, twórczy jest zdolny do działania wolnego, świadomego, odpowiedzialnego. Godność osoby jest wartością najwyższą, która uzasadnia zasady i normy postępowania oraz akty prawne. Godność człowieka przysługuje w równym stopniu każdej osobie. Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności i sprawiedliwości. Przestrzenią realizacji ludzkiej godności są wzajemne relacje z bliźnimi, które winne być oparte na życzliwości, miłości i solidarności. Szacunek dla siebie i drugiej osoby, prawa człowieka i ich przestrzeganie są przejawem poszanowania godności ludzkiej. Czytaj dalej

02/2017 Dobre maniery

okladka_##-####Dobre wychowanie oraz dobre maniery wyniesione z domu i ze szkoły stanowią cenny posag na przyszłość. Dziecko od najmłodszych lat obserwuje, poznaje formy zachowania, uczy się i naśladuje najbliższe środowisko. Znajomość reguł i umiejętności zachowania się w danych sytuacjach, wypełnianie pewnych obowiązków jest ważnym obszarem wychowania rodzinnego i szkolnego. Zrozumienie zasad, ich akceptacja i wdrażanie w codzienne życie, nabywanie dobrych manier winno być ustawiczną troską rodziców i wychowawców. Savoir-vivre jest osadzony w obszernej wiedzy humanistycznej, w aktywnym udziale w życiu kulturalnym, w bogatej osobowości człowieka. Kultura życia codziennego ułatwia nawiązywanie kontaktów, uprzejmość i ogłada towarzyska poprawia relacje międzyludzkie. Kultura masowa lansuje mity o łatwym szczęściu bez przestrzegania zasad moralnych, postawę konsumpcyjną, materializm praktyczny, bierność, relatywizm w świecie wartości. Nie proponuje się młodemu człowiekowi podstawowych wartości, aspiracji i ideałów, jakimi są miłość, uczciwość, życzliwość, pracowitość, odpowiedzialność. Czytaj dalej

01/2017 Rok wolontariatu

okladka_01-2017 Nowy Rok przynosi nowe plany, marzenia i nadzieje. Wciąż jednak otacza nas rzeczywistość – pośpiech, brak czasu dla drugiego człowieka. Zabiegamy o to, by więcej mieć, koncentrujemy się wokół własnych spraw, nie dostrzegając potrzeb innych ludzi. Brakuje solidarności, życzliwości, okazywania szacunku dla drugiego człowieka, jego praw i poglądów. Humanizacji życia społecznego sprzyja działalność wolontariuszy. Rozwijający się dynamicznie wolontariat w centrum zainteresowania stawia człowieka w potrzebie. Osobom potrzebującym przynosi korzyści duchowe, psychiczne, materialne, dając im zadowolenie i szczęścia. Wolontariat jest dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracą na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą bliźniemu, dostrzec jego potrzeby i starać się im zaradzić. Wolontariusze pomagają z własnej woli w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, działają w placówkach oświatowych, ośrodkach kultury, w placówkach służby zdrowia, sportowych itp. Podczas ŚDM widzieliśmy, jakie wspaniałe efekty wychowawcze przynosi wolontariat. Czytaj dalej
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.