05/2014 Har­cer­stwo i in­ne or­ga­ni­za­cje

okladka_05-2014Organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe umożliwiają ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, wspomagając rozwój duchowy, intelektualny, społeczny oraz fizyczny. Stwarzając warunki do współpracy, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, odrywają od świata wirtualnych relacji na rzecz kontaktów bezpośrednich. Organizacje młodzieżowe są terenem pomysłowości i aktywności młodych, zapobiegają nudzie, służą kształtowaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań, pasji, umiejętności, dają radość życia. Duża część dzieci i młodzieży aktywnie działa w samorządach uczniowskich, harcerstwie, wolontariacie, kołach Caritas, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, szkolnych i pozaszkolnych kołach przedmiotowych, zespołach artystycznych i sportowych. Organizacje te proponują bogatą ofertę zajęć, mobilizują do kształtowania siły woli i charakteru, pomagają budować właściwą hierarchię wartości – są prawdziwą szkołą życia. Czytaj dalej

04/2014 Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne

okladka_04-2014Wychowanie religijne jest zadaniem rodziny, Kościoła, szkoły. Od wzajemnego zrozumienia i współdziałania tych środowisk wychowawczych zależy rozwój religijno-duchowy dzieci i młodzieży. To wspólne zmierzanie do rozwoju pełni człowieczeństwa młodego człowieka polega na budzeniu wiary, nadziei i odwagi, na przedstawianiu uporządkowanego świata wartości i kształtowaniu bogatego życia wewnętrznego. Jest to wspomaganie budowania drogi życiowej według przykazań Bożych. Życie w obecnych czasach charakteryzuje pośpiech, konsumpcjonizm, uprzedmiotowianie człowieka, anonimowość, przemoc i agresja, chaos informacyjny, relatywizm moralny, niedocenianie wartości duchowych. Brak w nim pełnego zawierzenia Bogu, skupienia modlitewnego, codziennych przykładów naszej relacji z Bogiem oraz miłości bliźniego. Czytaj dalej

03/2014 Pro­ble­my wy­cho­waw­cze

okladka_03-2014Coraz większa grupa uczniów sprawia problemy wychowawcze. Częstość ich występowania i stopień nagannego zachowania zależy od szczebla edukacji. Szkoła podstawowa to szkoła dzieci, na tym etapie kształcenia spotyka się niewiele problemów wychowawczych. Ale o gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej nie można powiedzieć, że „w naszej szkole nic złego się nie dzieje”. Spotykamy się w nich z agresją i przemocą wśród rówieśników, cyberprzemocą, naruszaniem regulaminu, paleniem papierosów, piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków, zastraszaniem nauczycieli itp. Trudności wychowawcze mają różne przyczyny, są to m.in. niepowodzenia szkolne, wiara w mit łatwego szczęścia, brak samodyscypliny i zasad moralnych, poszukiwanie zadowolenia w używkach. Wywołują je również przyczyny środowiskowe czy stany chorobowe uczniów. Czytaj dalej

02/2014 Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczniów

okladka_02-2014Dziecko ma wiele potrzeb, pragnień, marzeń. Potrzeby podstawowe, takie jak potrzeba pożywienia, snu, bezpieczeństwa, muszą być zaspokojone. Pragnienia, marzenia mogą być zrealizowane. Bezpieczeństwo daje pewność istnienia w danym środowisku, poczucie oparcia w drugiej osobie, motywuje do aktywności, umożliwia rozwój. Dla dziecka bezpieczeństwo to ciepło domu rodzinnego, spokój, życie starannie zorganizowane, w którym na wszystko przypada właściwy czas. To wzrastanie w takiej atmosferze, w której dziecko wie, czego od niego się oczekuje oraz zna konsekwencje uchybień w jego postępowaniu. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, stworzenie bezpiecznego środowiska materialno-technicznego i międzyludzkiego. Szkoła troszczy się o budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami a uczniami oraz właściwych relacji rówieśniczych, kształtuje postawę pomagania innym, dialogu, współdziałania, odpowiedzialności za swoje działania. Czytaj dalej

01/2014 Po­moc psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­na

okladka_01-2014Rodzina pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci od urodzenia aż do uzyskania przez nie pełnoletniości. Jeżeli u dziecka pojawiają się nieprawidłowości w rozwoju fizycznym lub umysłowym, problemy emocjonalne, wychowawcze oraz kłopoty z nauką – potrzebuje ono pomocy. Ale to rodzice decydują, czy ich dziecko będzie objęte wsparciem psychologa, pedagoga, wychowawcy, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc to bycie blisko dziecka, codzienna życzliwość, szczera rozmowa, zaufanie. To rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zaspokajanie jego możliwości psychofizycznych, wyprowadzanie go ze stanu bezradności w sytuacji zagrażającej równowadze psychicznej, zdrowiu, a nawet życiu. Przy udzielaniu pomocy płynącej spoza rodziny potrzebna jest współpraca z rodzicami oraz zainteresowanie pomocobiorcy rozwiązaniem napotykanych problemów. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.