Wzrastanie w wartościach narodowych i chrześcijańskich

Ciąg dal­szy pro­gramu lek­cji wy­cho­waw­czych o te­ma­tyce pa­trio­tycz­nej w szkole po­nad­gim­na­zjal­nej lub III klasy gim­na­zjum opu­bli­ko­wa­nego w „Wychowawcy”
nr 6/2017, s. 30-35. 

I miej­sce w kon­kur­sie „Nie chciej­cie oj­czy­zny, która was nic nie kosz­tuje”

 

„WZRASTANIE W WARTOŚCIACH NARODOWYCH I CHRZEŚCIJAŃSKICH”

 

Klasa II

Tadeusz Kościuszko – bo­ha­ter na­ro­dowy i wzór oby­wa­tela (3 sce­na­riu­sze lek­cji)

 

Lekcja 1

Temat: On ma po­mnik ze wszy­stek ziemi pol­skiej – pa­mięć o Kościuszce w pie­śni i ma­lar­stwie

Cele ogólne:

– Przybliżenie pio­se­nek i dzieł ma­lar­skich, po­świę­co­nych po­staci Tadeusza Kościuszki.

– Ukazanie pa­trio­ty­zmu jako za­sad­ni­czego te­matu pio­senki i dzieł ma­lar­skich od­da­ją­cych hołd Naczelnikowi.

– Wskazanie po­nad­cza­so­wych tre­ści dzieł kul­tury.

– Utrwalenie pa­mięci o Patronie Szkoły po­przez po­pu­la­ry­za­cję pa­mią­tek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych, któ­rych był uczest­ni­kiem.

Uczeń po­trafi:

– Analizować tek­sty śpie­wane w od­nie­sie­niu do in­nych dzieł kul­tury.

– Wymienić i in­ter­pre­to­wać utwory, które po­wstały pod wpły­wem wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych.

– Wskazać mo­tywy i sym­bole, wy­ko­rzy­sty­wane przez po­etów dla od­da­nia ten­den­cji na­ro­do­wo­wy­zwo­leń­czych.

Uczeń:

– Zna pio­senki de­dy­ko­wane daw­niej i współ­cze­śnie Tadeuszowi Kościuszce i żoł­nie­rzom ko­ściusz­kow­skim.

– Rozumie sens dzieł mu­zycz­nych i ma­lar­skich oraz ich uni­wer­salne prze­sła­nie.

– Docenia war­tość utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

– Dostrzega zwią­zek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych z ten­den­cjami w pol­skiej sztuce.

– Potrafi do­ce­nić wa­lory ar­ty­styczne utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

Środki i po­moce dy­dak­tyczne:

Prezentacja mul­ti­me­dialna Prezi, puz­zle in­te­rak­tywne, tek­sty pio­se­nek, re­pro­duk­cje dzieł sztuki, na­gra­nia pie­śni pa­trio­tycz­nych z YouTube, 4 kom­pu­tery z do­stę­pem do… Czytaj dalej

Sukces seksedukacji typu A w USA

Typy edu­ka­cji sek­su­al­nej: A, B, C

A – wy­cho­wa­nie do czy­sto­ści – abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej (cha­stity edu­ca­tion, abstinence-only edu­ca­tion)

B – bio­lo­giczna edu­ka­cja sek­su­alna (bio­lo­gi­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­jąca prze­kaz in­for­ma­cji bio­lo­gicz­nych oraz wie­dzy na te­mat an­ty­kon­cep­cji, nie uwzględ­nia za­sad etycz­nych

C – zło­żona edu­ka­cja sek­su­alna za­wie­ra­jąca oba po­wyż­sze po­dej­ścia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

Czytaj dalej

Seksedukacja w Polsce

Polski mo­del „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­nosi po­zy­tywne re­zul­taty!

W me­diach czę­sto po­dej­mo­wana jest te­ma­tyka edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole. Często po­ja­wiają opi­nie mó­wiące o tym, że w pol­skim sys­te­mie oświaty nie re­ali­zuje się edu­ka­cji sek­su­al­nej mło­dzieży, co mia­łoby po­wo­do­wać ne­ga­tywne skutki dla mło­dzieży i dla ca­łego spo­łe­czeń­stwa. Tymczasem wpro­wa­dzony do pol­skiego sys­temu oświaty w 1998 roku „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, od­po­wiada edu­ka­cji sek­su­al­nej typu A.

Czytaj dalej

Antykoncepcja czy NPR

Stosowanie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych za­wsze po­wo­duje ne­ga­tywne na­stęp­stwa dla zdro­wia fi­zycz­nego i psy­chicz­nego naj­czę­ściej kobiety-żony, któ­rej or­ga­nizm pod­da­wany jest szko­dli­wemu dzia­ła­niu róż­nych pre­pa­ra­tów. Takie dzia­ła­nie nie ma nic wspól­nego z praw­dziwą mi­ło­ścią, na­sta­wioną na tro­skę o do­bro współ­mał­żonka.

Alternatywą dla an­ty­kon­cep­cji są Naturalne Metody Planowania Rodziny. Za ich sto­so­wa­niem prze­ma­wiają ar­gu­menty, któ­rych do­star­cza wie­dza me­dyczna, fi­zjo­lo­giczna, psy­cho­lo­giczna, eko­lo­giczna, teo­lo­giczna i etyczna. Metody NPR są godne po­le­ce­nia ze względu na swoją sku­tecz­ność, która do­rów­nuje, a na­wet prze­wyż­sza sztuczne środki an­ty­kon­cep­cyjne.

Czytaj dalej

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.