05/2013 To idzie gen­der

okladka_05-2013 Są środowiska, które chcą narzucić ideologię gender placówkom oświatowym. Jest to opcja światopoglądowa sprzeczna z chrześcijańskim systemem wartości. Nasze człowieczeństwo domaga się bycia „darem” dla drugiego, przestrzegania naturalnych i obiektywnych praw, norm, wartości. Nasze postępowanie ma być zgodne z zasadami moralnymi, Dekalogiem, z przyjętym fundamentem etycznym, zgodne z kobiecością lub męskością. Ideologia gender zakłada, że płeć biologiczna, z którą się rodzimy, jest nieważna. Rola kobiety, rola mężczyzny jest narzucona jednostce przez daną kulturę, a to ogranicza jej wolność. Natomiast płeć społeczno-kulturową można wybierać, bez względu na swoją płeć biologiczną. Płeć społeczno-kulturowa jest obrazem człowieka bez właściwości, przeciętnego. Gender to ideologia relatywizmu etycznego w sferze zachowań seksualnych, to kulturowe zagrożenie dla małżeństwa i rodziny, to dążenie do rozluźnienia norm moralnych w wychowaniu prorodzinnym. Wchodzenie w garnitur płci przeciwnej, jest przejawem niedojrzałości osobowej, a dekonstrukcja naturalnej różnicy płci czyni wielkie spustoszenie w poszanowaniu kobiecości, męskości. Wrodzoną odmienność należy respektować i nikt nie powinien obawiać się kultury, która dostrzega i szanuje naturalne różnice między kobietami i mężczyznami. Czytaj dalej

04/2013 Wolnośœć i odpowiedzialnoœść

okladka_##-#### Człowiek jest istotą rozumną i wolną, jest obdarowany swoistą niezależnością. Wolny wybór, samodzielne podejmowanie decyzji czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny i za swoje życie. Wolność jest ograniczona rozumem i wolą, jest kontrolowana naszym sumieniem. Prawdziwa wolność daje pokój wewnętrzny, ale wymaga pracy nad sobą, samodyscypliny. To wolność i odpowiedzialność jest fundamentem naszego człowieczeństwa. Przeciwnym biegunem wolności jest zniewolenie i nieodpowiedzialność. Oderwanie wolności od prawdy, dobra, sprawiedliwości w dużym stopniu ją ogranicza. Można nadużywać wolności. Ale czy warto wybierać samowolę, nie liczyć się z nikim i z niczym, nie przestrzegać zakazów, nakazów, prawa? Wolność i odpowiedzialność w wychowaniu rozwija się poprzez samodzielne podejmowanie decyzji, w atmosferze zaufania, życzliwości, wzajemnego szacunku. Młody człowiek powinien czuć się bezpieczny, mieć poczucie odpowiedzialności za swoje słowa, czyny, przestrzegać zasad moralnych. Czytaj dalej

03/2013 Cy­wi­li­za­cja ży­cia

okladka_##-#### Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce na Ziemi. W swojej istocie jednoczy świat materialny i świat duchowy, jest bytem fizyczno-duchowym. Nie jest czymś, ale kimś – posiada godność osoby, a jego życie jest bezcenną wartością, którą należy ochraniać od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ta podstawowa wartość – świętość życia – jest w naszych czasach zagrożona. Istnieje potrzeba budowania cywilizacji życia i miłości, obrony wartości, godności i świętości życia ludzkiego. W szerzeniu tej cywilizacji ogromną rolę odegrał Jan Paweł II, budują ją obrońcy życia zorganizowani w ruchu pro-life oraz organizatorzy Marszów za Życiem, w których uczestniczą setki tysięcy osób. O randze obrony życia w czasach współczesnych świadczy ustanowienie przez Kościół dnia 25 marca Dniem Świętości Życia Ludzkiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia, który jest obchodzony corocznie. Zasługą społecznego nauczania Kościoła oraz działalności obrońców życia jest wzrost poszanowania i okazywania wdzięczności za życie. Czytaj dalej

02/2013 Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju ucznia

okladka_##-#### Trudności finansowe oraz malejąca liczba uczniów generują zmiany w sieci szkolnej. Od kilku lat, w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego (styczeń–luty), Rady Gmin i Rady Powiatów podejmują uchwały dotyczące likwidacji, łączenia, wygaszania szkół i placówek oświatowych. Takie decyzje władz samorządowych wywołują protesty społeczności lokalnej, szczególnie gdy podstawową przyczyną likwidacji szkoły są wysokie koszy kształcenia w danej placówce. W trakcie walk o utrzymanie szkoły przytaczane są wielkie i małe sukcesy uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców, działania samorządu. Jednak w atmosferze walki trudno przebić się tego typu argumentom, trudno też wykazać ogrom wysiłku nad wspomaganiem wielostronnego rozwoju ucznia. Godność ludzkiej osoby wymaga podmiotowego traktowania każdego ucznia. Czas nauki szkolnej to nie tylko nauczanie, to czas „szkoły życia” – wchodzenie w świat wartości, przyswajanie pozytywnych wzorców postępowania, stawanie się osobą samodzielną i odpowiedzialną. Czytaj dalej

01/2013 Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców

okladka_01-2013 Opieka i wychowanie dziecka jest niezbywalnym obowiązkiem rodziców, ale do sprostania powinnościom rodzicielskim trzeba być przygotowanym. Na pytanie, od kiedy wychowywać dziecko, odpowiedź brzmi – wiele lat przed jego narodzeniem. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego wynosimy przede wszystkim z domu rodzinnego. Postawę miłości, troski o innych, szacunku dla drugiego człowieka, zaufanie, system wartości, sposoby rozwiązywania problemów – zdobywamy w domu. Dobry dom, kochająca się rodzina procentuje w naszym życiu dorosłym. W edukacji szkolnej przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” przybliża pogłębioną wizję rodzicielstwa, szczególnie wtedy, gdy wychowanie prorodzinne oparte jest na integralnej koncepcji człowieka, na antropologii personalistycznej. Jest to szansa, aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do pełnienia zadań rodzicielskich. Dziecko przychodzi na świat, rozwija się i dorasta w rodzinie. Rodzice powinni dostrzegać jego potrzeby rozwojowe, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości, darzyć je zaufaniem, mieć dla niego czas. Potrzebne jest mądre i twórcze bycie z dzieckiem, ustawiczne wprowadzanie w otaczający go świat materialny i wartości duchowych, by wychowanie domowe kształtowało pełnię jego człowieczeństwa i procentowało w życiu dorosłym. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.