04/2013 Wolnośœć i odpowiedzialnoœść

okladka_##-#### Człowiek jest istotą rozumną i wolną, jest obdarowany swoistą niezależnością. Wolny wybór, samodzielne podejmowanie decyzji czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny i za swoje życie. Wolność jest ograniczona rozumem i wolą, jest kontrolowana naszym sumieniem. Prawdziwa wolność daje pokój wewnętrzny, ale wymaga pracy nad sobą, samodyscypliny. To wolność i odpowiedzialność jest fundamentem naszego człowieczeństwa. Przeciwnym biegunem wolności jest zniewolenie i nieodpowiedzialność. Oderwanie wolności od prawdy, dobra, sprawiedliwości w dużym stopniu ją ogranicza. Można nadużywać wolności. Ale czy warto wybierać samowolę, nie liczyć się z nikim i z niczym, nie przestrzegać zakazów, nakazów, prawa? Wolność i odpowiedzialność w wychowaniu rozwija się poprzez samodzielne podejmowanie decyzji, w atmosferze zaufania, życzliwości, wzajemnego szacunku. Młody człowiek powinien czuć się bezpieczny, mieć poczucie odpowiedzialności za swoje słowa, czyny, przestrzegać zasad moralnych. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.