11/2014 Świe­tli­ca, in­ter­nat, bur­sa

okladka_11-2014 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica szkolna, internat, bursa) wspomagają rodziców w wypełnianiu ich powinności. Czas spędzony w świetlicy winien służyć rozwojowi dziecka. Po lekcjach potrzebny jest odpoczynek, wskazane są zajęcia relaksacyjne, zabawy w ogrodzie czy na boisku szkolnym. Zajęcia świetlicowe muszą być atrakcyjne, dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci. Efektywność pracy świetlicy zależy od właściwej postawy wychowawców, znajomości treści, form i metod pracy świetlicowej, umiejętności stosowania ich w praktyce. Rozmowy z wychowankami, bycie z nimi w chwilach smutnych i radosnych, dostrzeganie wszystkich w grupie, wyzwalanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, uczenie życzliwości i samodzielności – to zadania wychowawcy. Potrzebna jest też umiejętność współpracy z rodzicami dziecka, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym. Czytaj dalej

03/2007 Świe­tli­ca szkol­na

okladka_03-2007Dzieci i młodzież wymagają stałej troski i opieki. Dom rodzinny, szkoła, ludzie dorośli powinni zapewniać, w każdym miejscu i w każdym czasie, właściwą opiekę tej grupie osób. Stosunkowo duża grupa uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, przed i po lekcjach korzysta ze świetlicy szkolnej. Gimnazjaliści dojeżdżający do szkoły, oczekujący na powrót do domu, również korzystają z tej formy opieki. Niewiele świetlic działa w szkołach ponadgimnazjalnych, w których organizowany jest czas wolny uczniów. Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania, jest miejscem oddziaływań wychowawczych. Zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do ewentualnego odrabiania zadań domowych. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.