12/2015 War­to­ści a ro­dzi­na i szko­ła

okladka_12-2015Codziennie doświadczamy wiele rozmaitych wartości. Budując siebie, działając w otaczającej nas rze-czywistości, wcielamy je w nasze życie. Dążymy do tego, by mówić prawdę i słyszeć prawdę, dotrzymywać danego słowa, być sprawiedliwym i uczynnym, czynić dobro i dostrzegać piękno. Właściwa i trwała hierar-chia wartości ma wpływ na nasze postępowanie i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Świat wartości dzieci i młodzieży kształtuje i rozwija rodzina, szkoła, Kościół, grupa rówieśnicza, środki społecznego przekazu. W tych środowiskach wychowawczych dziecko przejmuje zasady i wzory postępowania, buduje poczucie własnej wartości, uczy się poszanowania godności innych osób oraz dostrzegania piękna i wartości otoczenia. Czytaj dalej

11/2015 In­ter­net – edu­ka­cja

okladka_11-2015Media są pomocne w poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, w samowychowaniu. W domu i w szkole niezbędne jest wychowanie dzieci do umiejętnego korzystania z mediów, aby środki społecznego przekazu były źródłem dobra, a nie zła. Potrzebne jest nie tylko sprawne posługiwanie się sprzętem audiowizualnym, ale także kompetencje intelektualno-kulturowe umożliwiające odbiór świadomy, krytyczny, wartościujący. Dlatego należy wskazywać, jak najlepiej korzystać z mediów. Uczyć wybierania wartościowych propozycji z Internetu, telewizji, radia, prasy, które rozwijają wyobraźnię, intelekt, wrażliwość. Uczyć odrzucania treści, które promują zachowania nieetyczne, aspołeczne, przemoc, agresję. Aby zmniejszyć szkodliwy wpływ mediów na psychikę dziecka, należy ograniczyć czas i weryfikować jego dostęp do mediów. Odbiór i interpretacja przekazu medialnego winna odbywać się w towarzystwie osoby dorosłej. Czytaj dalej

10/2015 Sku­tecz­ność kształ­ce­nia

okladka_10-2015 Małe dzieci są bardzo wrażliwe na dobro i na zło. Interesują się otaczającym je światem, są niestrudzonymi badaczami. Te zalążki ich osobowości trzeba pielęgnować, ustawicznie rozwijać. Nie wolno niszczyć wrodzonej wrażliwości dziecka złym przykładem, działaniami niepedagogicznymi. Dobre wychowanie to m.in. życzliwość, uprzejmość, opanowanie emocji, kultura osobista, zgodne współżycie i współpraca z innymi. Stwarzajmy dzieciom warunki dokonywania dobrych czynów, spełnianych z własnej woli, ustalając zasady: co wolno, a czego nie wolno, kształtujmy dobre nawyki. Wychowankowie potrzebują przewodników i jasnych zasad. Poszukują wzorów postępowania, autorytetów wskazujących wartości, jakimi trzeba się kierować w życiu oraz ukazania drogi, którą należy podążać. Elementem skutecznego wychowania są pozytywne cechy osobowości wychowawcy, jak: empatia, cierpliwość, kultura osobista, konsekwencja, bogaty zasób wiedzy, spójność słów z postępowaniem. Czytaj dalej

09/2015 Pro­gra­my wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne

okladka_09-2015 Szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne zadomowiły się w polskiej edukacji. W każdej placówce oświatowej powinny być realizowane zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, które spełniają nie tylko cel – jak dawniej nazywano – uświadamiania seksualnego, ale także wspierają rodziców w ich dziele wychowawczym. Lektura celów kształcenia i treści nauczania w podstawie programowej tych zajęć mile zaskoczy czytającego – „to jest to”, właśnie taka problematyka daje szansę na harmonijny rozwój młodego człowieka. Treści programowe tego przedmiotu mogą stanowić fundament dla realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego. Nietrudno zauważyć kompatybilność i komplementarność tych trzech programów. Jeśli kadra szkolna dołoży starań, można spodziewać się pozytywnych efektów na płaszczyźnie wychowawczej, profilaktycznej i prorodzinnej. Czytaj dalej

07-08/2015 Zdro­wy styl ży­cia

okladka_07-08-2015 Współczesny świat wymaga życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, mądrego panowania w uniwersum ekologicznym. Wychowanie ekologiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat w domu rodzinnym, w szkole. Taki tryb życia przejawia się w ochronie zdrowia i ustawicznym troszczeniu się o nie, dbałością o to, co jemy (dieta bogatą w warzywa i owoce, nabiał, mięso i ryby), regularnym uprawianiu ćwiczeń fizycznych (spacery, bieganie, jazda na rowerze), aktywnym spędzaniu czasu wolnego z częstym kontaktem z przyrodą. Ważna jest dbałość o odpowiednią ilość snu i odpoczynku oraz unikanie czynników szkodliwych, jak: papierosy, alkohol, narkotyki, pośpiech, jedzenie śmieciowe, stres. Aktywności fizycznej młodych ludzi nie sprzyja częsta ucieczka od świata rzeczywistego w świat wirtualny, nagminne zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Czytaj dalej

06/2015 Per­spek­ty­wy mło­dzie­ży

okladka_06-2015 Wzrost ku dojrzałości dokonuje się etapami i trwa długo. Od jakości wykształcenia i wychowania zależy sens i wartość życia młodych oraz zmiany zachodzące wokół nas i w świecie. Zakończenie roku szkolnego zachęca do refleksji nad skutecznością kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Rok szkolny to dla uczniów czas poznawania swoich możliwości, czas aktywności i rozwoju samodzielności, kształtowania życiowych aspiracji. To przygotowywanie młodego człowieka do ustawicznego kształcenia, do samodoskonalenia, do zgodnego współżycia i współdziałania z innymi. Dlatego analizuje się przebytą drogę oraz ocenia rezultaty kształcenia fizycznego, umysłowego, duchowego, oceny końcowe, wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki matur, porównuje się wskaźniki EWD. Czy uczeń kończący dany typ kształcenia przechodzi na kolejny etap dobrze przygotowany? Czy po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej wchodzi w dorosłość jako osoba odpowiedzialna i dojrzała? Młodzi ludzie potrzebują autorytetów i jasnych zasad. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.