05/2010 Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

okladka_05-2010Relacje międzyludzkie powinny zapewniać poczucie wzajemnego zrozumienia, przekazanie (lub odebranie) spostrzeżeń, opinii, poglądów, uczuć, potrzeb drugiej osoby. Komunikowanie ma wzajemnie ubogacać, pobudzać do umysłowego i duchowego rozwoju. Stąd konieczność unikania wieloznaczności słów i gestów, manipulacji słowem, braku odpowiedzialności za słowa. Dobrą komunikację zapewniają nie tylko odpowiednio dobrane słowa i gesty, ale także umiejętność słuchania, wczuwania się w sytuację naszego rozmówcy. Często dzieci nie potrafią lub nie chcą rozmawiać z dorosłymi na dany temat. W kontaktach z nimi musimy wytworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, przyjaznego klimatu wychowawczego. Poświęcajmy dzieciom więcej uwagi, słuchajmy ich uważnie, mówmy do nich językiem konkretnym, dostosowując treści do dziecięcej wyobraźni i możliwości percepcyjnych. Czytaj dalej

04/2010 Dziec­ko wo­bec war­to­ści

okladka_04-2010Człowiek żyje wśród wartości. Wartości absorbują nasze myśli, kształtują nasze postawy, nadają kierunek naszym dążeniom i czynom. Kształtują relacje międzyludzkie, pozwalają oceniać postawy i uczynki innych. Wartości bliskie i znaczące potwierdzamy swoim życiem, promujemy je w swoim środowisku. Chcę mówić prawdę i słyszeć prawdę, postępować sprawiedliwie i sprawiedliwości doświadczać, chcę być życzliwym, szanować godność drugiego itp. Możemy dzieciom wiele mówić o wartościach, ale żyć nimi nauczymy tylko dając przykład, przez życie zgodne z głoszonymi wartościami. Dziecko wchodzi w świat wartości poprzez obserwację, naśladowanie, akceptację. Nie słowa, wydawane polecenia, ale postępowanie osób znaczących dla dziecka jest drogą do świata wartości. Dziecko przyjmując wartości buduje siebie, kontroluje swoje postępowanie, wie, skąd wynikają pewne ograniczenia. Nie wystarczy powiedzieć dziecku „źle zrobiłeś”. Ono musi wiedzieć, dlaczego jego zachowanie było naganne i jak w tym przypadku należało postąpić. Dziecko trzeba uczyć oceniania własnego postępowania, umiejętności, wartościowania. Czytaj dalej

03/2010 Być mat­ką, Być oj­cem

okladka_03-2010Macierzyństwo i ojcostwo to dar i odpowiedzialne zadanie. Miłość małżeńska sprawia, że rodzicielstwo staje się odpowiedzialne i piękne. Dziecko ma prawo do wzrastania w pełnej rodzinie, w domu bezpiecznym, w atmosferze zrozumienia i miłości. Ojciec i matka są niezbędni w wychowywaniu dzieci, muszą znaleźć czas dla dzieci, mieć z nimi dobry kontakt emocjonalny, codziennie interesować się ich sprawami. Stwierdzenia wartościujące rodziców „to jest dobre, a to złe”, „to mi się podoba” są przyjmowane przez dziecko bezwarunkowo i kształtują wrażliwość moralną, estetyczną. Przykład rodziców, ich postawy moralne, społeczne, kulturalne, religijne, kształtuje osobowość dziecka. 13% rodzin w Polsce to matki samotnie wychowujące dzieci, zwiększa się liczba „nieobecnych ojców” w rodzinie. „Nieobecni ojcowie” nie wiedzą, jak ma być realizowane ich ojcostwo, wycofują się z życia rodzinnego, z wychowywania dzieci. Zapomnieli o tym, że sukces zawodowy, pieniądze, sport, rozrywka ma służyć rodzinie, a nie odbywać się kosztem rodziny. Czytaj dalej

02/2010 Wo­lon­ta­riat w szko­le

okladka_02-2010Zwiększa się liczba wolontariuszy, osób, które bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmują działania na rzecz innych. Wcentrum zainteresowania wolontariatu jest człowiek potrzebujący pomocy. Ta pomoc dotyczy pojedynczych osób, grupy osób, instytucji publicznych i społecznych, organizacji, stowarzyszeń. Działania wolontariuszy obejmują osoby niepełnosprawne, samotne, chore, przebywające w hospicjach, rodziny biedne, wielodzietne, instytucje i organizacje statutowo zajmujące się pomaganiem innym. Ludzie potrzebujący pomocy byli, są i będą wokół nas. Wolontariat to zapotrzebowanie na czynną miłość do osoby w zwykłej codzienności, na obecność, zainteresowanie, udzielanie konkretnej pomocy. Jest to dzielenie się sobą z innymi, swoim czasem, zdolnościami, umiejętnościami, wykonywanie pracy na rzecz drugich. Zadaniem wolontariatu jest docieranie do ludzi potrzebujących, rozpoznawanie ich potrzeb, szukanie sposobów organizacyjnych, prawnych i finansowych ich rozwiązania. Motywacją tej działalności jest chęć czynienia dobra, pomagania innym, zdobywania nowych doświadczeń. Czytaj dalej

01/2010 Spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi

okladka_01-2010Dom rodzinny ma niezbywalne prawo do opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Miłość małżeńska, miłość rodzicielska jest warunkiem koniecznym wypełniania powinności domu rodzinnego. Wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży potrzebuje współdziałania rodziców z nauczycielami i innymi środowiskami wychowawczymi. Martwe zapisy w prawie oświatowym, dotyczące społecznych organów w systemie oświaty, nie wystarczą, potrzebna jest większa aktywność rodziców w uspołecznianiu edukacji. Potrzebne jest zaufanie, że przekazywane informacje o dziecku – dom/szkoła, szkoła/dom – służą dobru dziecka. Rodzice i nauczyciele muszą pomagać sobie w poznawaniu dziecka, w ustalaniu indywidualnej drogi jego rozwoju. Efekty pracy pedagogicznej zależą od znajomości potrzeb, zdolności i zainteresowań ucznia, od zapewnienia klimatu bliskości, szacunku, miłości oraz poszanowania godności każdego człowieka. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.