Wzra­sta­nie w war­to­ściach na­ro­do­wych i chrze­ści­jań­skich

Ciąg dal­szy pro­gra­mu lek­cji wy­cho­waw­czych o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz­nej w szko­le po­nad­gim­na­zjal­nej lub III kla­sy gim­na­zjum opu­bli­ko­wa­ne­go w „Wy­cho­waw­cy”
nr 6/2017, s. 30-35.

I miej­sce w kon­kur­sie „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je”

 

WZRA­STA­NIE W WAR­TO­ŚCIACH NA­RO­DO­WYCH I CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKICH”

 

Kla­sa II

Ta­de­usz Ko­ściusz­ko – bo­ha­ter na­ro­do­wy i wzór oby­wa­te­la (3 sce­na­riu­sze lek­cji)

 

Lek­cja 1

Te­mat: On ma po­mnik ze wszy­stek zie­mi pol­skiej – pa­mięć o Ko­ściusz­ce w pie­śni i ma­lar­stwie

Ce­le ogól­ne:

– Przy­bli­że­nie pio­se­nek i dzieł ma­lar­skich, po­świę­co­nych po­sta­ci Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Uka­za­nie pa­trio­ty­zmu ja­ko za­sad­ni­cze­go te­ma­tu pio­sen­ki i dzieł ma­lar­skich od­da­ją­cych hołd Na­czel­ni­ko­wi.

– Wska­za­nie po­nad­cza­so­wych tre­ści dzieł kul­tu­ry.

– Utrwa­le­nie pa­mię­ci o Pa­tro­nie Szko­ły po­przez po­pu­la­ry­za­cję pa­mią­tek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych, któ­rych był uczest­ni­kiem.

Uczeń po­tra­fi:

– Ana­li­zo­wać tek­sty śpie­wa­ne w od­nie­sie­niu do in­nych dzieł kul­tu­ry.

– Wy­mie­nić i in­ter­pre­to­wać utwo­ry, któ­re po­wsta­ły pod wpły­wem wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych.

– Wska­zać mo­ty­wy i sym­bo­le, wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez po­etów dla od­da­nia ten­den­cji na­ro­do­wo­wy­zwo­leń­czych.

Uczeń:

– Zna pio­sen­ki de­dy­ko­wa­ne daw­niej i współ­cze­śnie Ta­de­uszo­wi Ko­ściusz­ce i żoł­nie­rzom ko­ściusz­kow­skim.

– Ro­zu­mie sens dzieł mu­zycz­nych i ma­lar­skich oraz ich uni­wer­sal­ne prze­sła­nie.

– Do­ce­nia war­tość utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

– Do­strze­ga zwią­zek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych z ten­den­cja­mi w pol­skiej sztu­ce.

– Po­tra­fi do­ce­nić wa­lo­ry ar­ty­stycz­ne utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na Pre­zi, puz­zle in­te­rak­tyw­ne, tek­sty pio­se­nek, re­pro­duk­cje dzieł sztu­ki, na­gra­nia pie­śni pa­trio­tycz­nych z YouTu­be, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem… Czytaj dalej

Suk­ces sek­se­du­ka­cji ty­pu A w USA

Ty­py edu­ka­cji sek­su­al­nej: A, B, C

A – wy­cho­wa­nie do czy­sto­ści – abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej (cha­sti­ty edu­ca­tion, abs­ti­nen­ce-on­ly edu­ca­tion)

B – bio­lo­gicz­na edu­ka­cja sek­su­al­na (bio­lo­gi­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca prze­kaz in­for­ma­cji bio­lo­gicz­nych oraz wie­dzy na te­mat an­ty­kon­cep­cji, nie uwzględ­nia za­sad etycz­nych

C – zło­żo­na edu­ka­cja sek­su­al­na za­wie­ra­ją­ca oba po­wyż­sze po­dej­ścia (com­pre­hen­si­ve sex edu­ca­tion)[1].

Czytaj dalej

Sek­se­du­ka­cja w Pol­sce

Pol­ski mo­del „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­no­si po­zy­tyw­ne re­zul­ta­ty!

W me­diach czę­sto po­dej­mo­wa­na jest te­ma­ty­ka edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szko­le. Czę­sto po­ja­wia­ją opi­nie mó­wią­ce o tym, że w pol­skim sys­te­mie oświa­ty nie re­ali­zu­je się edu­ka­cji sek­su­al­nej mło­dzie­ży, co mia­ło­by po­wo­do­wać ne­ga­tyw­ne skut­ki dla mło­dzie­ży i dla ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Tym­cza­sem wpro­wa­dzo­ny do pol­skie­go sys­te­mu oświa­ty w 1998 ro­ku „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, od­po­wia­da edu­ka­cji sek­su­al­nej ty­pu A.

Czytaj dalej

An­ty­kon­cep­cja czy NPR

Sto­so­wa­nie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych za­wsze po­wo­du­je ne­ga­tyw­ne na­stęp­stwa dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go naj­czę­ściej ko­bie­ty-żo­ny, któ­rej or­ga­nizm pod­da­wa­ny jest szko­dli­we­mu dzia­ła­niu róż­nych pre­pa­ra­tów. Ta­kie dzia­ła­nie nie ma nic wspól­ne­go z praw­dzi­wą mi­ło­ścią, na­sta­wio­ną na tro­skę o do­bro współ­mał­żon­ka.

Al­ter­na­ty­wą dla an­ty­kon­cep­cji są Na­tu­ral­ne Me­to­dy Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny. Za ich sto­so­wa­niem prze­ma­wia­ją ar­gu­men­ty, któ­rych do­star­cza wie­dza me­dycz­na, fi­zjo­lo­gicz­na, psy­cho­lo­gicz­na, eko­lo­gicz­na, teo­lo­gicz­na i etycz­na. Me­to­dy NPR są god­ne po­le­ce­nia ze wzglę­du na swo­ją sku­tecz­ność, któ­ra do­rów­nu­je, a na­wet prze­wyż­sza sztucz­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne.

Czytaj dalej

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.