12/2013 Sku­tecz­ne wy­cho­wa­nie

okladka_12-2013Dojrzewanie do pełni człowieczeństwa zależy od skutecznego, efektywnego wychowania. Młodzi ludzie są wrażliwi na świadectwo dawane im przez rodziców, nauczycieli-wychowawców, na autentyczność postaw osób znaczących w ich życiu – osób, które są dla nich wzorem. Rezultaty wychowawcze są uzależnione od wielu czynników, jak: poszanowanie indywidualności, wartości i godności wychowanka; umiejętności porozumiewania się z nim; prowadzenie rozmowy/dialogu, a nie przekazywanie tylko komunikatów; ukazywanie zalet pozytywnych zachowań; umiejętne wprowadzanie w świat wartości. Zależą również od tego, czy dzieciństwo i młodość przeżyją oni w klimacie miłości i bezpieczeństwa, obowiązków i praw, konstruktywnej aktywności, samodzielności i odpowiedzialności. Czytaj dalej

11/2013 Edu­ka­cja hi­sto­rycz­na

okladka_11-2013W czasach szybko zachodzących zmian, ogromnej ilości informacji zapominamy o przeszłości. Tymczasem edukacja historyczna rozwija nas intelektualnie i duchowo, służy budowaniu tożsamości jednostki i narodu, pomaga w zrozumieniu zjawisk i problemów teraźniejszości. Sprzyja ochronie tradycji, kultury narodowej, budzeniu dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Młodzi ludzie interesują się teraźniejszością, przyszłością swoją i najbliższego środowiska oraz historią współczesną. Chętnie odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, są zainteresowani wyjazdami na Kresy Wschodnie, marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej, ruchem „Solidarności”. Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiają i uatrakcyjniają przekaz wiedzy o przeszłości, z jakim uczeń spotyka się w szkole. Czytaj dalej

10/2013 Spo­tka­nie z na­uczy­cie­lem

okladka_10-2013Spotkania z osobami znaczącymi w naszym życiu odgrywają doniosłą rolę wychowawczą. Rodzice, nauczyciele, księża wprowadzają młodego człowieka w świat wartości, służą pomocą wychowawczą młodemu pokoleniu. Poniekąd wszyscy jesteśmy wychowawcami, jednak aby to zadanie dobrze wypełniać, trzeba być człowiekiem dojrzałym i odpowiedzialnym za to, co się w życiu robi. Dobry nauczyciel-wychowawca jasno widzi cel, do którego zmierza, głoszone wartości potwierdza swoim życiem, kocha dzieci i młodzież. Jest odważny, mówi prawdę, wyraża swoje autentyczne przekonania, opowiada się za zasadami moralnymi, staje w obronie krzywdzonych, w odpowiedni sposób upomina tych, którzy postępują źle, zawsze służy innym radą i pomocą. Ma świadomość swoich obowiązków i powinności, ustawicznie dokształca się, jest życzliwy i taktowny, czuje się odpowiedzialny za siebie i za innych. Swoje zadania i powołanie realizuje w kompetentny sposób. Cechuje go pozytywne podejście do drugiego człowieka. Wspiera młodych w podejmowanych wysiłkach, dbając o ich solidne wykształcenie i wychowanie, o dobry start w dorosłe życie. Czytaj dalej

09/2013 No­we uza­leż­nie­nia

okladka_09-2013Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, czas trudnej i odpowiedzialnej pracy. W pracy wychowawczej pamiętajmy o zagrożeniach, z którymi może się spotkać lub styka się młody człowiek. Należy ochraniać dzieci i młodzież przed nikotyną, alkoholem, narkotykami, hazardem, anoreksją, natrętnymi zakupami, pornografią, uzależnieniem od świata wirtualnego. Trzeba mieć dla nich czas, interesować się ich sprawami, słuchać ich z uwagą i miłością. Młody człowiek, wychowywany w kochającej się rodzinie, w dobrej szkole, w wierze, w poszanowaniu własnej godności, w wolności i odpowiedzialności, nie sięgnie po środki uzależniające. Mamy wielu uczniów sprawiających problemy wychowawcze, nieakceptujących siebie, nieszczęśliwych. Ich ryzykowne postępowanie ma przyczynę w wadliwie funkcjonującym środowisku wychowawczym: brak jasnych reguł postępowania, konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń, przestrzegania praw i obowiązków, właściwych relacji międzyludzkich, poszanowania godności osoby. Czytaj dalej

07-08/2013 Kon­su­men­ci me­diów

okladka_07-08-2013 W dobie lawinowo rosnącej liczby informacji medialnych oraz nieograniczonej dostępności do nich, trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej. Chcemy być społeczeństwem informacyjnym, które ma rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania i umie korzystać z tych dobrodziejstw. Mamy prawo wymagać od mediów prawdziwych informacji, przestrzegania praworządności, propagowania bezinteresownego służenia innym, ukazywania fundamentalnych wartości i sposobów ich realizowania w życiu codziennym. W pracy z dziećmi i młodzieżą korzystajmy z dobrodziejstw mediów, które ułatwiają dostęp do sztuki, literatury, muzyki, teatru, umożliwiają poznawanie świata. Wykorzystujmy internetowe platformy edukacyjne, ale brońmy młode pokolenie przed ich niepożądanym wpływem. Media kształtują świadomość i postawy, przy ich odbiorze niezbędne jest selekcjonowanie i wartościowanie informacji, krytycyzm, zdolność do refleksji i logicznego myślenia. Programy nasycone przemocą, agresją, seksualizacją, zaśmiecające wyobraźnię młodego widza, powinny być odrzucane. Czytaj dalej

06/2013 Skra­dzio­ne dzie­ciń­stwo

okladka_06-2013 Rodzina oparta na małżeńskiej wspólnocie mężczyzny i kobiety jest wielką wartością. To najodpowiedniejsze miejsce dla prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice zapewniają dziecku bezpieczeństwo i potrzebę miłości, interesują się jego sprawami i problemami. W klimacie domu rodzinnego dziecko uczy się odpowiedzialności za drugich, poznaje życie wspólnoty rodzinnej, uczy się żyć i kochać. Zagrożeniem dla tradycyjnego małżeństwa i rodziny jest upowszechnianie stylu życia wykluczającego rodzicielstwo. Coraz częściej jesteśmy epatowani seksualnością w aspekcie biologiczno-hedonistycznym, bez miłości i bez odpowiedzialności. W mass mediach intymność i niewinność już prawie nie istnieje, a seks coraz częściej jest ujmowany w kontekście biznesowym. Dla wielu to normalne. A skutek? Zranienia w dziedzinie emocjonalno-seksualnej i duchowej, a także dramaty wielu młodych ludzi: ciąże nieletnich, choroby przenoszone drogą płciową, depresje. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.