05/2009 Wy­cho­wa­nie es­te­tycz­ne

okladka_05-2009Wychowanie człowieka jest mocno zakotwiczone w tradycji, w kulturze, w hierarchii wartości. W działaniach opiekuńczo−wychowawczych dostrzegamy troskę o sprawy materialne, o rozwój potrzeb konsumpcyjnych, natomiast często zaniedbywane są potrzeby duchowe i kulturalne. Istnieje potrzeba ukierunkowania pracy szkół na kształtowanie i rozwój zdolności i zainteresowań artystycznych i kulturalnych uczniów. Doskonalenie młodego pokolenia poprzez kulturę i sztukę ułatwi pokonanie trudności wychowawczych, różnego rodzaju zagrożeń, i pomoże wejść w świat wyższych wartości. Edukację kulturalną należy prowadzić od najwcześniejszych lat życia dziecka. Trzeba umożliwiać mu kontakt z dziełami sztuki, stworzyć dogodne warunki do samodzielnej twórczości, rozwijać wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, wychowywać do wartości. Czytaj dalej

04/2009 Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne, ale ja­kie?

okladka_04-2009Przygotowanie młodego człowieka do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich jest ważnym zadaniem. Główny jego ciężar spoczywa na rodzicach, ale szkoła może ich wspierać poprzez pracę wychowawczą i dydaktyczną. Rodzina, ojcostwo, macierzyństwo, wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, miłość i odpowiedzialność w sferze płciowości oraz troska i szacunek dla każdego człowieka – to wartości, które winny być urzeczywistnione w programach szkolnych. Wychowanie do tych wartości zakładają przyjęte przez MEN podstawy programowe (również te z 23 grudnia 2008 roku) w ramach realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”. Czytaj dalej

03/2009 O god­ność dziec­ka

okladka_03-2009Małżeństwo, rodzina, ochrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci to wartości najistotniejsze dla przyszłości świata. Chrońmy małżeństwo, wierność małżeńską, która jest fundamentem rodziny. Młodym trzeba pomagać w odkrywaniu piękna i wielkości powołania do małżeństwa, do miłości i służby życiu, do życia z innymi. Dziecko winno się rodzić w małżeństwie, w klimacie miłości, w jedności duchowej, psychicznej i fizycznej. Tylko w dobrej rodzinie, w naturalnej wspólnocie miłości i życia dziecko może mieć optymalne warunki prawidłowego rozwoju. Wspomaganie rozwoju każdego dziecka, w każdym miejscu i czasie zależy od bezwarunkowej i bezinteresownej dojrzałej miłości rodzicielskiej. A od przebiegu dzieciństwa i okresu młodości, od tego, w jakim wzrastało klimacie, jakie otrzymało wykształcenie i wychowanie, zależy jego los w dorosłości. Czytaj dalej

02/2009 Re­for­mo­wa­nie oświa­ty

okladka_02-2009W okresie ostatnich dwudziestu lat w polskim systemie oświaty wprowadzono wiele istotnych zmian organizacyjnych i programowych. Modyfikowanie oświaty, reformowanie systemu prowadzone jest permanentnie. Ocena skutków wprowadzanych zmian jest utrudniona, bowiem pierwotne założenia reformatorskie często ulegają istotnym modyfikacjom i brakuje badań porównawczych: założenia – realizacja – efekty. Środowiska oświatowe zdążyły się przyzwyczaić do tych ustawicznych zmian w oświacie oraz do tego, że przyjęte założenia reformatorskie nie są konsekwentnie realizowane. To przede wszystkim nauczyciele powinni być przygotowani do wprowadzenia zmian i powinni być zainteresowani udoskonalaniem systemu oświaty. Niestety, tak nie jest. Czytaj dalej

01/2009 Re­li­gia w szko­le

okladka_01-2009Droga do wartości duchowo−religijnych, do wiary prowadzi przede wszystkim przez osobisty kontakt z ludźmi wierzącymi, z osobami, które głoszone zasady potwierdzają swoim życiem. To wśród najbliższych sobie osób dziecko uczy się wierności Bogu i służby bliźniemu. To dom rodzinny, Kościół i szkoła wprowadzają młodego człowieka w świat wartości duchowych. Lekcje religii, spotkania na katechezie służą poznawaniu prawd wiary, doskonaleniu wrażliwości sumienia, współtworzeniu wraz z uczniem jego postawy etycznej, poszukiwaniu sensu życia. Jest to czas przybliżania uczniom Objawienia Bożego, praca nad łączeniem wiary z codzienną egzystencją człowieka, podejmowaniem świadomej odpowiedzialności za własne życie. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.