07-08/2007 Sek­su­al­ność w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia

okladka_07-08-2007Wszechstronne wychowanie człowieka obejmuje też sferę seksualną. Wychowanie i samowychowanie seksualne powinno obejmować sferę emocjonalną i duchową, będąc wychowaniem do miłości, nie może ograniczać się do przekazu wiadomości o funkcjonowaniu fizycznej sfery ludzkiej seksualności. Czas obecny sprzyja zmienności norm, postaw, zmienności i dewaluacji wartości. Martwi tendencyjne umniejszanie wartości małżeństwa i rodziny, duża liczba rozwodów i niski współczynnik dzietności. Wiemy, jak ważne dla dzieci i młodzieży jest szczęśliwe życie w rodzinie. Szczęśliwy dom zapewnia prawidłowy rozwój dziecka i powodzenie w życiu. Wychowanie młodego pokolenia do miłości, małżeństwa, wypełniania ról rodzicielskich powinno być priorytetowym zadaniem wszystkich środowisk wychowawczych. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.