12/2008 Uwa­ga! Me­dia

okladka_12-2008Współczesny człowiek żyje w ciągłym pośpiechu, nie ma czasu na refleksję nad tym, co się wokół niego dzieje. Coraz trudniej jest mu zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, coraz częściej obawia się o swoją przyszłość. Bazuje na medialnym doświadczeniu świata, na ogromnej ilości wiadomości, na chaosie informacyjnym, który przyczynia się do jego zagubienia w świecie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że media są źródłem wiedzy o świecie, dostarczają rozrywki, są opiniotwórcze, mają wpływ na postawy, zachowania, i na system wartości. Są uniwersalnym narzędziem komunikacji. Ale jednak czasami mijają się z prawdą i narzucają fałszywy obraz rzeczywistości. W ramach edukacji medialnej trzeba przygotowywać dzieci i młodzież do rozumienia języka mediów, uczyć nie tylko techniki korzystania z medialnych możliwości informacyjnych, ale także dokonywania odpowiednich wyborów tego, co się ogląda, słucha, czyta. Czytaj dalej

11/2008 Pa­trio­tyzm w szko­le

okladka_11-200890. rocznica odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do wolności, naszą miłością do ojczyzny, przywiązaniem i solidarnością z narodem, z jego kulturą, tradycją i wiarą. Starsze pokolenie ma inny obraz walk o wolność narodową, może także porównywać teraźniejszość z okresem marzeń o wolności. Młodzież nie musiała walczyć o wolność ojczyzny, o wolność wyboru – traktuje to jako naturalny stan. Niepodległość i wolność to dary, z których należy dobrze korzystać i o które trzeba się troszczyć. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu miłości polskiej historii i tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości, poszanowania symboli narodowych, kształtowania poczucia solidarności z rodakami i pamięci o tych, którzy kiedyś żyli na tej ziemi. To także potrzeba poszanowania własnej wolności, wolności od poglądów, postaw i działań, które nas niszczą. Solidna nauka, uczciwa praca, angażowanie się w życie społeczne – to także wyraz postawy patriotyzmu. Czytaj dalej

10/2008 Kla­sy in­te­gra­cyj­ne

okladka_10-2008Żyje wśród nas spora grupa osób niepełnosprawnych. Ich problemy związane ze zdrowiem, edukacją, pracą zawodową wymagają ustawicznego badania i podejmowania programów i działań ułatwiających im codzienne życie. W ostatnich latach wiele się zmieniło, stopniowo likwidowane są bariery mentalne, społeczne, architektoniczne. Wprowadzana jest w życie idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne potrzebują szczególnej troski o ich rozwój, zrozumienia, serdeczności. Potrzebują kochających ich ludzi, wspaniałych lekarzy, nauczycieli, dobrych koleżanek i kolegów. Rodzice, lekarze i nauczyciele wspólnie muszą sobie radzić z problemami niepełnosprawności dziecka. W organizacji i metodyce kształcenia dzieci niepełnosprawnych zachodzą zmiany. System edukacji odchodzi od izolacji dzieci niepełnosprawnych i zmierza do pełnej integracji ze środowiskiem rówieśniczym, szkolnym. Są tworzone warunki bazowe i kadrowe, aby dziecko niepełnosprawne mogło być włączone do klasy szkolnej w środowisku zamieszkania. Nauczyciele szkół specjalnych winni wspomagać kształcenie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, czy też uczących się w klasach ogólnodostępnych. Czytaj dalej

09/2008 Zdro­wie ucznia

okladka_09-2008Po wakacyjnym wypoczynku uczniowie oraz nauczyciele podejmują trud uczenia się – nauczania, samowychowania – wychowywania. Jest to ważny trud, bo od poziomu edukacji, od efektywności jej funkcjonowania na każdym poziomie zależą losy młodego pokolenia. Na początku roku szkolnego nasuwa się pytanie: Czy każde dziecko ma dostęp do przedszkola, czy każdy uczeń ma dostęp do znakomitej szkoły w każdej miejscowości i na każdym poziomie nauczania? Poziom kształcenia zależy od zachowania właściwych proporcji między wychowaniem fizycznym, wychowaniem umysłowym oraz formowaniem osobowości. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat kultury zdrowotnej oraz nauczenie ich zdrowego stylu życia i stałej troski o kondycję fizyczną. Troska o zdrowie, o życie winna znaleźć właściwe miejsce w hierarchii wartości. W ostatnich latach zwiększa się liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, rośnie niechęć młodzieży do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Dodatkowe lekcje wychowania fizycznego nic w tym zakresie nie zmieniły. Czytaj dalej

07-08/2008 Wy­cho­wa­nie – kon­spek­ty i sce­na­riu­sze

okladka_07-08-2008Za nami kolejny rok szkolny, wypełniony spotkaniami z dziećmi i młodzieżą, nauczaniem oraz sprawdzaniem wiedzy i umiejętności – czas dawania przykładu własnego życia i wprowadzania uczniów w świat wartości, nauki, kultury, sztuki. W minionym roku szkolnym wiele czasu przeznaczono na analizę wyników międzynarodowych badań PISA oraz egzaminów zewnętrznych. Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności jest tematem społecznie ważnym. Wiele uwagi poświęcono planowanej reformie strukturalnej i programowej systemu oświaty. We wszystkich województwach odbyły się debaty dotyczące planowanych zmian w systemie edukacji w okresie 2009−2015. Nauczyciele−wychowawcy przyzwyczaili się już do ciągłych zmian w oświacie, zapowiadana kolejna reforma nie wywołuje wielkiego zainteresowania wśród pedagogów. Wśród rodziców zamiar wprowadzenia sześciolatków do szkół – kadrowo i organizacyjnie do tego nieprzygotowanych – także nie budzi wielkiego zachwytu. Czytaj dalej

06/2008 Ko­chać dziec­ko

okladka_06-2008Dzieci są największym skarbem rodziców, są przyszłością wspólnoty, narodu. Wymagają troskliwej opieki, wychowania, kształcenia, stopniowego wprowadzania w świat wartości, nauki, kultury, sztuki. Każde dziecko ma własny rytm rozwoju, swoje tempo poznawania otaczającej go rzeczywistości. Zaciekawione światem bada, przeprowadza eksperymenty, stawia wiele pytań i oczekuje na nie odpowiedzi. Ważne jest, by dziecko mogło otrzymać pomoc, stosowne wyjaśnienia, by stawało się twórcze, otwarte, samodzielne, nawiązywało właściwe relacje z innymi, wykonywało daną czynność tak długo i z taką intensywnością, jaka mu w danym momencie sprawia przyjemność. Dziecko trzeba kochać, mieć do niego zaufanie, wierzyć w jego zdolności i siły, stawiać jasne wymagania, przydzielać obowiązki domowe na miarę jego możliwości. Trzeba być wrażliwym na los współczesnego dziecka, aby traktować je z należytym szacunkiem i troską, ale nie ma potrzeby spełniania wszystkich jego zachcianek. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.