07-08/2014 Pro­ble­my ro­dzi­ny

okladka_07-08-2014 Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, w której przychodzimy na świat i z którą czujemy się złączeni przez całe życie. Stanowi ona naturalne i niezastąpione środowisko opiekuńczo-wychowawcze, jest najlepszym przekaźnikiem norm postępowania, wartości i kultury, ma wpływ na nasze aspiracje, styl i jakość naszego życia. Rodzina jako wspólnota życia i miłości, wypełniająca prawidłowo funkcje należące do jej kompetencji, jest wielkim społecznym dobrem, które trzeba ochraniać i wspomagać. W obecnych czasach wiele rodzin boryka się z różnorodnymi problemami. Bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia powoduje zubożenie wielu rodzin. Zagrożenie stanowią uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc. Migracja zarobkowa staje się przyczyną rozpadu więzi emocjonalnych w rodzinie. Upada autorytet rodziców. Czytaj dalej

01/2013 Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców

okladka_01-2013 Opieka i wychowanie dziecka jest niezbywalnym obowiązkiem rodziców, ale do sprostania powinnościom rodzicielskim trzeba być przygotowanym. Na pytanie, od kiedy wychowywać dziecko, odpowiedź brzmi – wiele lat przed jego narodzeniem. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego wynosimy przede wszystkim z domu rodzinnego. Postawę miłości, troski o innych, szacunku dla drugiego człowieka, zaufanie, system wartości, sposoby rozwiązywania problemów – zdobywamy w domu. Dobry dom, kochająca się rodzina procentuje w naszym życiu dorosłym. W edukacji szkolnej przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” przybliża pogłębioną wizję rodzicielstwa, szczególnie wtedy, gdy wychowanie prorodzinne oparte jest na integralnej koncepcji człowieka, na antropologii personalistycznej. Jest to szansa, aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do pełnienia zadań rodzicielskich. Dziecko przychodzi na świat, rozwija się i dorasta w rodzinie. Rodzice powinni dostrzegać jego potrzeby rozwojowe, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości, darzyć je zaufaniem, mieć dla niego czas. Potrzebne jest mądre i twórcze bycie z dzieckiem, ustawiczne wprowadzanie w otaczający go świat materialny i wartości duchowych, by wychowanie domowe kształtowało pełnię jego człowieczeństwa i procentowało w życiu dorosłym. Czytaj dalej

01/2010 Spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi

okladka_01-2010Dom rodzinny ma niezbywalne prawo do opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Miłość małżeńska, miłość rodzicielska jest warunkiem koniecznym wypełniania powinności domu rodzinnego. Wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży potrzebuje współdziałania rodziców z nauczycielami i innymi środowiskami wychowawczymi. Martwe zapisy w prawie oświatowym, dotyczące społecznych organów w systemie oświaty, nie wystarczą, potrzebna jest większa aktywność rodziców w uspołecznianiu edukacji. Potrzebne jest zaufanie, że przekazywane informacje o dziecku – dom/szkoła, szkoła/dom – służą dobru dziecka. Rodzice i nauczyciele muszą pomagać sobie w poznawaniu dziecka, w ustalaniu indywidualnej drogi jego rozwoju. Efekty pracy pedagogicznej zależą od znajomości potrzeb, zdolności i zainteresowań ucznia, od zapewnienia klimatu bliskości, szacunku, miłości oraz poszanowania godności każdego człowieka. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.