11/2013 Edu­ka­cja hi­sto­rycz­na

okladka_11-2013W czasach szybko zachodzących zmian, ogromnej ilości informacji zapominamy o przeszłości. Tymczasem edukacja historyczna rozwija nas intelektualnie i duchowo, służy budowaniu tożsamości jednostki i narodu, pomaga w zrozumieniu zjawisk i problemów teraźniejszości. Sprzyja ochronie tradycji, kultury narodowej, budzeniu dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Młodzi ludzie interesują się teraźniejszością, przyszłością swoją i najbliższego środowiska oraz historią współczesną. Chętnie odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, są zainteresowani wyjazdami na Kresy Wschodnie, marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej, ruchem „Solidarności”. Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiają i uatrakcyjniają przekaz wiedzy o przeszłości, z jakim uczeń spotyka się w szkole. Czytaj dalej

11/2010 Pa­trio­tyzm dzi­siaj

okladka_11-2010Wychowanie patriotyczne jest zadaniem, które stoi przed całym narodem. Patriotyzmu nie można bowiem uchwalić czy narzucić siłą, można jedynie do niego stopniowo dojrzewać, dorastać, wychowywać. To dom rodzinny uczy miłości do Ojczyzny, przekazuje zwyczaje, obyczaje, tradycję, wprowadza w dziedzictwo historyczne, w świat narodowej kultury. Rodzina winna dawać zakorzenienie w tym, co bliskie, co polskie, ukazywać bohaterów, niekwestionowane autorytety, ideały, wprowadzać w system wartości. Szkoła ma wyposażać ucznia w rzetelną wiedzę historyczną, wprowadzać w kulturę narodową, uczyć – jak żyć w wolnym społeczeństwie. Czytaj dalej

11/2008 Pa­trio­tyzm w szko­le

okladka_11-200890. rocznica odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do wolności, naszą miłością do ojczyzny, przywiązaniem i solidarnością z narodem, z jego kulturą, tradycją i wiarą. Starsze pokolenie ma inny obraz walk o wolność narodową, może także porównywać teraźniejszość z okresem marzeń o wolności. Młodzież nie musiała walczyć o wolność ojczyzny, o wolność wyboru – traktuje to jako naturalny stan. Niepodległość i wolność to dary, z których należy dobrze korzystać i o które trzeba się troszczyć. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu miłości polskiej historii i tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości, poszanowania symboli narodowych, kształtowania poczucia solidarności z rodakami i pamięci o tych, którzy kiedyś żyli na tej ziemi. To także potrzeba poszanowania własnej wolności, wolności od poglądów, postaw i działań, które nas niszczą. Solidna nauka, uczciwa praca, angażowanie się w życie społeczne – to także wyraz postawy patriotyzmu. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.