01/2013 Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców

okladka_01-2013 Opieka i wychowanie dziecka jest niezbywalnym obowiązkiem rodziców, ale do sprostania powinnościom rodzicielskim trzeba być przygotowanym. Na pytanie, od kiedy wychowywać dziecko, odpowiedź brzmi – wiele lat przed jego narodzeniem. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego wynosimy przede wszystkim z domu rodzinnego. Postawę miłości, troski o innych, szacunku dla drugiego człowieka, zaufanie, system wartości, sposoby rozwiązywania problemów – zdobywamy w domu. Dobry dom, kochająca się rodzina procentuje w naszym życiu dorosłym. W edukacji szkolnej przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” przybliża pogłębioną wizję rodzicielstwa, szczególnie wtedy, gdy wychowanie prorodzinne oparte jest na integralnej koncepcji człowieka, na antropologii personalistycznej. Jest to szansa, aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do pełnienia zadań rodzicielskich. Dziecko przychodzi na świat, rozwija się i dorasta w rodzinie. Rodzice powinni dostrzegać jego potrzeby rozwojowe, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości, darzyć je zaufaniem, mieć dla niego czas. Potrzebne jest mądre i twórcze bycie z dzieckiem, ustawiczne wprowadzanie w otaczający go świat materialny i wartości duchowych, by wychowanie domowe kształtowało pełnię jego człowieczeństwa i procentowało w życiu dorosłym. Czytaj dalej

02/2012 Uczci­wość w szko­le

okladka_02-2012 Oświata stoi przed wieloma problemami: finansowymi (prasa donosi, że „nauczyciele rujnują budżety gmin”); demograficznymi, które przyczyniają się do zamykania szkół; związanymi z niekończącą się reformą; kwestiami etyczno−moralnymi. Zbyt wielu uczniów sądzi, że w szkole nie warto być uczciwym. Odpisywanie, podpowiadanie, ściąganie nie są postrzegane jako zachowania niegodne, nieetyczne, a nawet traktują takie postępowanie jako umiejętność radzenia sobie w życiu. Uczniowie nie rozumieją, że odpisywanie jest przywłaszczeniem cudzej własności, jest czynem złym. W okresie szkolnym kształtuje się u młodzieży szczere i uczciwe postępowanie, wrażliwe, sprawiedliwe, prawe sumienie. Uczniowie uczą się angażowania w dobro i pomnażania go w sobie i wokół siebie, uczą się szanowania godności własnej i drugich. Są wyjątkowo uczuleni na niesprawiedliwość i na przejawy wszelkiego zła, ale z obserwacji wynika, że nie widzą wielkiego zła w nieuczciwości szkolnej. Odpisywanie zadań domowych, ściąganie traktują jako „normę” szkolną. To niegodne zachowanie usprawiedliwiają brakiem czasu na odrobienie zadania, na solidne przygotowanie się do sprawdzianu, egzaminu, brakiem motywacji do uczenia się, niechęcią do uczenia się danego przedmiotu, pragnieniem zdobycia lepszej oceny niż na to zasługują. Czytaj dalej

09/2011 Szko­ła. Na­sze ocze­ki­wa­nia

okladka_09-2011Przed nami nowy rok szkolny. Powrotowi uczniów i nauczycieli do szkół towarzyszy większe społeczne zainteresowanie oświatą. Rozmowy i dyskusje dotyczą m. in. stanu technicznego budynków i terenów przyszkolnych, wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stanu kadry nauczycielskiej, programów nauczania, ceny podręczników, egzaminów, oceny pracy szkół, ciągłego reformowania oświaty oraz kwestii, gdzie jest odpowiedniejsze miejsce dla sześciolatka: w przedszkolu czy w szkole. Czas edukacji szkolnej ulega wydłużeniu, od przedszkola do ukończenia studiów, przez 20 lat, młody człowiek prawie każdego dnia spędza po kilka godzin w szkole. Jest to bardzo istotna część życia człowieka, czas szybkiego rozwoju i utrwalania postaw. Czas nauki szkolnej musi być mądrze zaprojektowany. Szkoła ma wspomagać rozwój młodego człowieka, budzić ciekawość poznawania świata, motywować do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, wprowadzać w świat wartości, kształtować właściwe postawy. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.