Wzra­sta­nie w war­to­ściach na­ro­do­wych i chrze­ści­jań­skich

Ciąg dal­szy pro­gra­mu lek­cji wy­cho­waw­czych o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz­nej w szko­le po­nad­gim­na­zjal­nej lub III kla­sy gim­na­zjum opu­bli­ko­wa­ne­go w „Wy­cho­waw­cy”
nr 6/2017, s. 30-35.

I miej­sce w kon­kur­sie „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je”

 

WZRA­STA­NIE W WAR­TO­ŚCIACH NA­RO­DO­WYCH I CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKICH”

 

Kla­sa II

Ta­de­usz Ko­ściusz­ko – bo­ha­ter na­ro­do­wy i wzór oby­wa­te­la (3 sce­na­riu­sze lek­cji)

 

Lek­cja 1

Te­mat: On ma po­mnik ze wszy­stek zie­mi pol­skiej – pa­mięć o Ko­ściusz­ce w pie­śni i ma­lar­stwie

Ce­le ogól­ne:

– Przy­bli­że­nie pio­se­nek i dzieł ma­lar­skich, po­świę­co­nych po­sta­ci Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Uka­za­nie pa­trio­ty­zmu ja­ko za­sad­ni­cze­go te­ma­tu pio­sen­ki i dzieł ma­lar­skich od­da­ją­cych hołd Na­czel­ni­ko­wi.

– Wska­za­nie po­nad­cza­so­wych tre­ści dzieł kul­tu­ry.

– Utrwa­le­nie pa­mię­ci o Pa­tro­nie Szko­ły po­przez po­pu­la­ry­za­cję pa­mią­tek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych, któ­rych był uczest­ni­kiem.

Uczeń po­tra­fi:

– Ana­li­zo­wać tek­sty śpie­wa­ne w od­nie­sie­niu do in­nych dzieł kul­tu­ry.

– Wy­mie­nić i in­ter­pre­to­wać utwo­ry, któ­re po­wsta­ły pod wpły­wem wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych.

– Wska­zać mo­ty­wy i sym­bo­le, wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez po­etów dla od­da­nia ten­den­cji na­ro­do­wo­wy­zwo­leń­czych.

Uczeń:

– Zna pio­sen­ki de­dy­ko­wa­ne daw­niej i współ­cze­śnie Ta­de­uszo­wi Ko­ściusz­ce i żoł­nie­rzom ko­ściusz­kow­skim.

– Ro­zu­mie sens dzieł mu­zycz­nych i ma­lar­skich oraz ich uni­wer­sal­ne prze­sła­nie.

– Do­ce­nia war­tość utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

– Do­strze­ga zwią­zek wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych z ten­den­cja­mi w pol­skiej sztu­ce.

– Po­tra­fi do­ce­nić wa­lo­ry ar­ty­stycz­ne utwo­rów pa­trio­tycz­nych.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na Pre­zi, puz­zle in­te­rak­tyw­ne, tek­sty pio­se­nek, re­pro­duk­cje dzieł sztu­ki, na­gra­nia pie­śni pa­trio­tycz­nych z YouTu­be, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na, kre­ator puz­zli na stro­nie: jigsawplanet.com, pro­gram Pop­plet

Bi­blio­gra­fia:

 1. Ad­r­jań­ski, Pie­śni ser­cu bli­skie, War­sza­wa 1976.

http://bibliotekapiosenki.pl

 1. Koź­miń­ski, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko 1746–1817, War­sza­wa 1973.

O wol­ność na­szą i wa­szą [on­li­ne]; http://belsat.eu/

 1. Śli­ziń­ski, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko w li­te­ra­tu­rze na­ro­dów Eu­ro­py i Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Pół­noc­nej, War­sza­wa 1981.

 

Prze­bieg lek­cji:

 

Część wstęp­na:

 

 1. Uka­za­nie po­pu­lar­no­ści po­sta­ci T. Ko­ściusz­ki w pio­sen­ce i ma­lar­stwie.
 2. Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na z ko­men­ta­rzem na­uczy­cie­la, do­ty­czą­ca oma­wia­nych na lek­cji pio­se­nek, po­świę­co­nych Na­czel­ni­ko­wi.
 3. Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na PRE­ZI: http://tiny.pl/gdpnv

Za­miesz­czo­ne w pre­zen­ta­cji pio­sen­ki i ko­men­tarz do nich:

UTWÓR KO­MEN­TARZ
„Kra­ko­wiak Ko­ściusz­ki” Przez dłu­gi czas uwa­ża­no, że pieśń po­wsta­ła w okre­sie in­su­rek­cji ko­ściusz­kow­skiej. Do­pie­ro w 1962 ro­ku An­to­ni Knot usta­lił, że au­to­rem tek­stu jest Mar­ce­li Skał­kow­ski. Sło­wa utwo­ru opie­wa­ją po­stać Bar­to­sza Gło­wac­kie­go – był chło­pem z od­dzia­łu kra­ku­sów, któ­ry wsła­wił się w bi­twie pod Ra­cła­wi­ca­mi.

In­nym jesz­cze twór­cą tej po­pu­lar­nej śpie­wan­ki mógł być Wła­dy­sław An­czyc, au­tor gło­śnej sztu­ki Ko­ściusz­ko pod Ra­cła­wi­ca­mi. W pie­śni wy­stę­pu­ją licz­ne za­po­ży­cze­nia i wzo­ry z au­ten­tycz­nych śpie­wek kra­kow­skich o Bar­to­szu Gło­wac­kim.

Źró­dło: http://bibliotekapiosenki.pl

„Po­lo­nez Ko­ściusz­ki” – R. Su­cho­dol­ski Utwór po­wstał w okre­sie dyk­ta­tu­ry ge­ne­ra­ła Jó­ze­fa Chło­pic­kie­go, spra­wo­wa­nej od 5 grud­nia 1830 ro­ku do 17 stycz­nia 1831 ro­ku. Do tek­stu te­go do­łą­czo­no nie­znacz­nie zmie­nio­ną me­lo­dię „Po­lo­ne­za Ko­ściusz­ki” (,,Po­dróż Two­ja nam nie­mi­ła”) z 1792 ro­ku, ano­ni­mo­we­go kom­po­zy­to­ra, śpie­wa­ne­go przez żoł­nie­rzy że­gna­ją­cych wy­jeż­dża­ją­ce­go do Sak­so­nii ge­ne­ra­ła, któ­ry po przy­stą­pie­niu kró­la do Tar­go­wi­cy (23 li­piec 1792 r.) i za­prze­sta­niu dzia­łań wo­jen­nych, po­dał się do dy­mi­sji.

Źró­dło: http://bibliotekapiosenki.pl

„Po­bud­ka kra­ku­sów” – L. An­czyc Utwór po­cho­dzi z wy­sta­wio­ne­go w 1880 ro­ku w Kra­ko­wie me­lo­dra­ma­tu Wła­dy­sła­wa Lu­dwi­ka An­czy­ca (1823–1883) Ko­ściusz­ko pod Ra­cła­wi­ca­mi z mu­zy­ką Ka­zi­mie­rza Hof­ma­na (1842–1911).

Tekst tej pie­śni nie jest dzie­łem au­to­ra sztu­ki, lecz zo­stał przez nie­go za­po­ży­czo­ny z dwóch pie­śni lu­do­wych. Część pierw­sza (8 wer­sów) po­cho­dzi z au­ten­tycz­nej pie­śni ko­sy­nie­rów śpie­wa­nej w cza­sach ko­ściusz­kow­skich na me­lo­dię ma­zu­ra. Dal­szy ciąg, roz­po­czy­na­ją­cy się od słów: „Al­bo­śwa to ja­cy”, to z ko­lei po­cząt­ko­we fra­zy in­nej zna­nej pie­śni kra­kow­skiej.

Kra­ko­wiak ten był ulu­bio­ną pie­śnią żoł­nie­rzy I Dy­wi­zji Woj­ska Pol­skie­go im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki. Zna­ko­mi­ty re­ży­ser Le­on Schil­ler włą­czył go do wła­snej in­sce­ni­za­cji Kra­ko­wia­ków i Gó­ra­li.

Źró­dło: www.bibliotekapiosenki.pl

„Ta­de­usz Ko­ściusz­ko” – Dzie­ciu­ki z Grod­na Ze­spół fol­ko­wo-pun­ko­wy Dzie­ciu­ki z Grod­na spe­cjal­nie z oka­zji 270. rocz­ni­cy uro­dzin Ta­de­usza Ko­ściusz­ki, za­mie­ścił w In­ter­ne­cie swo­ją no­wą pio­sen­kę po­świę­co­ną je­go po­sta­ci.

Ta­de­usz Ko­ściusz­ko jest dla nas uoso­bie­niem ho­no­ru i god­no­ści na­ro­du, któ­ry miesz­kał na zie­mi, któ­ra da­ła mu ży­cie. Ten bo­jow­nik-ro­man­tyk ży­je w każ­dym z nas – tych, któ­rzy po­szu­ku­je­my cze­goś lep­sze­go i spra­wie­dli­we­go” – pod­kre­ślił ze­spół. Ze­spół Dzie­ciu­ki po­wstał w 2012 ro­ku i śpie­wa wy­łącz­nie w ję­zy­ku bia­ło­ru­skim. W swo­ich utwo­rach mu­zy­cy opo­wia­da­ją o hi­sto­rii Bia­ło­ru­si.

W po­cząt­ko­wym okre­sie ist­nie­nia wła­dze unie­moż­li­wia­ły ze­spo­ło­wi da­wa­nie kon­cer­tów na Bia­ło­ru­si, w związ­ku z czym wy­stę­po­wa­li oni m.in. w Pol­sce, Niem­czech czy Cze­chach. W 2014 ro­ku nie­za­leż­ny bia­ło­ru­ski por­tal mu­zycz­ny tuzin.fm przy­znał ze­spo­ło­wi ty­tuł Bo­ha­te­rów Ro­ku, a w 2015 ro­ku od­był się du­ży kon­cert so­lo­wy Dzie­ciu­ków w Miń­sku.

Źró­dło: http://www.rp.pl

 

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. Po­dział kla­sy na czte­ry gru­py no­mi­nal­ne (każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą oraz za­pre­zen­tu­je na ko­niec jej efek­ty na fo­rum kla­sy).
 2. Każ­da gru­pa otrzy­mu­je do­stęp do kom­pu­te­ra, na któ­rym do­stęp­ne są tek­sty pio­se­nek i re­pro­duk­cje dzieł sztu­ki oraz po­le­ce­nia dla grup.
 3. Za­da­niem grup jest przy­go­to­wa­nie map my­śli, uka­zu­ją­cych zbież­no­ści te­ma­tycz­ne pie­śni ko­ściusz­kow­skich i dzieł ma­lar­skich po­świę­co­nych Na­czel­ni­ko­wi.
 4. Po­le­ce­nia dla grup:

GRU­PA I

Ana­li­zu­jąc „Kra­ko­wia­ka Ko­ściusz­ki” i frag­ment „Pa­no­ra­my Ra­cła­wic­kiej” – „Ko­ściusz­ko pod Ra­cła­wi­ca­mi”, po­rów­naj­cie w for­mie ma­py my­śli obec­ne w oby­dwóch dzie­łach kul­tu­ry mo­ty­wy i sym­bo­le oraz wskaż­cie zna­cze­nie w nich po­sta­ci Ko­ściusz­ki.

Kra­ko­wiak Ko­ściusz­ki”, sło­wa: Wła­dy­sław Lu­dwik An­czyc (http://a-pesni.org/polsk/krakkosc.htm)

 

GRU­PA II

Ana­li­zu­jąc „Po­lo­ne­za Ko­ściusz­ki” i ob­raz W. Kos­sa­ka „Przy­się­ga Ko­ściusz­ki na kra­kow­skim ryn­ku”, po­rów­naj­cie w for­mie ma­py my­śli obec­ne w oby­dwóch dzie­łach kul­tu­ry mo­ty­wy i sym­bo­le oraz wskaż­cie zna­cze­nie w nich po­sta­ci Ko­ściusz­ki.

Po­lo­nez Ko­ściusz­ki” (http://www.bibliotekapiosenki.pl/Polonez_Kosciuszki_(Patrz_Kosciuszko_na_nas_z_nieba_)

 

GRU­PA III

Ana­li­zu­jąc „Po­bud­kę kra­ku­sów” i ob­raz „Obóz wa­row­ny Ko­ściusz­ki pod Bo­su­to­wem”, po­rów­naj­cie w for­mie ma­py my­śli obec­ne w oby­dwóch dzie­łach kul­tu­ry mo­ty­wy i sym­bo­le oraz wskaż­cie zna­cze­nie w nich po­sta­ci Ko­ściusz­ki.

Po­bud­ka kra­ku­sów” (http://bibliotekapiosenki.pl/Pobudka_krakusow)

 

GRU­PA IV

Ana­li­zu­jąc pio­sen­kę „Ta­de­usz Ko­ściusz­ko” („Za ro­dzi­nę swą uwa­żał po­le­ski nasz kraj”) i ob­raz „Ko­ściusz­ko i Po­nia­tow­ski od­bie­ra­ją de­fi­la­dę wojsk pol­skich po po­bi­ciu Ro­sjan pod Zie­leń­ca­mi”, po­rów­naj­cie w for­mie ma­py my­śli obec­ne w oby­dwóch dzie­łach kul­tu­ry mo­ty­wy i sym­bo­le oraz wskaż­cie zna­cze­nie w nich po­sta­ci Ko­ściusz­ki.

Ta­de­usz Ko­ściusz­ko” (http://znadniemna.pl/14610/bialoruski-zespol-punkowy-nagral-piosenke-o-kosciuszce/)

 

Koń­co­wa część lek­cji

 1. Przed­sta­wie­nie prac grup przez li­de­rów.
 2. Dys­ku­sja koń­co­wa: na ja­kie ce­chy i war­to­ści, któ­rym hoł­do­wał Ko­ściusz­ko, zwra­ca­ją uwa­gę tek­sty kul­tu­ry?
 3. Na za­koń­cze­nie lek­cji ukła­da­nie puz­zli in­te­rak­tyw­nych, przy­go­to­wa­nych przez na­uczy­cie­la na stro­nie: jigsawplanet.com. (Bę­dzie to okład­ka książ­ki przy­go­do­wej o Ko­ściusz­ce). Link do puz­zli: http://tiny.pl/gdl8w

 

 

 

Lek­cja 2

 

Te­mat: „Czło­wiek, któ­ry wy­prze­dził swo­je cza­sy”. Ta­de­usz Ko­ściusz­ko – wzór pa­trio­ty i oby­wa­te­la

 

Ce­le ogól­ne:

– Przy­bli­że­nie po­glą­dów spo­łecz­nych i po­li­tycz­nych Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Po­zna­nie opi­nii zna­nych osób na te­mat oso­by Na­czel­ni­ka.

– Wska­za­nie po­nad­cza­so­wych war­to­ści obec­nych w po­sta­wie i dzia­łal­no­ści Ko­ściusz­ki.

– Uka­za­nie po­sta­ci Ko­ściusz­ki ja­ko uni­wer­sal­ne­go wzor­ca po­stę­po­wa­nia.

Uczeń po­tra­fi:

– Ana­li­zo­wać wy­po­wie­dzi zna­nych po­sta­ci hi­sto­rycz­nych.

– Cha­rak­te­ry­zo­wać po­sta­wę bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go przez pry­zmat je­go po­glą­dów i po­stę­po­wa­nia.

– Wska­zać ce­chy bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go, któ­re ukształ­to­wa­ły je­go wi­ze­ru­nek i mo­gą być wzo­rem dla współ­cze­sne­go po­ko­le­nia mło­dzie­ży.

Uczeń:

– Zna po­glą­dy i do­ko­na­nia Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Kry­tycz­nie oce­nia opi­nie in­nych osób o Na­czel­ni­ku.

– Do­ce­nia war­tość prze­my­śleń i ha­seł Ko­ściusz­ki, kie­ro­wa­nych do ro­da­ków i lu­dzi na ca­łym świe­cie.

– Do­strze­ga zwią­zek war­to­ści, wy­pra­co­wa­nych przez bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go z bie­żą­cą sy­tu­acją w kra­ju, wy­ma­ga­ją­cą przy­ję­cia okre­ślo­nych po­staw.

– Ro­zu­mie po­trze­bę od­ro­dze­nia war­to­ści na­ro­do­wych i pa­trio­tycz­nych we współ­cze­snym świe­cie.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

Film „Ko­ściusz­ko pod Ra­cła­wi­ca­mi” (dra­mat hi­sto­rycz­ny z 1938 ro­ku), do­stęp­ny na ka­na­le YouTu­be, Elek­tro­nicz­ne i pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na.

Bi­blio­gra­fia:

Ko­ściusz­ko ni­gdy nie bał się na­wet naj­sil­niej­sze­go wro­ga [on­li­ne]; http://tiny.pl/gdlqz

 1. Mi­nał­to, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko [on­li­ne]; http://tiny.pl/gdlq8
 2. Po­tom­ski, Gen. Ta­de­usz Ko­ściusz­ko. Ry­cerz wol­no­ści,  rów­no­ści i bra­ter­stwa [on­li­ne]; http://tiny.pl/gdlqb
 3. Ro­ma­no­wicz, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko – oświe­co­ny my­śli­ciel i hu­ma­ni­sta [on­li­ne]; http://www.humanizm.net.pl/tadeuszk.html
 4. Szyn­dler, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko 1746–1817, War­sza­wa 1991.

Prze­bieg lek­cji:

Część wstęp­na:

 1. Na lek­cjach po­prze­dza­ją­cych omó­wie­nie po­wyż­sze­go te­ma­tu, ucznio­wie oglą­da­ją, do­stęp­ny na ka­na­le YouTu­be film pt. „Ko­ściusz­ko pod Ra­cła­wi­ca­mi” (dra­mat hi­sto­rycz­ny z 1938 ro­ku). Link do fil­mu: https://youtu.be/9VHqrMFCCig
 2. Swo­bod­na roz­mo­wa z ucznia­mi na te­mat obej­rza­ne­go fil­mu, ze zwró­ce­niem uwa­gi na:

– po­sta­wę Ko­ściusz­ki,

– spo­sób by­cia bo­ha­te­ra,

– po­dej­mo­wa­ne przez nie­go de­cy­zje,

– war­to­ści, któ­rym po­zo­stał wier­ny.

 1. Dys­ku­sja z ele­men­ta­mi bu­rzy mó­zgów na te­mat, czy Ko­ściusz­ko mo­że być wzo­rem dla współ­cze­snej mło­dzie­ży, czy też je­go ide­ał już się prze­żył?

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. In­for­ma­cja dla uczniów, do­ty­czą­ca za­da­nia do wy­ko­na­nia. Ucznio­wie otrzy­ma­ją kar­tę pra­cy, za­wie­ra­ją­cą my­śli Ko­ściusz­ki oraz opi­nie o nim. Ich za­da­niem bę­dzie in­ter­pre­ta­cja tych tek­stów oraz po­szu­ki­wa­nie w nich war­to­ści po­nad­cza­so­wych.
 2. Po­dział kla­sy na czte­ry gru­py no­mi­nal­ne (każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą oraz za­pre­zen­tu­je na ko­niec jej efek­ty na fo­rum kla­sy).
 3. Każ­da gru­pa otrzy­mu­je do­stęp do kom­pu­te­ra, na któ­rym do­stęp­na jest kar­ta pra­cy w for­mie elek­tro­nicz­nej. Kar­ty moż­na rów­nież wy­dru­ko­wać.
 4. Po­le­ce­nia dla grup: KAR­TA PRA­CY (jed­na­ko­wa dla wszyst­kich grup):

KAR­TA PRA­CY

Któ­re ce­chy Na­czel­ni­ka i war­to­ści, któ­rym hoł­do­wał za­de­cy­do­wa­ły o je­go wy­jąt­ko­wej po­sta­wie i ro­li, ja­ką ode­grał w hi­sto­rii?

…………………………………………………………………………………………

Koń­co­wa część lek­cji:

 1. Spra­woz­da­nia z pra­cy grup.
 2. Pod­su­mo­wa­nie.
 3. Od­po­wiedź na py­ta­nie koń­co­we za­war­te w kar­cie pra­cy.

 

Lek­cja 3

 

Te­mat: „Ko­ściusz­kow­skie na­uki pod roz­wa­gę”. Ana­li­zu­je­my ode­zwę do ko­biet pol­skich

 

Ce­le ogól­ne:

– Przy­bli­że­nie po­glą­dów spo­łecz­nych i po­li­tycz­nych Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Za­po­zna­nie z ode­zwa­mi, kie­ro­wa­ny­mi przez Ko­ściusz­kę do re­pre­zen­tan­tów na­ro­du.

– Wska­za­nie po­nad­cza­so­wych tre­ści za­war­tych w tek­stach Ko­ściusz­ki.

– Uka­za­nie po­sta­ci Ko­ściusz­ki ja­ko pre­kur­so­ra współ­cze­snej my­śli de­mo­kra­tycz­nej.

Ce­le szcze­gó­ło­we:

Uczeń po­tra­fi:

– Ana­li­zo­wać tek­sty hi­sto­rycz­ne.

– Od­czy­ty­wać uni­wer­sal­ne tre­ści za­war­te w do­ku­men­tach hi­sto­rycz­nych.

– Do­strzec zwią­zek mię­dzy mi­nio­ny­mi wy­da­rze­nia­mi hi­sto­rycz­ny­mi a sy­tu­acją współ­cze­sną.

– Zna po­glą­dy i do­ko­na­nia Ta­de­usza Ko­ściusz­ki.

– Sa­mo­dziel­nie i kry­tycz­nie od­czy­tu­je ha­sła Na­czel­ni­ka.

– Do­ce­nia war­tość prze­my­śleń i ha­seł Ko­ściusz­ki, kie­ro­wa­nych do ro­da­ków i lu­dzi na ca­łym świe­cie.

– Do­strze­ga zwią­zek war­to­ści, wy­pra­co­wa­nych przez bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go z bie­żą­cą sy­tu­acją w kra­ju, wy­ma­ga­ją­cą przy­ję­cia okre­ślo­nych po­staw.

– Ro­zu­mie po­trze­bę od­ro­dze­nia war­to­ści na­ro­do­wych i pa­trio­tycz­nych we współ­cze­snym świe­cie.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

tekst „Ode­zwy do ko­biet pol­skich” T. Ko­ściusz­ki, ar­ty­kuł H. Ko­có­ja, za­miesz­czo­ny w „Nie­dzie­li” 2011, nr 16, za­so­by PBI, elek­tro­nicz­ne i pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na.

Bi­blio­gra­fia:

 1. Ko­cój, Ko­ściusz­kow­skie na­uki pod roz­wa­gę, „Nie­dzie­la” 2011, nr 16 [on­li­ne]; http://tiny.pl/gdlx8
 2. Ko­rze­niow­ska, Py­ta­nie o In­su­rek­cję [on­li­ne]; http://www.strony.ca/Strony51/articles/a5103.html
 3. Koź­miń­ski, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko 1746‒1817, War­sza­wa 1973.

 

Prze­bieg lek­cji:

Część wstęp­na:

 1. Lek­cję roz­po­czy­na prze­gląd przez uczniów pism Ko­ściusz­ki do­stęp­nych w Pol­skiej Bi­blio­te­ce In­ter­ne­to­wej.
 2. Zwró­ce­nie uwa­gi na ode­zwę Na­czel­ni­ka do ko­biet pol­skich. Roz­da­nie uczniom wy­dru­ko­wa­ne­go tek­stu ode­zwy lub umiesz­cze­nie go na kom­pu­te­rach uczniów. In­for­ma­cja o tym, że ko­bie­ty pol­skie za­re­ago­wa­ły na ten apel z żar­li­wo­ścią i po­świę­ce­niem oraz od po­cząt­ku włą­czy­ły się do przy­go­to­wań. Ty­dzień trwa­ły in­ten­syw­ne pra­ce or­ga­ni­za­cyj­ne. Zbie­ra­no si­ły. Do biu­ra wo­dza ob­fi­cie pły­nę­ły pie­nięż­ne ofia­ry na rzecz po­wsta­nia, da­ry w po­sta­ci bro­ni i żyw­no­ści, zwie­rząt, bi­żu­te­rii, war­to­ścio­wych przed­mio­tów.

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. Szcze­gó­ło­wa ana­li­za ode­zwy i pró­ba od­po­wie­dzi na py­ta­nie: czy ode­zwa mo­że być in­spi­ra­cją dla współ­cze­snych ko­biet? Ja­ka ro­lę mo­gą i po­win­ny one peł­nić w bu­do­wa­niu toż­sa­mo­ści na­ro­do­wej i sze­rze­nia pa­trio­ty­zmu?
 2. Po­dział kla­sy na czte­ry gru­py no­mi­nal­ne (każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą oraz za­pre­zen­tu­je na ko­niec jej efek­ty na fo­rum kla­sy).
 3. Każ­da gru­pa otrzy­mu­je do­stęp do kom­pu­te­ra, na któ­rym do­stęp­na jest kar­ta pra­cy w for­mie elek­tro­nicz­nej. Kar­ty moż­na rów­nież wy­dru­ko­wać.

KAR­TA PRA­CY (jed­na­ko­wa dla wszyst­kich grup):

KAR­TA PRA­CY

Za­da­nie 1

Ro­la ko­bie­ty w wal­ce na­ro­do­wej

Ro­la ko­bie­ty w wy­cho­wa­niu mło­de­go po­ko­le­nia

Ro­la ko­bie­ty w sze­rze­niu pa­trio­ty­zmu

Ro­la ko­bie­ty w bu­do­wa­niu toż­sa­mo­ści na­ro­do­wej

Daw­niej

Dzi­siaj

Za­da­nie 2

Wcie­la­jąc się w ro­lę współ­cze­sne­go przy­wód­cy na­ro­du, na­pisz­cie ode­zwę do pol­skich ko­biet w spra­wie pa­trio­tycz­ne­go wy­cho­wa­nia dzie­ci i je­go zna­cze­nia dla kra­ju.

Koń­co­wa część lek­cji:

 1. Spra­woz­da­nia z pra­cy grup. Wy­bór naj­lep­szej ode­zwy.
 2. Pod­su­mo­wa­nie za­jęć i od­po­wiedź na py­ta­nie: Ja­ką ro­lę w kształ­to­wa­niu pa­trio­ty­zmu ma do ode­gra­nia współ­cze­sna ko­bie­ta?

 

Kla­sa III

Świę­ty Brat Al­bert Chmie­low­ski – wzór mo­ral­ny i wzór spo­łecz­ni­ka (3 sce­na­riu­sze lek­cji)

 

Lek­cja 1

Te­mat: „Burz­li­we ży­cia Twe­go dzie­je”. Ży­cie i służ­ba Świę­te­go Bra­ta Al­ber­ta

 

Ce­le ogól­ne:

– Za­po­zna­nie z bio­gra­fią św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Przy­bli­że­nie naj­waż­niej­szych fak­tów z ży­cia świę­te­go.

– Zwró­ce­nie uwa­gi na dzia­łal­ność Bra­ta Al­ber­ta na rzecz ubo­gich.

– Wska­za­nie po­nad­cza­so­wych war­to­ści obec­nych w ży­ciu Bra­ta Al­ber­ta i współ­cze­snych wo­lon­ta­riu­szy.

Uczeń po­tra­fi:

– Od­nieść ce­le ży­cio­we i war­to­ści przy­świe­ca­ją­ce św. Bra­tu Al­ber­to­wi do oce­ny po­sta­wy współ­cze­snych lu­dzi.

– Sa­mo­dziel­nie oce­nić zna­cze­nie po­sta­ci świę­tych dla kształ­to­wa­nia oso­bo­wo­ści ko­lej­nych po­ko­leń.

Uczeń:

– Zna bio­gra­fię św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Ro­zu­mie war­tość służ­by św. Bra­ta Al­ber­ta i or­ga­ni­za­cji kon­ty­nu­ują­cych je­go dzie­ło.

– Umie do­ce­nić do­ro­bek świę­te­go.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

mul­ti­me­dial­na pre­zen­ta­cja Go­ogle, elek­tro­nicz­ne i pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy, ulot­ki in­te­rak­tyw­ne, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na, pro­gram Ca­la­meo, Go­ogle Dysk, Pro­gram Pu­bli­sher 2007.

Me­to­dy pra­cy:

wy­kład z ele­men­ta­mi dys­ku­sji, pra­ca w gru­pach, ćwi­cze­nia in­te­rak­tyw­ne

Bi­blio­gra­fia:

Pi­sma Ada­ma Chmie­low­skie­go (św. Bra­ta Al­ber­ta) (1845‒1916), Kra­ków 2004.

To­wa­rzy­stwo Po­mo­cy im. św. Bra­ta Al­ber­ta [on­li­ne]; http://www.bratalbert.org/

Świa­dec­two od­da­nia bez resz­ty. Ka­rol Woj­ty­ła o św. Bra­cie Al­ber­cie Chmie­low­skim, Kra­ków 1990.

Wo­lon­ta­riat To­wa­rzy­stwa [on­li­ne]; http://www.aktywnidlainnych.pl/

Prze­bieg lek­cji:

Część wstęp­na:

1 .Wpro­wa­dze­nie do te­ma­tu lek­cji. Przy­po­mnie­nie, że rok 2017 jest w pol­skim ko­ście­le ro­kiem św. Bra­ta Al­ber­ta.

 1. Przy­bli­że­nie naj­waż­niej­szych fak­tów z bio­gra­fii świę­te­go. Wy­kład na­uczy­cie­la, ilu­stro­wa­ny pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną, wy­ko­na­ną na dys­ku Go­ogle. Link do pre­zen­ta­cji: http://tiny.pl/gdlj6
 2. Włą­cze­nie na kom­pu­te­rach i na ta­bli­cy lub po­przez rzut­nik ulot­ki in­te­rak­tyw­nej, przy­go­to­wa­nej w pro­gra­mie Ca­la­meo, do­ty­czą­cej dzia­łal­no­ści To­wa­rzy­stwa Po­mo­cy im. św. Bra­ta Al­ber­ta (ulot­kę moż­na wy­dru­ko­wać i roz­dać). Link do ulot­ki: http://tiny.pl/gdlp3
 3. Omó­wie­nie z ucznia­mi in­for­ma­cji za­war­tych w ulot­ce. Wska­za­nie ro­li wo­lon­ta­ria­tu w pra­cach To­wa­rzy­stwa. Na tę część lek­cji moż­na tak­że za­pro­sić przed­sta­wi­cie­la jed­ne­go z Kół To­wa­rzy­stwa, aby on przed­sta­wił dzia­łal­ność To­wa­rzy­stwa i moż­li­wo­ści pod­ję­cia wo­lon­ta­ria­tu.

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. Po­dział kla­sy na 4 gru­py. Każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą w gru­pie.
 2. Ucznio­wie, ko­rzy­sta­jąc z wia­do­mo­ści zdo­by­tych na lek­cji, za­so­bów In­ter­ne­tu i sa­mo­dziel­nie zgro­ma­dzo­nych ma­te­ria­łów, wy­peł­nia­ją umiesz­czo­ne na kom­pu­te­rach elek­tro­nicz­ne kar­ty pra­cy (kar­ty moż­na tak­że wy­dru­ko­wać i roz­dać w wer­sji pa­pie­ro­wej).

Koń­co­wa część lek­cji:

 1. Spra­woz­da­nie li­de­rów z pra­cy grup.
 2. Dys­ku­sja pod­su­mo­wu­ją­ca za­ję­cia na te­mat te­go, co z ży­cia i dzia­łal­no­ści św. Bra­ta Al­ber­ta chcie­li­by ucznio­wie kla­sy III (wcho­dzą­cy w do­ro­słe ży­cie) wpro­wa­dzić w swo­im do­ro­słym ży­ciu?

 

Lek­cja 2

Te­mat: „Iść za­wsze na­przód”. Za­czerp­nij­my z my­śli Świę­te­go Bra­ta Al­ber­ta

 

Ce­le ogól­ne:

– Za­po­zna­nie z pi­sma­mi św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Przy­po­mnie­nie naj­waż­niej­szych fak­tów z ży­cia świę­te­go.

– Zwró­ce­nie uwa­gi na uni­wer­sal­ne i po­nad­cza­so­we prze­sła­nie my­śli św. Bra­ta Al­ber­ta.

Ce­le szcze­gó­ło­we:

Uczeń po­tra­fi:

– In­ter­pre­to­wać my­śli uję­te w for­mie prze­słań i sen­ten­cji.

– Od­nieść war­to­ści za­war­te w prze­sła­niach św. Bra­ta Al­ber­ta do wła­sne­go ży­cia i po­stę­po­wa­nia.

– Hie­rar­chi­zo­wać war­to­ści ko­niecz­ne do uczci­we­go ży­cia.

– Zna bio­gra­fię św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Do­strze­ga po­nad­cza­so­we zna­cze­nie na­ucza­nia św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Umie do­ce­nić wpływ au­to­ry­te­tów na kształ­to­wa­nie wła­sne­go ży­cia i po­stę­po­wa­nia.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

elek­tro­nicz­ne i pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy, pi­sma Ada­ma Chmie­low­skie­go, 4 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na

Me­to­dy pra­cy:

wy­kład z ele­men­ta­mi dys­ku­sji, pra­ca w gru­pach, ćwi­cze­nia in­te­rak­tyw­ne

Bi­blio­gra­fia:

Pi­sma Ada­ma Chmie­low­skie­go (św. Bra­ta Al­ber­ta) (1845‒1916), Kra­ków 2004.

Prze­bieg lek­cji:

Część wstęp­na:

 1. Wpro­wa­dze­nie do te­ma­tu lek­cji. Przy­po­mnie­nie za­gad­nień omó­wio­nych na po­przed­nich lek­cjach.
 2. Dys­ku­sja kie­ro­wa­na: Czy po­glą­dy i prze­ko­na­nia św. Bra­ta Al­ber­ta zna­la­zły od­zwier­cie­dle­nie w je­go dzia­łal­no­ści?
 3. Przed­sta­wie­nie za­gad­nie­nia, któ­re bę­dzie roz­pa­try­wa­ne na lek­cji.

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. Po­dział kla­sy na 4 gru­py. Każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą w gru­pie.
 2. Za­da­niem grup bę­dzie in­ter­pre­ta­cja wy­bra­nych my­śli św. Bra­ta Al­ber­ta i pró­ba od­nie­sie­nia za­war­tych w nich tre­ści do sy­tu­acji mło­dych lu­dzi we współ­cze­snym świe­cie.
 3. Ucznio­wie wy­peł­nia­ją wspól­nie elek­tro­nicz­ne lub pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy.

KAR­TA PRA­CY:

MY­ŚLI IN­TER­PRE­TA­CJA
„W my­ślach o Bo­gu i przy­szłych rze­czach – zna­la­złem szczę­ście i spo­kój – któ­re­go da­rem­nie szu­ka­łem w ży­ciu”.
„A Ko­ściół […] ka­to­lic­ki to nie bu­dy­nek z li­chy­mi naj­czę­ściej ob­ra­za­mi […] ale Ko­ściół to suk­ce­sja nie­prze­rwa­na świę­tych: lu­dzi, czy­nów i za­sad, któ­ra łą­czy w jed­ną ca­łość mnó­stwo lu­dzi…”
„Ten jest do­bry, kto chce być do­bry”.
„Ten­że sam czło­wiek, je­że­li jest już po­ra­to­wa­ny, trze­ba mu otwo­rzyć nie­ja­ką furt­kę do wyj­ścia z nę­dzy, ina­czej bo­wiem pra­wie i nie war­to go by­ło ra­to­wać…”.
„Szu­kać Go w ta­jem­ni­cy Wia­ry, za­tem nie za­do­wa­lać się ty, co ro­zu­mie­my al­bo czu­ję z Bo­ga , ale się tym kar­mić, cze­go w Nim nie ro­zu­miem”.
„Wa­dy: Za­nad­to mó­wić i za dłu­go, przy­wią­za­nie do osób, do rze­czy, do spo­so­bu ży­cia, cie­ka­wost­ki, ja­ko prze­szko­dy do do­sko­na­ło­ści”.
„Le­kar­stwo ra­dy­kal­ne, źró­dło za­sług i cnót szczyt­nych jest umar­twie­nie i uspo­ko­je­nie czte­rech na­mięt­no­ści na­tu­ral­nych: ra­do­ści, na­dziei, oba­wy i bó­lu; z ich har­mo­nii i uspo­ko­je­nia wy­ni­ka­ją do­bra”.
„Pan Bóg z mi­ło­ści wszyst­ko uczy­nił, nic nie ma nad mi­łość, z mi­ło­ści ka­że się czcić, chwa­lić i słu­żyć dla ich szcze­cią. Pan Bóg sie­bie roz­mna­ża w lu­dziach”.
„Nie po­stę­po­wać przez cią­głe zwy­cię­stwa nad so­bą zna­czy co­fać się”.
Jak, we­dług św. Bra­ta Al­ber­ta, mo­żesz do­sko­na­lić swo­je ży­cie?

 

Koń­co­wa część lek­cji:

 1. Spra­woz­da­nie z pra­cy grup.
 2. Dys­ku­sja pod­su­mo­wu­ją­ca za­ję­cia na te­mat te­go, co z ży­cia i dzia­łal­no­ści św. Bra­ta Al­ber­ta chcie­li­by ucznio­wie kla­sy III (wcho­dzą­cy w do­ro­słe ży­cie) wpro­wa­dzić w swo­im do­ro­słym ży­ciu?
 3. Od­po­wiedź na py­ta­nie, czy dzi­siej­sza mło­dzież mo­że czer­pać ze spu­ści­zny świę­tych?

 

Lek­cja 3

Te­mat: „Ar­ty­sta Bo­żej do­bro­ci”. Świę­ty Brat Al­bert – ma­larz i słu­ga Bo­ga

 

Ce­le ogól­ne:

– Za­po­zna­nie z dzie­ła­mi ma­lar­ski­mi Ada­ma Chmie­low­skie­go.

– Przy­bli­że­nie zna­nych pie­śni ku czci św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Uka­za­nie re­la­cji mię­dzy dzie­ła­mi sztu­ki a in­ny­mi tek­sta­mi kul­tu­ry.

Ce­le szcze­gó­ło­we:

Uczeń po­tra­fi:

– Ana­li­zo­wać dzie­ła sztu­ki.

– Od­nieść tre­ści za­war­te w dzie­łach sztu­ki do in­nych tek­stów kul­tu­ry.

– Od­czy­tać sym­bo­licz­ne i prze­no­śne zna­cze­nie tre­ści tek­stów kul­tu­ry.

Uczeń:

– Zna twór­czość ma­lar­ską św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Do­strze­ga po­nad­cza­so­we war­to­ści dzieł św. Bra­ta Al­ber­ta.

– Umie do­strzec za­leż­no­ści mię­dzy twór­czo­ścią ar­ty­sty i je­go ży­ciem.

– Do­ce­nia po­nad­cza­so­wą wy­mo­wę dzieł kul­tu­ry.

Środ­ki i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne:

elek­tro­nicz­ne i pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy, pi­sma Ada­ma Chmie­low­skie­go, re­pro­duk­cje dzieł ma­lar­skich Ada­ma Chmie­low­skie­go, tek­sty pie­śni ku czci św. Bra­ta Al­ber­ta, 3 kom­pu­te­ry z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, rzut­nik mul­ti­me­dial­ny lub ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na.

Me­to­dy pra­cy:

wy­kład z ele­men­ta­mi dys­ku­sji, pra­ca w gru­pach, ćwi­cze­nia in­te­rak­tyw­ne

Bi­blio­gra­fia:

Bądź Kró­lem i Pa­nem Na­szym. Mo­dli­twy i pie­śni ku czci Chry­stu­sa Cier­pią­ce­go Ec­ce Ho­mo św. Bra­ta Al­ber­ta Chmie­low­skie­go bł. Ber­nar­dy­ny Ja­błoń­skiej, Kra­ków 2006.

Pi­sma Ada­ma Chmie­low­skie­go (św. Bra­ta Al­ber­ta) (1845‒1916), Kra­ków 2004.

Prze­bieg lek­cji:

Część wstęp­na:

 1. Wpro­wa­dze­nie do te­ma­tu lek­cji. Przy­po­mnie­nie za­gad­nień omó­wio­nych na po­przed­nich lek­cjach. Zwró­ce­nie uwa­gi na to, że św. Brat Al­bert był wy­bit­nym ma­la­rzem, a wie­le je­go dzieł zwią­za­nych by­ło z je­go do­świad­cze­nia­mi ży­cio­wy­mi.
 2. Dys­ku­sja kie­ro­wa­na na te­mat: czy po­glą­dy i prze­ko­na­nia św. Bra­ta Al­ber­ta zna­la­zły od­zwier­cie­dle­nie w je­go dzia­łal­no­ści?
 3. Przed­sta­wie­nie za­gad­nie­nia, któ­re bę­dzie roz­pa­try­wa­ne na lek­cji.

Wła­ści­wa część lek­cji:

 1. Po­dział kla­sy na 3 gru­py. Każ­da gru­pa wy­bie­ra swo­je­go li­de­ra, któ­ry bę­dzie kie­ro­wał pra­cą w gru­pie.
 2. Za­da­niem grup bę­dzie ana­li­za dzieł ma­lar­skich Ada­ma Chmie­low­skie­go w kon­tek­ście pie­śni po­świę­co­nych je­go oso­bie. Ucznio­wie po­win­ni do­strzec zwią­zek tre­ści za­war­tych w oby­dwu ro­dza­jach tek­stów kul­tu­ry.
 3. Ucznio­wie wy­peł­nia­ją wspól­nie elek­tro­nicz­ne lub pa­pie­ro­we kar­ty pra­cy.

GRU­PA I

Za­na­li­zuj­cie pieśń S. Zie­miań­skie­go „Cóż cię na­gli­ło” (http://www.albertynki.pl/glos_bA_2009_02.pdf, str. 191), a na­stęp­nie wy­ko­rzy­staj­cie jej treść do ana­li­zy ob­ra­zu A. Chmie­low­skie­go „Dziew­czyn­ka”.

Wnio­ski z ana­li­zy pie­śni od­nie­ście do in­ter­pre­ta­cji ob­ra­zu „Dziew­czyn­ka”, zwra­ca­jąc uwa­gę na wspól­ne mo­ty­wy obec­ne w oby­dwu tek­stach kul­tu­ry.

GRU­PA II

Za­na­li­zuj­cie pieśń S. Zie­miań­skie­go „Świę­ty Al­ber­cie, bied­nych pa­tro­nie”, (http://www.albertynki.pl/glos_bA_2009_02.pdf, str. 204) a na­stęp­nie wy­ko­rzy­staj­cie jej treść do ana­li­zy ob­ra­zu A. Chmie­low­skie­go „Ec­ce Ho­mo”.

Wnio­ski z ana­li­zy pie­śni od­nie­ście do in­ter­pre­ta­cji ob­ra­zu „Ec­ce Ho­mo”, zwra­ca­jąc uwa­gę na wspól­ne mo­ty­wy obec­ne w oby­dwu tek­stach kul­tu­ry.

GRU­PA III

Za­na­li­zuj­cie pieśń ks. W. Wę­grzy­na „Oj­cze ubo­gich nę­dza­rzy” (http://www.albertynki.pl/glos_bA_2009_02.pdf, str. 197), a na­stęp­nie wy­ko­rzy­staj­cie jej treść do ana­li­zy ob­ra­zu A. Chmie­low­skie­go „Świę­ty Fran­ci­szek z Asy­żu”.

Wnio­ski z ana­li­zy pie­śni od­nie­ście do in­ter­pre­ta­cji ob­ra­zu „Świę­ty Fran­ci­szek z Asy­żu”, zwra­ca­jąc uwa­gę na wspól­ne mo­ty­wy obec­ne w oby­dwu tek­stach kul­tu­ry.

Koń­co­wa część lek­cji:

 1. Spra­woz­da­nie li­de­rów z pra­cy grup.
 2. Pod­su­mo­wa­nie za­jęć i od­po­wiedź na py­ta­nie: jak twór­czość ar­ty­stycz­na św. Bra­ta Al­ber­ta wpły­nę­ła na je­go po­sta­wę i dal­sze po­stę­po­wa­nie?

 

Elż­bie­ta Cie­mię­ga

NOT­KA:

Elż­bie­ta Cie­mię­ga – na­uczy­ciel­ka w Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. T. Ko­ściusz­ki w Lu­ba­czo­wie

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.