11/2007 Sa­mo­rząd­ność szkol­na

okladka_11-2007Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a wybrana w demokratycznych wyborach Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie dotyczące szkoły i praw uczniów, m.in. prawa do zapoznania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, prawa do jawnej i umotywowanej oceny, prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawa do organizacji życia szkolnego, organizacji działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły. W wielu szkołach samorząd uczniowski aktywnie uczestniczy w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości, bezinteresownej pomocy. Służy rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzenia dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczy demokracji, która zasadza się na przekonaniu o równości i wolności wszystkich obywateli, a jej przywódcy wybierani w wolnych wyborach mają obowiązek rozwiązywać problemy i zaspokajać aspiracje wyborców. Liderzy samorządu uczniowskiego są wzorami godnymi naśladowania, mają ukształtowany system wartości, chwalą się wieloma osiągnięciami. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.