12/2009 Dom ro­dzin­ny

okladka_12-2009Dom rodzinny ma wielki wpływ na nasze życie. Tu rozpoczyna się pielgrzymka życia, dzielenie się miłością, dzielenie się sobą. Dom zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stwarza warunki do zachowań prospołecznych, uczy żyć z innymi i dla innych, uczy szacunku dla drugiego człowieka. Rodzina trwała i szczęśliwa tworzy ciepłą atmosferę domu. W takiej rodzinie jest serdeczny i racjonalny stosunek rodziców do dziecka, panuje atmosfera zaufania i otwartości, jest czas dla dziecka, na zainteresowanie się jego sprawami. Rodzice są cierpliwi, wykazują zrozumienie problemów dziecka, uczą je samodzielności, odpowiedzialności, wiary we własne siły, troszczą się o wychowanie i wykształcenie. Atmosferę domu rodzinnego przenosimy w życiu dorosłym na swoją rodzinę, budując poczucie własnej tożsamości i przestrzeni życiowej. W domu rodzinnym zaspokajamy potrzebę bycia z innymi, kształtujemy swoją osobowość, system wartości, rozpoczynamy wychowanie religijne. Nikt i nic nie zastąpi domu rodzinnego, tu wszystko się zaczyna. Czytaj dalej

11/2009 Tech­ni­ki na­ucza­nia

okladka_11-2009Za kształtowanie właściwej postawy dziecka do obowiązków szkolnych i do ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój odpowiada dom rodzinny oraz szkoła. Jak wspomagać wszechstronny rozwój młodego człowieka? Jak zapewnić stały postęp w zdobywaniu przez każdego ucznia wiadomości i umiejętności, zapisanych w podstawie kształcenia ogólnego? Jak skutecznie mobilizować dziecko do uczenia się i jaki przyjąć sposób uczenia, aby nauka szkolna była fascynująca, ciekawa i dostosowana do konkretnego ucznia? Nauczanie werbalne, encyklopedyczne ma złą opinię, a nauczanie eksperymentalno−problemowe wymaga odpowiednich warunków i jest czasochłonne. Język obrazu mocniej przemawia do młodego człowieka, dlatego w dydaktyce wykorzystuje się metodę obserwacji i doświadczeń, korzysta się z pomocy dydaktycznych i urządzeń technicznych, w których dominującym przekazem jest obraz – projektor multimedialny, tablica interaktywna, platforma edukacyjna, film itd. Czytaj dalej

10/2009 Kształ­ce­nie usta­wicz­ne

okladka_10-2009W październiku obchodzimy święto pracowników oświaty, najliczniejszej grupy zawodowej w kraju. Jest to grupa zawodowa, która musi posiadać bardzo dobre przygotowanie zawodowe oraz ustawicznie się doskonalić i dokształcać. Nauczyciele, którzy sami muszą się dużo uczyć, mają także obowiązek kształtować u młodych ludzi nawyk uczenia się przez całe życie. Ich zadaniem jest budzenie zaciekawienia uczniów otaczającym światem, zachęcanie i pomaganie w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, nauczanie samodzielnego korzystania z ogromnych zasobów informacyjnych. Kształcenie ustawiczne jako proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia jest podstawą lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Czytaj dalej

09/2009 Edu­ka­cja me­dial­na

okladka_09-2009Środki społeczne są własnością publiczną, dobrem wspólnym, z którego wszyscy korzystamy i o które winniśmy się troszczyć. Za treści i programy w mediach bezpośrednio odpowiadają autorzy, wydawcy, redakcje, a pośrednio właściciele mediów. Od ich odpowiedzialności zależy, czy przekazywane informacje są prawdziwe, czy audycje służą dobru, poszanowaniu praw człowieka i jego godności. Praca wychowawcza w odbiorze mediów winna być prowadzona w domu rodzinnym i w szkole. Korzystajmy z mediów w sposób selektywny, chroniąc dzieci przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. Czytaj dalej

07-08/2009 Pa­tron szko­ły

okladka_07-08-2009Większość szkół posiada własny znak rozpoznawczy. Najczęściej jest nim patron szkoły, wybitny absolwent, osobowość dyrektora placówki, znakomici nauczyciele. Patronami szkół są święci i błogosławieni, bohaterowie narodowi, wybitni uczeni, twórcy kultury i sztuki, osoby zasłużone w dziedzinie oświaty i działalności społecznej. Dają oni placówce indywidualną tożsamość, ukierunkowują pracę wychowawczą i zobowiązują do przyjęcia określonej postawy życiowej. Wybór patrona nie może być przypadkowy, niezbędne są konsultacje i opinie wszystkich grup społeczności szkolnej w tej kwestii. Powinien on być związany z daną placówką, z historią danej miejscowości, czy regionu. Czytaj dalej

06/2009 Bez­piecz­ne do­ra­sta­nie

okladka_06-2009Bezpieczeństwo, spokój, zdrowie, zaspokojenie podstawowych potrzeb – to niezbędne warunki prawidłowego rozwoju dziecka. Bezpiecznemu samopoczuciu sprzyjają znane otoczenie (rzeczy i osoby), uporządkowany rytm życia, wymagania nieprzekraczające możliwości dziecka. Najbezpieczniej dzieci czują się w domu, w szkole, wśród przyjaciół. W rodzinie mogą porozmawiać o radościach i o trudnych sprawach, niepokojach i lękach. Przyjaciołom mogą opowiedzieć o swoich sukcesach i problemach. Wrażliwa psychika dziecka jest często raniona nieodpowiednimi rozmowami, przejawami agresji, przemocy i gwałtu. Narażone na przemoc i oglądające sceny niszczenia ludzkiej godności, niekochane, mające zaniżone poczucie własnej wartości, dzieci bardzo cierpią. Stają się zalęknione, bezradne, podatne na zły wpływ innych, bądź same stają się aroganckie, agresywne, znęcające się nad innymi. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.