05/2012 Po­wstrzy­mać prze­moc

okladka_05-2012 Efekty pracy wychowawczej szkoły zależą od zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, pewności, spokoju, zrozumienia i oparcia w innych. W wielu szkołach funkcjonuje monitoring nadzorujący zachowanie się uczniów, prowadzone są zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w sferze zdrowotnej. W ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego uczniowie zapoznają się w teorii i w praktyce z zasadami ruchu drogowego, by ich droga do i ze szkoły była bezpieczna. Niestety, poczucie bezpieczeństwa ucznia zbyt często obniża występująca na terenie szkoły agresja, przemoc fizyczna, psychiczna, ośmieszanie, obrażanie, grożenie, wykluczanie z grupy, mobbing. Agresja i przemoc są przejawem niedostosowania społecznego młodego człowieka. Częstą przyczyną niedostosowania jest zły przykład dorosłych, wygórowane oczekiwania rodziców wobec dziecka, niedostrzeganie jego potrzeb emocjonalnych, niepowodzenia oraz zła atmosfera szkolna, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, brak umiejętności racjonalnego i krytycznego myślenia. Coraz częściej mówi się też o zjawisku cyberbullyingu, czyli otwartych, intencjonalnych aktach agresji realizowanych za pośrednictwem Internetu. Znane są dramaty młodych ludzi spowodowane informacjami zamieszczonymi na ich temat w Sieci. Niektórzy uważają cyberprzestrzeń za miejsce, w którym nie obowiązują żadne zasady, a niewłaściwe zachowanie nie jest obarczone żadnymi konsekwencjami. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.