12/2010 Z ja­seł­ka­mi w tle

okladka_12-2010Święta Bożego Narodzenia są duchowym pielgrzymowaniem do tej szczególnej Nocy Betlejemskiej, do żłóbka Narodzonego Zbawcy, do czasu i miejsca, gdzie dzieje człowieka nabierają sensu. To szczególne wydarzenie zawsze było obecne w świadomości ludzkiej, w przeżyciach duchowo−religijnych, w twórczości, w zwyczajach, obyczajach, tradycji. Do historii narodzenia Jezusa nawiązuje wiele dzieł kultury i sztuki – kolędy, pastorałki, inne utwory muzyczne, dzieła malarskie, rzeźby, utwory poetycko−literackie, filmy, przedstawienia teatralne itd. Świąteczna symbolika zawiera bardzo bogate treści. W wieczór wigilijny po wspólnej modlitwie składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, spożywamy wieczerzę, na którą składają się specjalne dania. To czas radosny, rodzinny, czas zadumy, rozmów, kolędowania, otrzymywania prezentów. W ten wieczór każdy pragnie być wśród najbliższych... Czytaj dalej

11/2010 Pa­trio­tyzm dzi­siaj

okladka_11-2010Wychowanie patriotyczne jest zadaniem, które stoi przed całym narodem. Patriotyzmu nie można bowiem uchwalić czy narzucić siłą, można jedynie do niego stopniowo dojrzewać, dorastać, wychowywać. To dom rodzinny uczy miłości do Ojczyzny, przekazuje zwyczaje, obyczaje, tradycję, wprowadza w dziedzictwo historyczne, w świat narodowej kultury. Rodzina winna dawać zakorzenienie w tym, co bliskie, co polskie, ukazywać bohaterów, niekwestionowane autorytety, ideały, wprowadzać w system wartości. Szkoła ma wyposażać ucznia w rzetelną wiedzę historyczną, wprowadzać w kulturę narodową, uczyć – jak żyć w wolnym społeczeństwie. Czytaj dalej

10/2010 Szkol­ne re­la­cje

okladka_10-2010Szkolne relacje dotyczą trzech podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców. Im lepsze stosunki panują wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, tym wyższa jakość relacji szkolnych. Ważne jest, by te relacje opierały się na wzajemnym szacunku, prawdzie, odpowiedzialności, na budowaniu pełnego człowieczeństwa. By służyły zachowaniu spójności formacyjnej domu i szkoły. Nauczyciel−wychowawca powinien rozumieć uczniów, mieć dla nich czas i być blisko nich, w razie potrzeby wspierać, pomagać w rozwijaniu ich zainteresowań, talentów, inspirować, prowadzić dialog, wychowywać do wolności odpowiedzialnej. Do tego potrzebne są przejrzyste reguły postępowania, umiejętność odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, jednoznaczny system wartości. Są uczniowie, którzy znają swoje prawa, ale niekoniecznie chcą znać swoje obowiązki, którzy nie liczą się z nikim i niczym. Są też tacy, którzy przyjmują postawę wyczekiwania, boją się przyjmowania na siebie odpowiedzialności, nie są życiowo kreatywni, nie dokonali wyboru systemu wartości. Tym uczniom trzeba wskazywać drogę, wyzwalać w nich wiarę w siebie, tworzyć serdeczną i przyjacielską atmosferę, być wobec nich cierpliwym, ale także stanowczym i konsekwentnym. Czytaj dalej

09/2010 Mo­ty­wa­cja uczniów do na­uki

okladka_09-2010Dziecko rozpoczynające naukę szkolną ma wewnętrzną motywację do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Najchętniej uczy się tego, co jest interesujące, co mu jest potrzebne „tu i teraz”. Większość wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole będzie jednak przydatna dopiero w życiu dorosłym. Uczniowie różnią się zdolnościami i zainteresowaniami. Dlatego nauczanie szkolne trzeba dostosowywać do indywidualnych możliwości intelektualnych uczniów. Trzeba odchodzić od nauczycielskiego monologu, nauczania werbalnego a przeprowadzać więcej doświadczeń, prezentacji multimedialnych, uczyć technik uczenia się, więcej troszczyć się o rozwój pomysłowości i wykorzystywać zdolności twórcze uczniów. Czytaj dalej

07-08/2010 Spraw­ność fi­zycz­na i psy­chicz­na

okladka_07-08-2010Wakacje to czas wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych, intelektualnych i duchowych. Możemy wówczas zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, przebywać bliżej środowiska przyrodniczego, zatroszczyć się o swoje zdrowie. Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna dla dzieci i młodzieży. W ich rozwoju są okresy, w których ćwiczenia fizyczne wykonują z łatwością i sprawia im to dużą przyjemność. Takim „złotym wiekiem” sprawności fizycznej są lata 5−7 oraz 10−12 życia dziecka. Zapewnijmy im wówczas pełnię ruchu, pływanie, jazdę na rowerze, uczestnictwo w grach zespołowych itd. Siedzenie przy komputerze czy oglądanie telewizji warto zamienić na wspólny, rodzinny wyjazd, spacer, gry i zabawy sportowe. Warto też zwolnić tempo życia, aby usłyszeć ciszę, dostrzec piękno otaczającej nas przyrody, mieć czas na refleksję. Czytaj dalej

06/2010 Ma­te­ma­ty­ce – TAK

okladka_06-2010Przez 25 lat matura z matematyki nie była obowiązkowa, jako przedmiot szkolny traciła na znaczeniu. Ograniczano programy kształcenia matematycznego, zmniejszano liczbę godzin matematyki. Przedmiot uważano za trudny, a dla humanistów wręcz niedostępny. W bieżącym roku szkolnym każdy maturzysta przystąpił do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Aby uzyskać wynik pozytywny, musi zdobyć co najmniej 30% punktów. Około 60% maturzystów popiera obowiązkowy egzamin z matematyki. Wszyscy zdający maturę dostrzegają walory kształcące tego przedmiotu. Wprowadzenie matematyki do kanonu obowiązkowych przedmiotów maturalnych przyczyni się do podniesienia skuteczności dydaktycznej edukacji matematycznej, do odzyskania przez nią właściwej rangi wśród przedmiotów szkolnych. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.