12/2016 Psy­cho­lo­gia ko­mu­ni­ka­cji

okladka_12-2016 Bez umiejętności komunikowania się nie można funkcjonować w społeczeństwie. W komunikacji interpersonalnej niezbędna jest umiejętność mówienia, słuchania, przekonywania, wyrażania samego siebie, własnych przemyśleń, przeżyć i uczuć. W rozmowie ważną rolę odgrywają nie tylko słowa, ale także gesty, postawa, natężenie głosu, mimika. Każde autentyczne spotkanie między osobami jest inne i niepowtarzalne. Młody człowiek ma coraz mniej okazji do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. Samotność, nawiązywanie relacji drogą elektroniczną skutkuje brakiem umiejętności jasnej prezentacji swoich myśli, odpowiedniej argumentacji, właściwej postawy. Rozmowa prowadzona drogą elektroniczną nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Czytaj dalej

11/2016 Wir­tu­al­na spo­łecz­ność

okladka_11-2016Media są wszechobecne w codziennym życiu. Wpływają na kształtowanie postaw i zachowanie odbiorców, kreują wizerunek świata. Dzięki współczesnym mediom każdy z nas może być autorem i odbiorcą tekstu, obrazu, dźwięku. Internet, telefon komórkowy, smartfon mają wiele zalet, umożliwiają pozyskanie potrzebnych informacji, prowadzenie dyskusji naukowych, wyrażanie swoich poglądów, zawieranie bądź odnawianie znajomości, zwrócenie uwagi na ważny społecznie problem. Oczywiście, można też propagować poprzez media pomysły destrukcyjne. Treści, inicjowane akcje, zarówno pozytywne jak i negatywne, bardzo szybko się rozprzestrzeniają, mogą mieć zasięg globalny. Aktywność wirtualna wśród dzieci i młodzieży jest bardzo modna. Młode pokolenie nie wyobraża sobie życia bez ustawicznego kontaktu z mediami. Stali lokatorzy wirtualnej rzeczywistości twierdzą, że jeżeli czegoś nie ma w Internecie, to w realnym świecie nie istnieje. Czytaj dalej

10/2016 Etos wy­cho­waw­cy

okladka_10-2016 Powołanie nauczycielskie wymaga szczególnych predyspozycji osobowych, solidnego przygotowania merytorycznego i metodycznego, ustawicznego dokształcania się. Nauczyciel-wychowawca powinien być dla uczniów wzorem dojrzałej osobowości, prawej, wrażliwej, odpowiedzialnej za siebie i za innych. W działalności opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej wiele zależy od jego sumienności zawodowej, mądrości i autorytetu. Etos nauczyciela i wychowawcy budują: jedność przekonań, słów i życia, prawość etyczna, postawa racjonalna, otwarta na prawdę i argumenty. Liczy się także twórcza i innowacyjna praca, troska o każdego ucznia i o społeczność szkolną. Dobry nauczyciel to człowiek rozumu i serca, cierpliwy, wyrozumiały, kochający dzieci, pociągający wychowanków przykładem swojego życia. Nauczyciel bez świadomości posłannictwa zawodowego oraz odpowiedzialności za swój rozwój intelektualny i moralny, za wyzwalanie najszlachetniejszych pragnień i zainteresowań uczniów oraz wspomaganie ich wielostronnego rozwoju, nie wytrwa długo w tym zawodzie. Czytaj dalej

09/2016 In­dy­wi­du­ali­za­cja kształ­ce­nia

okladka_09-2016Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przed nami nowe plany, nadzieje i ustawiczna troska o rozwój każdego ucznia-wychowanka. Złożoność natury ludzkiej wymaga nauczania i wychowania zindywidualizowanego, czyli dostosowania oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych cech ucznia oraz do jego możliwości psychofizycznych. Nauczyciel pracuje z uczniem w jego własnym rytmie i na odpowiednim dla niego poziomie, aby umożliwić mu osiąganie sukcesów na miarę jego możliwości. Uwzględnia jego mocne i słabe strony, zdolności, zainteresowania, umiejętności i motywuje do samodzielnego myślenia. Do procesu kształcenia wchodzą nowe technologie informacyjne, zmieniające środowisko edukacyjne i funkcjonowanie ucznia w szkole. Nauczyciel dysponuje już nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, a media wchodzą w rolę żywego nauczyciela. Czytaj dalej

07-08/2016 Od­po­wie­dzial­ność w wy­cho­wa­niu

okladka_07-08-2016Człowiek odpowiedzialny jest przewidywalny i wiarygodny, ma świadomość tego, kim jest i jaką ma rolę do spełnienia. Odpowiedzialność jest fundamentem postępowania etycznego, wolności, miłości. Postawa odpowiedzialna przejawia się w tym, że człowiek wie, co robi, zna cel działania i przewiduje jego następstwa, przyjmuje i ponosi konsekwencje tych działań. W świecie szumu medialnego, gloryfikacji konsumpcji, życia dla własnej korzyści i wygody zanika poczucie odpowiedzialności. Brak odpowiedzialności pociąga daleko idące skutki społeczne. Społeczeństwo nie może się składać z jednostek, egoistów, ale z obywateli świadomych swych obowiązków wobec innych ludzi i względem samych siebie, troszczących się o dobro wspólne, chętnych do podejmowania obowiązków, których wypełnianie jest wyrazem troski o kogoś innego. Czytaj dalej

06/2016 Na­sto­lat­ki pod pre­sją

okladka_06-2016Dojrzewanie to okres trudny, przez który każdy musi przejść. Beztroski okres dzieciństwa odchodzi w przeszłość, a rozpoczyna się samodzielne myślenie i działanie, powiększanie zakresu odpowiedzialności, ustalanie swej tożsamości, hierarchii wartości. Pojawiają się nowe potrzeby, plany, marzenia, oraz chęć burzenia tego co stare i budowania rzeczy nowych. Ten okres cechuje z jednej strony brak dostatecznej wiedzy i doświadczenia, a z drugiej pogoń za przyjemnością, sukcesem, dążenie do wyróżnienia się wśród rówieśników. Współczesny świat sprawia, że młodzi ludzie żyją w ogromnym pomieszaniu pojęć. Pornografia i seksualność separują od małżeństwa i wierności, a pożądanie utożsamia się często z miłością. Młodzi żyją złudzeniami, które proponuje obecna popkultura. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.