Treść tyl­ko dla za­lo­go­wa­nych

Treść za­miesz­czo­na na tej stro­nie do­stęp­na jest tyl­ko dla za­re­je­stro­wa­nych i za­lo­go­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Aby uzy­skać moż­li­wość za­po­zna­nia się z wy­bra­ny­mi ar­ty­ku­ła­mi, na­le­ży opła­cić do­stęp za po­mo­cą sms-a pre­mium, prze­le­wem lub kar­tą kre­dy­to­wą. Koszt do­stę­pu to SMS Pre­mium o war­to­ści 3,69 zł brut­to lub 3 zł brut­to w przy­pad­ku prze­le­wu lub płat­no­ści kar­tą. W przy­pad­ku po­sia­da­nia waż­nej sub­skryp­cji, na­le­ży się za­lo­go­wać.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.