11/2012 Stres w szko­le

okladka_11-2012 Stres jest określeniem wieloznacznym. To stan napięcia, zachwianie wewnętrznej równowagi, gdy w realizacji naszych oczekiwań pojawia się przeszkoda. To także ogólna mobilizacja sił organizmu do pokonania silnego bodźca fizycznego lub psychicznego. Stres jest więc naturalną reakcją organizmu o pozytywnym oddziaływaniu, ale może też być przyczyną schorzeń, gdy stres silny i długotrwały odbiera radość życia. Stres szkolny to niezbyt przyjemne uczucie, ze zmiennym natężeniem wpisane w życie ucznia, przez cały czas nauki. Każda szkoła jest nowym środowiskiem dla dziecka, narzuca ograniczenia, stawia wymagania. Sprawdziany, klasówki, egzaminy, sytuacje problemowe budzą różnorodne obawy i emocje, są stresujące. Ale takich sytuacji w szkole nie da się uniknąć, one też pomagają w przekraczaniu ograniczeń uczniów, mobilizują ich do szukania nowych rozwiązań, do zwiększonego wysiłku, służą ich rozwojowi. Skutkiem zbyt niskiego poziomu stresu jest znudzenie, brak zainteresowania, przygnębienie. Z kolei nadmierny stres obniża skuteczność uczenia się, powoduje brak koncentracji, wywołuje lęki, nerwice. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.