12/2012 Opie­ka za­stęp­ca

okladka_12-2012 Najodpowiedniejszą wspólnotą dla prawidłowego rozwoju dziecka jest rodzina naturalna. Gdy jej zabraknie lub gdy nie realizuje swoich zadań, powinna ją zastąpić rodzina zastępcza, a w ostateczności placówka opiekuńczo-wychowawcza. Z opieki zastępczej korzystają sieroty naturalne oraz w zdecydowanej większości sieroty społeczne. W przypadku dziecka, które znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, należy podejmować wszelkie możliwe działania, aby mogło być wychowywane w rodzinie naturalnej. Gdy to jest niemożliwe, należy umieścić je w rodzinie zastępczej, która zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i stworzy warunki do wielostronnego rozwoju. Niedopuszczalne jest, aby dziecko było kierowane do domu dziecka z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców. Opieka nad dzieckiem w domu dziecka jest bardzo kosztowna, a pod względem wychowawczym odbiega od atmosfery wychowawczej domu rodzinnego. Jeżeli dziecko z ważnych względów zostanie umieszczone w opiece zastępczej, to po ściśle określonym czasie powinno wrócić do rodziny naturalnej. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.