12/2007 Chrze­ści­jań­skie ko­rze­nie Eu­ro­py

okladka_12-2007W dawnej Europie, zróżnicowanej narodowościowo i wierzeniowo, przyjęcie przez daną narodowość chrześcijaństwa było początkiem nowej cywilizacji i jej państwowości. Chrześcijaństwo przedstawiało świat uporządkowany, rządzony racjonalnymi prawami, które człowiek miał poznawać. W tej wizji rzeczywistości człowiek miał określone miejsce i jasny cel – zbawienie. Europa dzięki ewangelizacji oraz działalności Kościoła katolickiego poznała starożytną i średniowieczną mądrość, wprowadzała ład moralny w życie jednostkowe i społeczne, a także poszanowanie godności każdego człowieka. Kościół katolicki przyczynił się do rozwoju duchowości ludów Europy, do powstania pięknego kultu religijnego, do rozwoju śpiewu, muzyki, sztuk pięknych, architektury, literatury, filozofii, szkolnictwa, do postępu gospodarczego. Europa ma korzenie chrześcijańskie, co widać w kulturze poszczególnych narodów. Kultura Zachodu osadzona na wartościach chrześcijańskich jest siłą jednoczącą kraje europejskie. Czytaj dalej

11/2007 Sa­mo­rząd­ność szkol­na

okladka_11-2007Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a wybrana w demokratycznych wyborach Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie dotyczące szkoły i praw uczniów, m.in. prawa do zapoznania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, prawa do jawnej i umotywowanej oceny, prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawa do organizacji życia szkolnego, organizacji działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły. W wielu szkołach samorząd uczniowski aktywnie uczestniczy w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości, bezinteresownej pomocy. Służy rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzenia dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczy demokracji, która zasadza się na przekonaniu o równości i wolności wszystkich obywateli, a jej przywódcy wybierani w wolnych wyborach mają obowiązek rozwiązywać problemy i zaspokajać aspiracje wyborców. Liderzy samorządu uczniowskiego są wzorami godnymi naśladowania, mają ukształtowany system wartości, chwalą się wieloma osiągnięciami. Czytaj dalej

10/2007 Mło­dy na­uczy­ciel

okladka_10-2007Następuje pokoleniowa wymiana kadry pedagogicznej. Coraz więcej absolwentów kierunków nauczycielskich znajduje zatrudnienie w szkołach. W naszej oświacie istnieje zapotrzebowanie na nauczycieli−wychowawców z powołania, kochających uczniów, prawdę, ustawicznie doskonalących swoje umiejętności. Kto i jak będzie pracował w naszych szkołach zależy od systemu rekrutacji do zawodu, od organizacji studiów nauczycielskich, od startu zawodowego młodego nauczyciela. Młodzi ludzie rozpoczynający studia nauczycielskie marzą o pracy z dziećmi i młodzieżą, zamierzają dobrze się przygotować do pracy pedagogicznej. Oni wiedzą, że jest to praca trudna, odpowiedzialna, słabo opłacana. Jednak chcą uczyć, pragną wspomagać rozwój młodego człowieka. Uważam, że obecnie nie ma negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie dobrze przygotowują do nauczania danego przedmiotu, ale raczej słabo do wychowywania młodego pokolenia, do odnalezienia się w aktualnej rzeczywistości szkolnej. Dlatego absolwentowi wyższej uczelni podejmującemu pracę w szkole potrzebna jest pomoc. Czytaj dalej

09/2007 Na­sza kla­sa

okladka_09-2007Za nami wakacje, wracamy do szkół, by znowu być razem, spotykać się z uczniami, prowadzić z nimi dialog, znowu rozpocząć pracę od początku. Początek roku szkolnego dla wielu młodych ludzi to okres trudny – często nowa szkoła, nowa klasa, nowi nauczyciele. Dlatego ważne jest, aby każdy uczeń odnalazł swoje miejsce we wspólnocie szkolnej, był akceptowany przez zespół klasowy, miał wsparcie ze strony rówieśników i nauczycieli, aby troszczył się o swoją klasę, swoją szkołę, aby chętnie podejmował pracę nad własnym rozwojem. Wspólna nauka, samorządność uczniowska, wspólne spędzanie czasu wolnego, wspólna zabawa powinny pomóc młodym ludziom odnaleźć się między sobą. Zintegrowany zespół klasowy ma być grupą rówieśniczą pozytywnego oddziaływania na każdego ucznia. Pierwsze dni i tygodnie nowego roku szkolnego to czas integrowania zespołów klasowych, uczenie się „bycia razem”, okres o szczególnym wymiarze wychowawczym. Budowanie właściwych relacji osobowych, wzajemnego zaufania, zapoznawanie uczniów z organizacją życia w klasie, w szkole, zawieranie kontraktów, ustalanie regulaminów, ustalanie programów i planów działania. Czytaj dalej

07-08/2007 Sek­su­al­ność w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia

okladka_07-08-2007Wszechstronne wychowanie człowieka obejmuje też sferę seksualną. Wychowanie i samowychowanie seksualne powinno obejmować sferę emocjonalną i duchową, będąc wychowaniem do miłości, nie może ograniczać się do przekazu wiadomości o funkcjonowaniu fizycznej sfery ludzkiej seksualności. Czas obecny sprzyja zmienności norm, postaw, zmienności i dewaluacji wartości. Martwi tendencyjne umniejszanie wartości małżeństwa i rodziny, duża liczba rozwodów i niski współczynnik dzietności. Wiemy, jak ważne dla dzieci i młodzieży jest szczęśliwe życie w rodzinie. Szczęśliwy dom zapewnia prawidłowy rozwój dziecka i powodzenie w życiu. Wychowanie młodego pokolenia do miłości, małżeństwa, wypełniania ról rodzicielskich powinno być priorytetowym zadaniem wszystkich środowisk wychowawczych. Czytaj dalej

06/2007 Na­uczy­ciel­skie dro­gi

okladka_06-2007Życie ludzkie jest poznawaniem samego siebie, drugiego człowieka, otaczającego nas świata, jest pielgrzymowaniem ku Prawdzie, Dobru, Miłości. Poszukiwanie religijno−duchowych wartości na szlakach pielgrzymkowych przeżywa prawdziwy renesans. Szczególnie młode pokolenie chętnie uczestniczy w pielgrzymkach. Pielgrzymują też nauczyciele−wychowawcy, na szlakach starych i nowych. W tym roku obchodzimy dwa jubileusze nauczycielskiego pielgrzymowania: 70. Jubileuszowa Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę (sobota 30 czerwca – niedziela 1 lipca 2007 r.) pod hasłem: Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli, oraz 15. Piesza Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli z Zielonej Góry na Jasną Górę (31 lipca – 13 sierpnia 2007 r.) „Warsztaty w Drodze”. Pielgrzymowanie służy pogłębianiu formacji wewnętrznej, odkrywaniu wartości nauczycielskiego powołania, składaniu podziękowań i wyrażaniu wdzięczności Bogu za kolejny rok nauczycielskiej pracy, poszerzaniu wiadomości i doskonaleniu umiejętności pedagogicznych oraz rozważaniu charyzmatu pedagogicznego wielkich pedagogów. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.