01/2007 Wy­cho­wa­nie pro­ro­dzin­ne

okladka_01-2007„Wychowanie do życia w rodzinie” ma poprzedzać realizację powołania do małżeństwa, ma przygotować do określonego sposobu życia, do pełnienia roli męża i ojca, żony i matki. Pojmowanie swojego życia, dążenie do pełnego człowieczeństwa rozpoczyna się w rodzinie, w tej wspólnocie życia i miłości, w której dziecko uczy się relacji międzyludzkich, systemu wartości, poznaje świat. Życie wśród bliskich, w klimacie prawdy i miłości, w poczuciu bezpieczeństwa zapewnia szczęście i uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka, uczy troski o jego dobro. Każdy uczeń ma spostrzeżenia i doświadczenia wyniesione z własnej rodziny, a także obraz małżeństwa i rodziny lansowany przez środki społecznego przekazu. Ta wiedza, czerpana z różnych źródeł i środowisk, winna być uwzględniana w planowaniu zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie“. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.