02/2014 Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczniów

okladka_02-2014Dziecko ma wiele potrzeb, pragnień, marzeń. Potrzeby podstawowe, takie jak potrzeba pożywienia, snu, bezpieczeństwa, muszą być zaspokojone. Pragnienia, marzenia mogą być zrealizowane. Bezpieczeństwo daje pewność istnienia w danym środowisku, poczucie oparcia w drugiej osobie, motywuje do aktywności, umożliwia rozwój. Dla dziecka bezpieczeństwo to ciepło domu rodzinnego, spokój, życie starannie zorganizowane, w którym na wszystko przypada właściwy czas. To wzrastanie w takiej atmosferze, w której dziecko wie, czego od niego się oczekuje oraz zna konsekwencje uchybień w jego postępowaniu. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, stworzenie bezpiecznego środowiska materialno-technicznego i międzyludzkiego. Szkoła troszczy się o budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami a uczniami oraz właściwych relacji rówieśniczych, kształtuje postawę pomagania innym, dialogu, współdziałania, odpowiedzialności za swoje działania. Czytaj dalej

09/2008 Zdro­wie ucznia

okladka_09-2008Po wakacyjnym wypoczynku uczniowie oraz nauczyciele podejmują trud uczenia się – nauczania, samowychowania – wychowywania. Jest to ważny trud, bo od poziomu edukacji, od efektywności jej funkcjonowania na każdym poziomie zależą losy młodego pokolenia. Na początku roku szkolnego nasuwa się pytanie: Czy każde dziecko ma dostęp do przedszkola, czy każdy uczeń ma dostęp do znakomitej szkoły w każdej miejscowości i na każdym poziomie nauczania? Poziom kształcenia zależy od zachowania właściwych proporcji między wychowaniem fizycznym, wychowaniem umysłowym oraz formowaniem osobowości. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat kultury zdrowotnej oraz nauczenie ich zdrowego stylu życia i stałej troski o kondycję fizyczną. Troska o zdrowie, o życie winna znaleźć właściwe miejsce w hierarchii wartości. W ostatnich latach zwiększa się liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, rośnie niechęć młodzieży do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Dodatkowe lekcje wychowania fizycznego nic w tym zakresie nie zmieniły. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.