04/2007 Za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne

okladka_04-2007W wychowaniu dzieci i młodzieży duże znaczenie ma dobrze zagospodarowany czas wolny oraz dobra organizacja i jakość prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia te służą rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów, rozbudzają ich potrzeby intelektualne, duchowe, kulturowe, umożliwiają aktywny kontakt z nauką, muzyką, teatrem, sportem, turystyką. Uczą dobrej komunikacji, współdziałania i współpracy, kształtują osobowość, umiejętności społeczne, utrwalają pozytywne wzorce zachowań. Stale wzrasta zapotrzebowanie na ciekawą, zróżnicowaną programowo, o wysokim poziomie merytorycznym ofertę zajęć czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych. Potrzebni są nauczyciele i instruktorzy dobrze znający metodykę pracy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz odpowiednio przygotowana baza i wyposażenie szkół i placówek oświatowych do prowadzenia tej działalności. Szkoły i placówki oświatowe powinny prowadzić kompleksową współpracę w zakresie edukacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, ucząc samodzielności i aktywności, współdziałania i współpracy. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.