12/2011 Do­ra­sta­nie do war­to­ści

okladka_12-2011Całe życie człowieka to realizowanie wartości, które pomagają wydobyć z osoby pełnię człowieczeństwa. Do wartości dojrzewa się i dorasta stopniowo. Wartościami duchowymi nie można być obdarowanym, nie można też ich otrzymać. W świat wartości wprowadza rodzina, szkoła, Kościół, rówieśnicy, środki społecznego przekazu, Internet. Dziecko zdobywa wiedzę o wartościach obserwując osoby z najbliższego otoczenia, oceniając stosunek innych osób do niego i do otaczającej rzeczywistości. Wyrabia sobie pogląd na to, co w życiu jest ważne, cenne, jaki styl życia jest urzeczywistnieniem przyjętego systemu wartości. Stopniowo uczy się myśleć według wartości, żyć wartościami. Pojęcie wartości jest różnie definiowane. Wartość to nasze przekonania, postawy, zachowania – to coś dla nas ważnego, cennego. Najczęściej wymieniane kategorie wartości to: biologiczne, ekonomiczne, psychiczne, społeczne, duchowe. Istnieją różne systemy wartości. Przyjęta hierarchia wartości określa nasz stosunek do drugiego człowieka, do otaczającego świata, Boga. Z reguły hierarchia wartości (od najniższych do najwyższych) jest następująca: wartości hedonistyczne – przyjemnościowe, utylitarne – przynoszące korzyści, witalne – troska o życie i zdrowie, intelektualne – wiedza i dobra kulturowe, duchowe – miłość i Bóg jest najwyższą wartością. Czytaj dalej

11/2011 Pro­filk­ty­ka zin­te­gro­wa­na

okladka_11-2011Profilaktyka to zespół oddziaływań wychowawczych, których celem jest zapobieganie złu, zjawiskom nieakceptowanym społecznie. Działania te polegają na informowaniu o zagrożeniach i wzmacnianiu czynników chroniących młodych ludzi przed podejmowaniem różnych ryzykownych zachowań. Niektóre z cech jednostki oraz środowiska, w którym młody człowiek się wychowuje, sprzyjają powstawaniu zachowań ryzykownych, inne je ograniczają. Czynniki osobowościowe, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, sytuacja w rodzinie czy w szkole mogą chronić lub sprzyjać zachowaniom ryzykownym. Prawidłowe relacje rodziców z dziećmi, nauczycieli z uczniami, poświęcanie dzieciom dużo czasu, interesowanie się ich sprawami, wspólna praca i wspólny wypoczynek, dobry przykład dorosłych, możliwość podejmowania samodzielnych działań przez młodych i odnoszenia sukcesów są uniwersalną profilaktyką. Czytaj dalej

10/2011 Dziec­ko z FASADHD

okladka_10-2011W przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych przybywa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie. Przedszkole i szkoła mają tworzyć optymalne warunki do wspomagania rozwoju każdego ucznia (w tym niepełnosprawnego) oraz zapewnić pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno−pedagogicznej, odpowiednie warunki lokalowe, zajęcia specjalistyczne. Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia mają wspólnie opracować indywidualny program edukacyjno−terapeutyczny, formy i metody pracy. W niniejszym numerze „Wychowawcy” więcej miejsca poświęcamy uczniom z ADHD oraz FAS. Uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) mają kłopoty w dostosowaniu się do wymogów szkolnych, które wynikają z ich nadmiernej ruchliwości, nadpobudliwości, braku wytrwałości w realizacji podjętych zadań (dotyczy to ok. 4−8% dzieci w wieku 6−9 lat). Z upływem czasu u wielu z tych dzieci ustępują objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Ważnym działaniem jest wygaszanie złych nawyków, wzmacnianie dobrych, przestrzeganie stałych zasad i konsekwencja w postępowaniu, kontrola i przypominanie o obowiązkach, organizacja życia dziecka każdego dnia, stała pomoc w nauce. Zajęcia winny być interesujące, ciekawe, a wymagania stawiane na miarę możliwości dziecka. Czytaj dalej

09/2011 Szko­ła. Na­sze ocze­ki­wa­nia

okladka_09-2011Przed nami nowy rok szkolny. Powrotowi uczniów i nauczycieli do szkół towarzyszy większe społeczne zainteresowanie oświatą. Rozmowy i dyskusje dotyczą m. in. stanu technicznego budynków i terenów przyszkolnych, wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stanu kadry nauczycielskiej, programów nauczania, ceny podręczników, egzaminów, oceny pracy szkół, ciągłego reformowania oświaty oraz kwestii, gdzie jest odpowiedniejsze miejsce dla sześciolatka: w przedszkolu czy w szkole. Czas edukacji szkolnej ulega wydłużeniu, od przedszkola do ukończenia studiów, przez 20 lat, młody człowiek prawie każdego dnia spędza po kilka godzin w szkole. Jest to bardzo istotna część życia człowieka, czas szybkiego rozwoju i utrwalania postaw. Czas nauki szkolnej musi być mądrze zaprojektowany. Szkoła ma wspomagać rozwój młodego człowieka, budzić ciekawość poznawania świata, motywować do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, wprowadzać w świat wartości, kształtować właściwe postawy. Czytaj dalej

07-08/2011 Sek­ty

okladka_07-08-2011Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku, nawiązywania nowych znajomości, poznawania nowych miejsc, szansa wzmacniania sił fizycznych i intelektualno−duchowych. Ale właśnie w tym czasie przedstawiciele nowych ruchów religijnych i sekt przejawiają wzmożoną aktywność werbunkową. W Polsce działa około 300 sekt. Nie informują one o faktycznych celach, zadaniach i normach panujących w grupie, ale usiłują wkroczyć w każdą dziedzinę życia człowieka, ograniczyć kontakt z najbliższymi, ze swoim środowiskiem. Starają się całkowicie wypełnić czas, m.in. zajęciami technik wschodnich, darmową pracą na rzecz przywódcy, zmienić zachowanie, postępowanie, uczucia, myślenie. Prowadzona psychomanipulacja powoduje spustoszenie w psychice dzieci i młodzieży. Do popularności sekt przyczynia się mała aktywność społeczna młodzieży, niskie aspiracje edukacyjne wielu młodych ludzi, brak samodzielności, krytycznego myślenia, odpowiedzialności za własne postępowanie, zagubienie, łatwowierność oraz problemy w domu rodzinnym, w szkole. Początkowo młody człowiek nie wie, w jaką grupę wchodzi, wydaje mu się, że w tym towarzystwie będzie bezpieczny i szczęśliwy. Szuka zrozumienia, zainteresowania swoimi problemami, wsparcia. Nie wie, że prezentowana przez sektę oferta zaspokajania potrzeb emocjonalnych, kreowania szczęścia i rzeczywistości jest fałszywa. Czytaj dalej

06/2011 Oj­co­stwo

okladka_06-2011Ojciec ma niezbywalne prawo do opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Wypełnianie tych ojcowskich powinności jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju dziecka. Ojcowska obecność, miłość, autorytet, odpowiedzialność, zainteresowanie sprawami dziecka ma istotne znaczenia dla jego rozwoju. Relacje ojciec – syn, ojciec – córka pozwalają odkryć swoją osobowość, odmienność płci i ról pełnionych w życiu. Ojciec winien wspomagać rozwój każdej osoby w rodzinie, wprowadzać w świat wartości materialnych i duchowych, wyznaczać obowiązki i uczyć ich spełniania, przestrzegać przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami, stwarzać warunki do usamodzielnienia się w życiu. Ważne jest zaspokajanie potrzeb materialnych dzieci i rodziny, ale zabieganie o coraz lepsze warunki życia nie może prowadzić do nieobecności ojca w domu, niewypełniania ojcowskiego powołania. Trudno być dobrym człowiekiem, bardzo trudno być dobrym mężem, najtrudniej być dobrym ojcem' (Norm Wakefield). Dobry tato to przecież nie tylko taki, który po prostu jest. Jednak wielu dzisiejszym mężczyznom trudno jest odnaleźć się w tej roli. I nawet, jeśli mężczyzna chce spełnić się jako dobry ojciec, to nierzadko nie wie, jak to zrobić. Tymczasem mężczyzna swoją stanowczością, konsekwencją i siłą ma pomóc matce w trudzie wychowywania dzieci, aby weszły w dorosłe życie z bagażem dobrych przeżyć i wspomnień. Jeśli nie może to być ojciec, niech będzie dziadek, wujek, ktoś z rodziny. Dziecko wychowane jedynie w kobiecym świecie nie pozna wszystkich aspektów człowieczeństwa. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.